2014-07-09

  Konsultrapport om annonstider

  Myndigheten för radio och tv har fått ett uppdrag av regeringen att genomföra en allsidig utvärdering av effekterna av ändringen i radio- och tv-lagen (2010:696 ) som genomfördes 2008 och som innebar en ökning av annonstiden till tolv minuter per timme. Underlagsrapporten som nu publiceras har tagits fram med hjälp av konsultföretaget AB Stelacon.

  I utvärderingen ska ingå en analys av konsekvenserna av lagändringen för konkurrensförutsättningarna för programföretag samt konsekvenserna för tittare och lyssnare. I uppdraget ingår inte att ge något förslag till förändringar.

  Regeringsuppdraget ska redovisas till Kulturdepartementet senast den 1 december 2014.

  I vårt arbete med uppdraget om annonstider har Myndigheten för radio och tv anlitat konsultföretaget AB Stelacon för att ta fram en underlagsrapport. Myndigheten kommer under hösten 2014 arbeta vidare med uppdraget och publicerar nu AB Stelacons rapport för att ge alla intressenter möjlighet att lämna synpunkter och kommentarer.

  Synpunkter på rapporten

  Synpunkter kan lämnas skriftligen till Myndigheten för radio och tv på adressen registrator@mrtv.se senast den 8 september 2014. Inkomna synpunkter kommer att publiceras på vår webbplats och kan komma att redogöras för i den slutliga rapporten.

  Rapport - Annonstider i radio och tv (Stelacon).

  Senast uppdaterad 2014-11-07