2016-04-26

  Rapporten om krav på tillgänglighet för tv-sändningar är nu klar

  Vi har tagit fram en rapport där vi presenterar en beslutsmodell för krav på tillgänglighet till tv-sändningar för personer med funktionsnedsättning som ska gälla från och med den 1 juli 2016. Kraven gäller textning, teckenspråkstolkning, syntolkning och uppläst text.

  Beslutsmodellen är framtagen med utgångspunkt dels i den effekt som kravställandet så här långt har gett och de synpunkter som funktionshindersorganisationer, programföretag och övriga intressenter fört fram, dels utifrån en rad överväganden som myndigheten har gjort om vilka som bör omfattas av krav och hur skyldigheterna närmare bör utformas.

  I likhet med vad som gäller i dag ska leverantörer av medietjänster som tillhandahåller tv-sändningar i marknät, via satellit eller genom tråd omfattas av krav på att tillgängliggöra program. Kraven delas även fortsättningsvis in i två typer av skyldigheter beroende på programtjänsternas tittartidsandelar.

  Förändringar gällande de nya kraven

  Kraven innehåller flera nyheter, bland annat ändras de särskilda skyldigheterna för TV4:s programtjänster genom att innehålla krav på årligt ökande kvoter per teknik i stället för per ljud och bild. En möjlighet att till viss del tillgodoräkna sig tillgängliggjorda program i beställ-tv införs också.

  Förändringar med anledning av remissförfarandet

  Berörda aktörer har getts möjlighet att lämna synpunkter på ett utkast av rapporten vilket har lett till vissa förändringar. Myndigheten har valt att inte gå vidare med ett övervägande och det gäller en möjlighet till dispens från generella skyldigheter att främja tillgängligheten till tv-program.

  En annan förändring som skett efter remissförfarandet är att myndigheten avser att redan under det första året som kravbeslutet omfattar göra en ny prövning av om det finns förutsättningar att öka kvoterna för uppläst text för leverantörer med särskilda skyldigheter.

  Här kan du läsa mer om rapporten och även ladda ner den.

  Mail
  LinkedIn
  Senast uppdaterad 2016-04-26