Myndighetens arbete inom EU och Norden

Arbetet med gränsöverskridande mediefrågor blir allt viktigare. Många frågor inom Myndigheten för press, radio och tv:s verksamhetsområde påverkas av medieutvecklingen som är global. Vi är tillsyns- och regleringsmyndigheten för audiovisuella mediefrågor i Sverige och samarbetar med de andra europeiska tillsyns- och regleringsmyndigheterna i gemensamma frågor. Ett särskilt nära samarbete finns med de nordiska myndigheterna.

Inom EU finns det två samarbetsorgan där MPRT deltar aktivt. Dessa är the European platform of regulatory authorities (EPRA) och the European Regulators Group for Audiovisual Media Services (Erga). Syftet med forumen är att skapa en plattform för att möjliggöra diskussion och kunskapsutbyte mellan de europeiska tillsynsmyndigheterna. Frågor som diskuteras är bland andra mediemångfald, medie- och informationskunnighet, reklamregler, skydd av barn, myndigheternas oberoende, reglering av nya tjänster, tillsyn av regelverk och registrering av medietjänster.

Ändringar i direktivet om audiovisuella tjänster

En särskilt viktig fråga som varit aktuell sedan 2016 är en översyn av den europeiska lagstiftningen inom medieområdet (det s.k. audiovisuella direktivet eller AV-direktivet). Översynen av direktivet pågick fram till 2018 när ett ändringsdirektiv antogs. Nu ska medlemsländerna införa ändringsdirektivet i nationell lagstiftning. Erga har bistått kommissionen med rådgivning under arbetets gång genom att de nationella regleringsmyndigheterna som är medlemmar i Erga har förklarat praxis och tillämpningen av direktivet i respektive medlemsland. MPRT har som medlem i Erga, tillsammans med Kulturdepartementet, varit delaktig i de diskussioner som föregått de ändringar som gjorts i direktivet. Nu har regeringen startat en utredning som bland annat ska se över vilka ändringar som behövs i radio- och tv-lagen för att införa ändringsdirektivet i nationell rätt. I den utredningen sitter en representant för MPRT med som expert.

Läs mer här om översynen

Erga

The European Regulators Group for Audiovisual Media Services (Erga) bildades av kommissionen redan 2014 men inrättades formellt genom ändringsdirektivet.  Målen för Erga är att tillhandahålla kommissionen med teknisk sakkunskap i arbetet med genomförandet av AV-direktivet och i alla andra frågor som rör audiovisuella medietjänster. Erga ska även samarbeta och ge möjligheter till utbyte av information, erfarenheter och bästa praxis mellan Ergas olika medlemsmyndigheter.

Inom Erga finns det för närvarande fyra arbetsgrupper med olika fokusområden. Dessa är:

  • Arbetsgrupp 1 Mediemångfald
  • Arbetsgrupp 2 Ergas framtid
  • Arbetsgrupp 3 Implementeringen av det nya AV-direktivet
  • Arbetsgrupp 4 Jämställdhetsfrågor (kön) inom medieområdet

I anslutning till Arbetsgrupp 1 som handlar om mediemångfald finns en arbetsgrupp (Taskforce) som har i särskild uppgift att bevaka frågan om desinformation inför Europavalet. Till Arbetsgrupp 3 som handlar om implementeringen av det nya AV-direktivet finns det tre arbetsgrupper (Taskforces). De fokuserar på olika områden i AV-direktivet som bl.a. skydd av barn, videodelningsplattformar och sam-eller självreglering.

Myndigheten för press, radio och tv deltar i alla fyra arbetsgrupper och även i de arbetsgrupper (Taskforces) som finns i anslutning till dem.

Läs mer här om vad som händer inom Erga

EPRA

European platform of regulatory authorities (EPRA ) bildades 1995 och för närvarande är 53 tillsynsmyndigheter från 47 länder medlemmar i EPRA. Sverige har varit med i EPRA sedan starten. Det är ett forum för tillsynsmyndigheter inom medieområdet i Europa. EPRA är en öppen plattform för diskussioner om en mängd olika relevanta ämnen för de regulatoriska myndigheterna i Europa.  På de två möten som hålls årligen diskuteras gemensamma frågor inom medieområdet och erfarenheter utbyts i mindre arbetsgrupper. Europeiska kommissionen, Europarådet, Europeiska audiovisuella observatoriet och kontoret för OSSE: s representant för mediefrihet är observatörer under mötena. 

EPRA- mötena är informella för att uppmuntra en öppen diskussion om frågor som rör tillämpningen av mediereglering. EPRA:s stadgar förbjuder uttryckligen gemensamma ståndpunkter eller deklarationer.

EPRA-styrelseledamöterna representerar inte deras respektive myndigheter utan väljs som individer, de är inte kandidater utan nominerade och utövar sina uppgifter utan arvode. Sekretariat finansieras uteslutande av medlemmarna.  Dess styrelse har ansvaret för att administrera och lagligen företräda EPRA i sin dagliga verksamhet.

Läs mer om EPRA här

Nordiska möten

De nordiska mediemyndigheterna träffas en gång om året för att diskutera och utbyta erfarenheter om aktuella mediefrågor. De nordiska länderna har mycket gemensamt vilket gör det lämpligt att utbyta praxis i flera frågor. Regelverket som till stor del bygger på AV-direktivet är det samma, medieutvecklingen är liknande och dessutom är flera av mediemarknadens aktörer verksamma på en nordisk marknad. De årliga mötena arrangeras av respektive mediemyndighet.

Den danska mediemyndigheten Slots- og Kulturstyrelsen hanterar ett stort antal uppgifter inom medieområdet: press- och mediestöd, handläggning av radio- och tv-sändningar och av reklamklagomål, tar fram medieanvändningsstatistik, regleringsfrågor inom medieområdet, regler om val av tv-leverantör. Styrelsen är sekretariat för både radio- och tv-styrelsen och mediastyrelsen.

https://slks.dk/omraader/medier/

Den norska mediemyndigheten Medietilsynet hanterar frågor om skydd av barn, medie-och informationskunnighet, åldersgräns på film, presstöd, tillståndsgivning för radio och tv, de följer medieutvecklingen och tar fram rapporter samt handhar regleringsfrågor och tillsyn.

https://www.medietilsynet.no/

Den isländska mediemyndigheten Fjölmidlanefnd hanterar frågor som gäller kommersiella meddelanden, skydd av barn, tillstånd till radio och tv-sändningar, bevakar och följer medieutvecklingen. Det inkluderar information om medieägande, lista över medietjänstleverantörer och deras regler om redaktionellt oberoende.

http://fjolmidlanefnd.is/

Den finska kommunikationsmyndigheten Transport- och kommunikationsverket (TRAFICOM) hanterar tillståndsgivning för radio och tv och anmälningar om sändningsverksamhet även för beställ-tv.

https://www.traficom.fi/sv

 

 

 

 

 

 

 

 

Mail
LinkedIn
Senast uppdaterad 2019-06-12