2014-06-19

  Medieutveckling 2014

  Man kan se på medieutvecklingen på flera olika sätt. Ett sätt är det som Jesper Strömbäck skriver om i första kapitlet i rapporten, den paradoxala medieutvecklingen, där tillgången till medier blir en allt viktigare demokratifråga. I ett medielandskap där utbudet växer och tillgången till medier ökar kan varje individ själv välja både vilken information man tar del av och vilken man väljer bort.

  Även skillnaderna mellan de olika åldersgruppernas mediekonsumtion blir allt tydligare. Av de traditionella medierna är det radio och dagstidningar som haft svårast att fånga den unga publiken. Konsumenterna har inte börjat använda mer tid åt medier vilket ökar till ökad konkurrens mellan olika medier. En tydlig trend är att den tid som används spenderas i allt högre utsträckning på internet. Det innebär att även de traditionella medierna konsumeras i allt högre utsträckning på nätet.

  En annan aspekt av medieutvecklingen är att konsumenternas ökade möjligheter att själva styra över sin mediekonsumtion förändrar villkoren för alla aktörer på mediemarknaden. På en marknad där utbudet av olika aktörer är nästintill obegränsat blir innehållet den viktigaste konkurrensfaktorn. De förändrade konsumtionsmönstren avspeglar sig också i hushållens utlägg för medier. Aktuella undersökningar visar att de svenska hushållens utgifter för digitala medier kraftigt överstiger dem för tryckta medier.

  Vill du veta mer om hur den svenska mediemarknaden ser ut?  I Medieutveckling 2014 får du en utförlig beskrivning av hur marknaden ser ut idag med fokus på mediekonsumtion, reglering och branschstruktur.

  Senast uppdaterad 2014-11-07