2014-06-10

  Granskningsnämnden har bedömt om SR, SVT och UR har uppfyllt sina public serviceuppdrag

  Granskningsnämnden har lämnat den årliga bedömningen av public servicebolagens redovisningar till Kulturdepartementet. Nämnden anser att programverksamheten i stort uppfyller ställda krav men att det även finns områden att förbättra.

  Vid en sammantagen bedömning anser nämnden att SR, SVT och UR huvudsakligen har uppfyllt sina public serviceuppdrag under år 2013. Inom vissa områden har nämnden emellertid funnit att villkoren inte är uppfyllda. Bland annat anser nämnden att bolagen inte levt upp till kravet på att ta särskild hänsyn till de språkliga behoven hos barn och ungdomar som tillhör språkgruppen romani chib.

  Varje år ska SR, SVT och UR redovisa hur public serviceuppdraget har fullgjorts. Redovisningarna gäller samtliga verksamhets- och programområden. Redovisningarna innehåller företagens egna beskrivningar och analyser av hur de levt upp till olika mål och krav på programverksamheten. Granskningsnämndens uppgift är att utifrån redovisningarna bedöma om bolagen har uppfyllt sina uppdrag.

  Bedömningarna av public serviceredovisningarna kan hämtas på vår wepplats.

  För mer information kontakta;
  Anna Dingertz, 08-580 070 18

  Senast uppdaterad 2014-11-07