2017-06-22

  Granskningsnämndens bedömning av hur SR, SVT och UR har uppfyllt sina public service-uppdrag

  Granskningsnämnden har i dag lämnat den årliga bedömningen av public service-bolagens redovisningar till Kulturdepartementet för verksamhetsåret 2016. Nämnden anser att bolagen huvudsakligen har uppfyllt sina uppdrag, men det finns brister.

  Sidoverksamheter ska bära sina egna kostnader, detta krav har inte SR och SVT uppfyllt. Bolagen har inte heller visat att de bedrivit sidoverksamheterna konkurrensneutralt i förhållande till andra företag med motsvarande tjänster. SVT har redovisat att tjänsten SVT World under flera år har minskat i efterfrågan och att det inte har gått att få lönsamhet i verksamheten. SVT:s andrahandsuthyrning av fastigheter bar inte heller sina egna kostnader under 2016. SR redovisar bland annat ett underskott om 3,3 miljoner kronor för försäljning av varor 2016.

  SVT har inte uppfyllt kravet på att särskilt redogöra för vilka kommersiella samarbeten som företaget har deltagit i, inte heller vilka intäkter de har genererat. SR, SVT och UR har inte helt uppfyllt villkoren vad gäller bland annat barn och unga.

  Bedömningen av public service-redovisningarna finns att läsa i sin helhet här

  Tillgänglighet till tv-sändningar för personer med funktionsnedsättning

  När det gäller frågan om kraven på tillgänglighet till tv-sändningar för personer med funktionsnedsättning har SVT och UR inte visat att kraven är uppfyllda i alla delar.

  Tillgänglighetsbeslut gällande SVT finns att läsa här

  Tillgänglighetsbeslut gällande UR finns att läsa här

  För mer information kontakta;

  Maria Bergerlind Dierauer, 08-580 070 17

  Mail
  LinkedIn
  Senast uppdaterad 2017-06-22