2015-12-21

  Tillgängligheten till tv-program på svenska fortsätter att öka för personer med funktionsnedsättning

  Myndigheten för radio och tv beslutar om krav på tillgänglighet till tv-sändningar på svenska, i marknätet, via satellit och genom tråd för personer med funktionsnedsättning. Kraven följs upp en gång varje år. Antalet leverantörer som nu uppfyller kraven har dubblerats jämfört med vad uppföljningen visade för ett år sedan.

  Leverantörer av medietjänster med generella krav

  Resultatet från den fjärde redovisningsperioden, 1 juli 2014 – 30 juni 2015, visar att 30 leverantörer för sammanlagt 53 programtjänster nu uppfyller kravet, vilket är en dubblering i fråga om antalet leverantörer jämfört med vad myndigheten funnit vid den senaste uppföljningen.

  Totalt 19 leverantörer av medietjänster som omfattas av den generella skyldigheten har för sammanlagt 28 programtjänster inte uppfyllt kravet. Dessa leverantörer av medietjänster föreläggs antingen vid vite eller vid äventyr av vite att senast den 30 juni 2016 följa myndighetens beslut. För en av leverantörerna finner myndigheten skäl att ansöka hos Förvaltningsrätten i Stockholm om utdömande av vite om totalt 60 000 kr, mot bakgrund av att bolaget förra året förelades att vid vite följa beslutet om krav på tillgänglighet och att leverantören inte vidtagit åtgärder för att följa beslutet.

  Leverantör av medietjänster med särskilda krav

  TV4 AB är den enda leverantören av medietjänster som har särskilda skyldigheter att tillgängliggöra tv-program på svenska.

  Resultatet av den fjärde redovisningen visar att TV4 AB tillgängliggör allt fler av sina tv-program på svenska i programtjänsterna TV4, Sjuan och TV12.

  Myndigheten finner dock att TV4 AB under den aktuella perioden inte uppfyllt samtliga krav som ställts i besluten om att tillgängliggöra ljud och bild i tv-sändningar på svenska i programtjänsterna TV4, Sjuan och TV12. Avseende programtjänsterna TV4 och Sjuan beslutar myndigheten att ansöka hos Förvaltningsrätten i Stockholm om utdömande av vite om 20 000 kr per programtjänst.

  Läs sammanställningen för 2015 års redovisning av tillgänglighet här.

  Läs mer om tillgänglighet här.

  Mail
  LinkedIn
  Senast uppdaterad 2015-12-21