2016-10-19

  Det finns fortfarande många lönsamma medieföretag i Sverige

  I rapporten Medieekonomi 2016 redovisas den ekonomiska situationen för landets tidningsföretag samt de största svenska radio- och tv-företagen. Analysen av de svenska medieföretagens bokslut för verksamhetsåret 2015 visar tydliga spår av den hårdnande konkurrenssituationen. I flera fall sjunker såväl intäkterna som resultatnivåerna. Flera medieföretag har tvingats till betydande besparingsprogram. Men nedgången gäller inte alla företag. Marknadsutvecklingen har slagit olika hårt i olika delar av mediemarknaden. Det finns fortfarande många lönsamma medieföretag i Sverige.

  Sett till det övergripande konjunkturläget var 2015 ett jämförelsevis mycket gynnsamt år för medieföretagande. På den för flera medieföretag så viktiga annonsmarknaden ökade investeringarna med 2,8 procent. Omsättningen på 32,9 miljarder var den högsta under 2010-talet på annonsmarknaden. Tillväxten i annonsförsäljningen hamnade dock i princip uteslutande hos de nätbaserade annonskanalerna.  På tv-marknaden föll annonsintäkterna under året med 5 procent. Det innebär emellertid inte att tv-branschen är att likställa med en bransch i kris. Såväl TV4 som MTG:s tv-verksamhet hör alltjämt till de mer lönsamma rörelserna på den svenska mediemarknaden.

  Dagspressen är som helhet den enskilda mediegren som drabbats hårdast av den nya konkurrenssituationen på mediemarknaden. Under 2015 föll de samlade branschintäkterna med 565 miljoner, eller 3,2 procent. Den viktigaste förklaringen till att flera dagstidningsföretag har lönsamhetsproblem är en fallande annonsförsäljning. Under 2015 föll annonseringen i landets papperstidningar med sammanlagt 647 miljoner. Tillväxten i den digitala annonseringen slutade på uppskattningsvis 176 miljoner och kunde alltså inte kompensera för nedgången på print.

  Rapporten Medieekonomi är skriven av fil. dr Jonas Ohlsson, vid Nordicom, Göteborgs universitet. Rapporten bygger vidare på de tidsserier som Presstödsnämnden tog fram och detta blir den 40:e redovisningen av den ekonomiska situationen för landets tidningsföretag. Dessutom redovisas de största svenska radio- och tv-företagens ekonomi för att göra analysen mer heltäckande.

  Rapporten ingår i rapportserien Medieutveckling som ges ut av Myndigheten för press, radio och tv.

  För mer information kontakta:
  fil. dr Jonas Ohlsson
  Tel: 070-273 72 09, 031-786 61 25

   

  Du kan läsa och ladda ner Medieekonomi 2016 via länken här nedan. Där hittar du även ett kortare sammandrag av rapporten.

  Mail
  LinkedIn
  Senast uppdaterad 2016-10-19