2015-09-16

  Viss återhämtning för dagspressen under 2014

  Efter tre år med fallande vinster vände resultatnivåerna i den svenska dagspressen åter uppåt under 2014. Det för den svenska tidningsbranschen historiska besök under nollstrecket på vinstskalan som noterades under 2013 blev alltså bara ettårigt. Trots förbättringen gentemot fjolåret låg resultatnivåerna för 2014 klart under det genomsnitt för tidningsbranschens ekonomiska utfall som den trettionioåriga mätserien omfattar. Det visar rapporten Dagspressens ekonomi 2014, Myndigheten för radio och tv:s genomgång av tidningsföretagens årsredovisningar och som presenteras den 16 september.

  Resultatförbättringen kunde ske trots fortsatt sjunkande intäktsnivåer i branschen. Av de 66 bolag som tillåter en jämförelse med 2013 föll omsättningen under året för 47. De omfattande personalneddragningar som genomförts på flera håll i tidningssverige under senare år har således bidragit till att hålla uppe vinstnivåerna i branschen. Resultatet i några av landets stora tidningskoncerner tyngdes samtidigt ner av kostnader för nedskrivningar av övervärden från forna års företagsförvärv (s.k. goodwill).

  Digital annonsering ökar

  Förklaringen till branschens minskade omsättning kan i första hand spåras till annonsmarknaden, där intäkterna från den tryckta annonseringen fortsatte att falla i snabb takt. Samtidigt slutade 2014 med en kraftig ökning av tidningarnas digitala annonsering. Tidpunkten då bortfallet i den tryckta annonseringen kompenseras av den digitala annonsförsäljningen tycks rycka allt närmre. Variationen i andelen digitala annonsintäkter skiljer sig dock kraftigt åt mellan olika delar av branschen. På publikmarknaden föll den samlade upplagan med 5,3 procent, ett resultat som i relation till befolkningsutvecklingen är det största tappet hittills i branschen.

  Landsortstidningar bryter trenden

  För ekonomin i de driftsstödsberättigade landsortstidningsföretagen innebar 2014 i de flesta fall ett märkbart brott på den negativa trend som pågått med tilltagande styrka sedan 2010. Flera företag redovisade betydande resultatförbättringar jämfört med året före. Den samlade förlusten begränsades till -5,4 mkr, vilket är en förbättring med omkring 30 miljoner från 2013. Även för storstädernas två andratidningar med driftsstöd, Svenska Dagbladet och Skånska Dagbladet, slutade året med betydande resultatförbättringar. Den senare går dock också fortsättningsvis med förlust.

  Utvecklingen inom storstadspressen följde den i branschen som helhet, även om tendensen är att de stora stockholmstidningarna klarar den pågående strukturomvandlingen bättre än landsortspressen. Såväl Dagens Nyheter som Dagens Industri redovisade förbättrade rörelseresultat. Affärstidningen Dagens Industri kunde därmed stärka sin position som landets mest lönsamma tidningsföretag. Rörelsemarginalen för 2014 slutade här på 19 procent.

  Under 2014 genomfördes ett större ägarskifte på den svenska tidningsmarknaden. Det var Helsingborg Dagblad som såldes av familjerna Ander (NWT) och Sommelius till Bonniertidningen Sydsvenskan. I och med förvärvet återtar Bonnier positionen som Sveriges största tidningskoncern i fråga om samlad omsättning.

  Du kan läsa och ladda ner rapporten in sin helhet här.

  (OBS! I den tryckta upplagan och den tidigare digitala versionen hade ett fel smugit sig in i tabell 10 på sid 20. Den korrekta uppgiften för MittMedias upplaga ska vara 198,3. Uppgiften är rättad i den reviderade digitala upplagan på vår webbplats)

  För ytterligare information kontakta

  Jonas Ohlsson, Göteborgs universitet, telefon 031–786 61 25, 0702-737 209
  eller e-post jonas.ohlsson@gu.se.

  Den 1 juli 2015 flyttades Presstödsnämndens uppgifter till Myndigheten för radio och tv. Presstödsnämnden har inrättats som ett särskilt beslutsorgan inom myndigheten. Som en följd av myndighetens nya uppgifter rapporterar myndigheten om den ekonomiska utvecklingen för olika tidningsgrupper och förändringar i tidningsägandet.

  Mail
  LinkedIn
  Senast uppdaterad 2015-09-16