Antal anmälningar

Granskningsnämnden för radio och tv övervakar att regler för innehållet i redan sända program följs. En granskning sker efter anmälan eller på initiativ av granskningsnämnden eller myndigheten. Antalet inkomna respektive avgjorda ärenden under åren 2009-2017 fördelas på följande sätt.

Fördelning av antalet inkomna ärenden på programföretag/sändningsform.

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Public service i marknätet 985 1085 1509 945 1096  1163 1222 1214  1233
SVT 634 717 998 573 690  718 757 794  845
SR  334 329 495 362 388  430 452 402  375
UR 17 39 28 10 18  15 13 18  13
TV4 i marknätet 160 106 272 144 122  146 125 137  151
Övriga kanaler i marknätet 10 3 10 10 6  18 4 10  29
Analog kommersiell radio 61 15 18 24 28  10 16 12  19
Närradio 37 28 23 12 9  14 21 5  6
Kabel-tv 6 1 8 2 4  1 4 1  0
Satellit-tv 27 11 2 0 1  2 7 3  4
Webb-tv /webbradio 8 2 6 2 2  12 15 10  13
Annan jurisdiktion   12 32 32 26  30 27 49  96
Beställ-tv     9 15 10  4 2 28  5
Övrigt   4 6 3 3  3 3 3  4
Totalt 1294 1267 1895 1189 1307  1403 1446 1472  1560

Sedan hösten 2011 diarieförs anmälningar som rör ett och samma program i samma ärende. Antalet ärenden är därför lägre år 2012, trots att antalet anmälningar uppgick till 2 892 stycken. År 2013 var antalet anmälningar 2 421 stycken. År 2014 var antalet anmälningar 2 949 stycken och under 2015 var antalet anmälningar 2 841 stycken. År 2016 var antalet anmälningar 3 534 stycken. År 2017 var antalet anmälningar avsevärt färre än året innan, nämligen 2 437 stycken. En förklaring till minskningen är att det under 2016 kom in ett mycket stort antal anmälningar i ett ärende.

År 2018 uppgick antalet anmälningar till 6 506 stycken, avsevärt fler än något tidigare år. Utöver att fler program och inslag anmälts än tidigare år är en förklaring till ökningen att det under 2018 kom in ett mycket stort antal anmälningar i ett par ärenden.

Avgjorda ärenden fördelade på sändningsform.

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Public service i marknätet  1085  965  1578  997  1098  1140 1128 1065 1265
SVT  698  651  1042  605  697  713 691 707 847
SR  373  279  504  379  386  411 426 347 396
UR  14  35  32  13  15  16 11 11 22
TV4 i marknätet  204  84  249  140  122  149 115 126 137
Övriga kanaler i marknätet  9  5  14  13  9  11 4 10 31
Analog kommersiell radio  47  35  16  29  28  9 15 14 7
Närradio  34  27  31  10  11  17 13 11 6
Kabel-tv  5  3  6  3  1 4 1 0
Satellit-tv  30  13  2  0  2 4 1 5
Webb-tv/webbradio      6  1  3  12 16 8 13
Annan jurisdiktion  10  2  34  32  27  30 25 47 84
Beställ-tv    8  8  14  13  4 1 13 17
Public servicebedömningar    3  3  3  3 3 3 3
Totalt  1424  1145  1944  1245  1318  1378 1328 1299 1568

Under 2013-2017 fördelades de avgjorda ärendena på följande sätt:

  2013 2014 2015 2016 2017
Friande 486 453 505 459 505
Kritiserande 13 9 11 14 15
Fällande 53 53 50 68 39
Övrigt 115 121 110 110 159
Beslut om ej prövning 651 742 652 648 850
Totalt 1318 1378 1328 1299 1568

Ett beslut kan fattas av granskningsnämnden vid sammanträde eller av en ordförande i nämnden. Ärenden som uppenbart inte är av större vikt eller av principiell betydelse får avgöras av nämndens ordförande eller av en vice ordförande. De beslut som fattades vid sammanträde med nämnden fördelar sig på följande sätt när det gäller resultatet.

Fördelning av granskningsnämndens beslut

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Friande 55 61 79 86 99 77 97 84 137
Kritiserande 11 8 7 10 13 9 11 14 15
Fällande 44 48 26 68 51 41 42 58 38
Övrigt 5 3 5 3 3 3 4 3 5
Totalt 1014 862 1198 167 166 130 154 159 195

Antalet fällningsgrunder är större än antalet beslut eftersom ett beslut kan innehålla fällningar mot flera bestämmelser.

Fällningsgrund 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Opartiskhet 8 6 7 16 13 8 9 8 8
Saklighet 12 7 14 15 13 9 10 8 1
Beriktigande/ genmäle 1 1 1 3 2 2 1 - -
Privatlivet 5 5 5 8 8 6 5 7 3
Mediets genomslagskraft 2 4 8 9 1 10 9 8 7
Utebliven varning för våld 1 - 2 2 - - 2 - 1
Otillbörligt gynnande 18 27 8 4 6 8 5 17 11
Reklambestämmelserna 2 3 3 4 3 5 4 15 6
Sponsringsbestämmelserna 5 15 2 6 3 5 5 9 2
Sändningsbeteckning 3 6 - 2 1 4 7 7 -
Mail
LinkedIn
Senast uppdaterad 2019-07-15