2016-02-03

  Utkast av rapporten om evenemangslista är nu publicerad

  I november 2015 fick myndigheten i uppdrag av regeringen att ta fram ett förslag till en evenemangslista med villkor om högre befolkningstäckning än 80 procent. Myndigheten har tagit fram ett första utkast till rapport som nu publiceras för att ge alla intressenter möjlighet att lämna synpunkter och kommentarer.

  I uppdraget har även ingått att föreslå en definition av fri tv som gör det tydligt att man avser allmänhetens tillgång till tv utan extra betalning utöver licensavgift och/eller grundanslutningsavgift till ett kabelnät. Definitionen ska även stämma överens med EU-rätten och AV-direktivet. Därutöver har myndigheten haft i uppdrag att uppdatera vilka evenemang som ska omfattas av en lista, inhämta synpunkter från berörda aktörer och intressenter, analysera konsekvenserna av förslagen för programföretagen och rättighetshavarna på marknaden samt redovisa en sammanställning av andra EU-länders listor och dessa listors effekter på marknaden.

  Regeringsuppdraget ska redovisas till Kulturdepartementet senast den 29 februari 2016.

  Läs mer om uppdraget och ladda ner rapporten här.

  Mail
  LinkedIn
  Senast uppdaterad 2016-02-03