2014-12-01

  Rapporten om Annonstider i radio och tv

  Myndigheten för radio och tv har fått i uppdrag av regeringen att genomföra en allsidig utvärdering av effekterna av den ändring i radio- och tv-lagen (2010:696) som genomfördes 2008 och som innebar en ökning av den högsta tillåtna annonstiden till tolv minuter per timme. I utvärderingen ska ingå en analys av konsekvenserna av lagändringen för konkurrensförutsättningarna för programföretag samt konsekvenserna för tittare och lyssnare. Rapporten har nu överlämnats till Regeringen (Kulturdepartementet).

  Endast de programföretag som är etablerade i Sverige omfattas av lagändringen. Av de största kommersiella aktörerna på den svenska tv-marknaden, TV4-Gruppen, MTG och SBS Discovery TV, är det endast TV4-Gruppen som är etablerad i Sverige. Båda de stora kommersiella aktörerna på den svenska radiomarknaden, SBS Discovery Radio och MTG Radio, är etablerade i Sverige.

  Reklaminvesteringarna i medierna har förändrats mycket mellan åren 2006 och 2013. Reklaminvesteringarna på internet har ökat kraftigt medan de har sjunkit för dagspressen. Tv-marknaden har, med undantag för 2009, ökat sina reklamintäkter varje år under perioden 2006–2013. Reklaminvesteringarna på radiomarknaden har varierat under motsvarande period och investeringarna 2013 motsvarade 2006 års nivå. De mycket stora förändringarna i reklaminvesteringarnas fördelning mellan medieslagen radio, tv, dagspress och internet kan, enligt myndighetens bedömning, främst antas bero på faktorer som tar sikte på teknikutvecklingen, förändrade konsumtionsmönster och konjunkturen.

  Den utökade annonstiden i tv har, enligt myndighetens bedömning, troligen haft störst effekt för TV4-Gruppen och kan ha bidragit till att den har bibehållit sin starka position på tv-marknaden. Det finns dock andra faktorer som sannolikt i betydligt högre utsträckning har bidragit till denna position och den rådande konkurrenssituationen mellan programföretagen.

  Den utökade annonstiden i radio har, enligt myndighetens bedömning, inte haft någon direkt påverkan på konkurrensförutsättningarna mellan radiobolagen på den svenska radiomarknaden.

  Tittarna och lyssnarna tar i många fall del av en större mängd reklam efter ändringen om en utökad annonstid och en hög andel av tittarna och lyssnarna är negativt inställda till reklam. Den negativa inställningen till reklam har dock inte förändrats i någon större utsträckning sedan 2008, då ändringen trädde i kraft. Myndigheten konstaterar vidare att det fortfarande finns en relativt stor förståelse för att annonserna är nödvändiga för att finansiera innehållet i kommersiell radio och tv. Tittarnas och lyssnarnas beteende vid reklamavbrott, om de fortsätter att titta eller lyssna under avbrottet, har inte heller förändrats i någon större utsträckning. Myndighetens bedömning är därför att den utökade annonstiden inte har haft någon märkbar påverkan på tittarnas och lyssnarnas inställning till reklamen i radio och tv.

  Konsumenternas förflyttning från traditionell radio och tv till internetbaserade beställtjänster kan, enligt myndighetens bedömning, förväntas fortsätta. En minskad konsumtion av traditionell radio och tv kan antas leda till att reklaminvesteringarna i dessa sändningsformer kommer att sjunka på längre sikt.

  Läs och ladda ner hela rapporten här.

  Mail
  LinkedIn
  Senast uppdaterad 2015-04-30