2014-12-18

  Tillgängligheten till tv-program på svenska ökar för personer med funktionsnedsättning

  Den 23 juni 2011 beslutade Myndigheten för radio och tv om krav på tillgänglighet till tv-sändningar på svenska, i marknätet eller via satellit, för personer med funktionsnedsättning. Skyldigheten att tillgängliggöra tv-sändningar ska från och med den 1 juli 2013 även omfatta sändningar genom tråd.

  Leverantörer av medietjänster med generella krav

  Resultatet från den tredje redovisningsperioden, 1 juli 2013 – 30 juni 2014, visar att 14 leverantörer nu uppfyller kravet, vilket är en ökning jämfört med vad myndigheten funnit vid de två senaste uppföljningarna.

  Övriga 26 leverantörer av medietjänster som omfattas av den generella skyldigheten har för sammanlagt 40 programtjänster inte uppfyllt kravet. Dessa leverantörer av medietjänster föreläggs att senast den 30 juni 2015 följa besluten. För en av leverantörerna finner myndigheten skäl att för 6 av dess programtjänster förena föreläggandet vid vite om 10 000 kr per programtjänst och för ytterligare 6 av dess programtjänster förena föreläggandet vid förhöjt vite om 20 000 kr per programtjänst.

  Leverantör av medietjänster med särskilda krav  

   TV4 AB är den enda leverantören av medietjänster som har särskilda skyldigheter att tillgängliggöra tv-program på svenska.

  Resultatet av den tredje redovisningsperioden visar att TV4 AB tillgängliggör allt fler av sina tv-program på svenska i programtjänsterna TV4 och Sjuan. TV4 AB har emellertid inte använt sig av samtliga tekniker på alla plattformar för att tillgängliggöra ljud och bild i de aktuella programtjänsterna. TV4 AB har inte heller uppfyllt de kvantitativa kraven gällande ljud och bild i programtjänsten TV4 eller det kvantitativa kravet gällande bild i programtjänsten Sjuan.

  Mot denna bakgrund finner myndigheten att TV4 AB under den aktuella perioden inte uppfyllt samtliga krav som ställts i besluten om att tillgängliggöra ljud och bild i tv-sändningar på svenska i programtjänsterna TV4 och Sjuan. TV4 AB föreläggs att senast den 30 juni 2015 följa beslutet.  Myndigheten finner skäl att förena föreläggandet med vite om 20 000 kr per programtjänst.

   

  Läs mer om uppföljningen här

  För mer information kontakta:

  Rasmus Gedda 08- 580 070 12

  Rebecca Parman 08- 580 070 36

  Mail
  LinkedIn
  Senast uppdaterad 2015-04-30