2016-06-13

  Allmänhetens uppfattning om radio och tv

  SOM-institutet vid Göteborgs universitet genomför varje höst sedan 1986 en nationell fråge-undersökning i syfte att kartlägga den svenska allmänhetens vanor och attityder på temat Samhälle, Opinion och Medier. Myndigheten för press, radio och tv har samverkat med SOM-institutet och deltagit med frågeställningar i undersökningen sedan 2013. Syftet med samverkan är bland annat att mäta hur allmänheten bedömer olika aktörers inflytande över svensk radio och tv.

  Här är en redovisning och sammanfattande analys av svaren på frågeställningen som gäller uppfattningen om olika gruppers inflytande över innehållet i svensk radio och tv.

  Radio- och tv-innehållet influeras av olika aktörer som omgärdar såväl producenter som konsumenter. Genom den nationella SOM-undersökningen studeras hur allmänheten ser på olika gruppers inflytande över innehållet i svensk radio och tv. En övervägande majoritet – mellan 70 och 80 procent – menar att journalister och mediernas ägare har mycket eller ganska stort inflytande över innehållet. Över hälften tillskriver annonsörerna stort inflytande och runt 40 procent anser att näringslivet, politiker, staten och större intresseorganisationer har stort inflytande över innehållet i svensk radio och tv. Allmänheten bedöms däremot ha förhållandevis litet inflytande. De här bedömningarna har varit förhållandevis stabila över de tre år, 2013-2015, som frågan ställts. Det kan noteras en svag ökning av statens inflytande, ägarinflytandet och inflytandet från de stora intresseorganisationerna samt annonsörerna.

  Bedömningarna av olika aktörers inflytande skiljer sig åt vid en jämförelse mellan olika befolkningsgrupper. Några saker är särskilt framträdande. Personer med högt politiskt intresse tillskriver i stort sett samtliga aktörer högre inflytande än vad personer med lågt politiskt intresse gör. Samma mönster återfinns för personer med hög utbildningsnivå i jämförelse med dem med låg. De svarande som har stort förtroende för radio och tv tillmäter journalister, annonsörer, näringsliv och allmänhet stort inflytande över innehållet i svensk radio och tv, medan de som har lägre förtroende för radio och tv är mer benägna att lyfta fram politikers, statens och intresseorganisationers inflytande. Äldre personer betonar journalisternas inflytande medan yngre personer bedömer allmänhetens inflytande vara förhållandevis stort. Personer som står politiskt till höger anser att politikerna har stort inflytande, medan personer som står politiskt till vänster i större utsträckning menar att näringslivets inflytande över innehållet i radio och tv är stort.

  Allmänheten tillskriver mediernas egna aktörer – ägare och journalister – störst inflytande över innehållet medan aktörer utanför medieorganisationerna anses ha mindre inflytande över vad som sänds i svensk radio och tv. Det finns inget som tyder på några stora fluktuationer i bedömningarna och olika gruppers syn på inflytandet över radio och tv följer i stort sett mönster som är bekanta för liknande bedömningar av publika verksamheter med avseende på utbildningsnivå, politiskt intresse och politisk orientering.

  Här kan du läsa hela rapporten. 

  Mail
  LinkedIn
  Senast uppdaterad 2016-06-13