2020-02-20

  Rapport om tidningsdistribution i Sverige överlämnad till Kulturdepartementet

  Myndigheten för press, radio och tv har överlämnat rapporten ”Kartläggning av förutsättningar för tidningsdistribution” till Kulturdepartementet. Myndigheten lämnar i rapporten förslag som kan bidra till att anpassa distributionsstödet för att stödja tidningsföretagen. Dessutom föreslås förändringar i mediestödet för att stödja tidningsföretagens omställning mot digitala affärsmodeller.

     - Vi ser att det finns ett behov av fortsatt stöd till distributionen av papperstidningar, säger Charlotte Ingvar-Nilsson, generaldirektör för Myndigheten för press, radio och tv. I den utveckling som mediebranschen befinner sig i behöver tidningarna finnas på flera plattformar, men papperstidningen utgör fortfarande en viktig del av nyhetsförmedlingen runt om i landet, exempelvis där det finns brister i den digitala infrastrukturen.

  Myndigheten för press, radio och tv fick i juni 2019 i uppdrag av regeringen att genomföra en kartläggning av förutsättningarna för distributionen av nyhetstidningar i Sverige. Kartläggningen skulle omfatta en redogörelse för hur distribution av papperstidningar ser ut i olika delar av Sverige, och bland olika typer av nyhetstidningar. I uppdraget ingick att ge en beskrivning av kostnadsutvecklingen för distributionen, distributionsstödets roll för spridning av tidningar samt förutsättningar för en effektiv distribution av nyhetstidningar i hela landet. I arbetet med kartläggningen har myndigheten inhämtat synpunkter från ett stort antal branschaktörer och intressenter, bland annat genom enkäter och möten.

  För mer information kontakta

  Johanna Lantz, johanna.lantz@mprt.se

  Mail
  LinkedIn
  Senast uppdaterad 2020-02-20