Tillgänglighet i tv

Myndigheten för press, radio och tv beslutar om krav på tillgänglighet för att svenska tv-sändningar ska bli lättare att nå för personer med funktionsnedsättning.

Beslut om krav att tillgängliggöra tv-sändningar

Myndigheten för press, radio och tv har nu beslutat vilka krav på tillgänglighet till tv-sändningar för personer med funktionsnedsättning som ska gälla under perioden 1 juli 2016 –30 juni 2020. Kraven delas in generella skyldigheter respektive särskilda skyldigheter.

Vilka programtjänster omfattas av kraven?

  • Svenska programföretag som sänder program på svenska i marknätet, via satellit eller genom tråd (kabel, webb-tv och ip-tv) är skyldiga att utforma tjänsten på ett sådant sätt att den blir tillgänglig för personer med funktionsnedsättning. Se under dokument bilaga till beslut vilka som omfattas.
  • Skyldigheten omfattar inte beställ-tv (play-tjänster).

Generella skyldigheter

Programföretag som sänder i marknätet, via satellit och genom tråd har en generell skyldighet att främja tillgängligheten av sina program på svenska. Främjandet ska ske genom textning, teckenspråkstolkning, syntolkning, uppläst text eller liknande teknik. Användning av tekniken uppläst text för program på andra språk än svenska med svensk överssättningstext ska också godkännas som ett främjande.

Ett främjande innebär inte att alla program som sänds måste tillgängliggöras utan det är programföretagen själva som får avgöra omfattningen. Under året bör dock i vart fall ett fåtal program tillgängliggöras och avsikten är att fler program successivt ska tillgängliggöras under den period då beslutet ska gälla. En lista över vilka kanaler som omfattas av de generella skyldigheterna finns i bilagan till årets beslut

Reklam och andra annonser omfattas inte av skyldigheten och får inte heller räknas med vid bedömningen av om ett programföretag har uppfyllt sina skyldigheter.

Särskilda skyldigheter för vissa av TV4 AB:s kanaler

TV4 AB har särskilda skyldigheter att tillgängliggöra tv-sändningar för fyra av sina programtjänster, TV4, TV4 Fakta, Sjuan och TV12. Skyldigheterna innehåller krav på årligt ökande kvoter per teknik enligt följande.

Skyldigheternas omfattning för TV4, TV4 Fakta, Sjuan och TV12

  Program på svenska 
   
Program med översättningstext
 Nivå Textning av förinspelade program Textning av direktsända program Teckenspråks-tolkning  
Syntolkning
Uppläst text
Nivå 1
1 juli 2016–30 juni 2017
100 40 3 3 0,5
Nivå 2
1 juli 2017–30 juni 2018
100 45 3 3 1
Nivå 3
1 juli 2018–30 juni 2019
100 50 3,5 3,5 1,5
Nivå 4
1 juli 2019–30 juni 2020
100 55 4 4 2
Omfattning i procent av sändningstiden.

Tillgängliggörandet ska ske i marknätet, via satellit och genom tråd. TV4 AB får, med beaktande av de aktuella målgruppernas behov, avgöra den närmare fördelningen mellan de olika plattformarna. Ett visst tillgängliggörande ska dock ske linjärt på alla plattformar.

Kravet på uppläst text omfattar program med översättningstextning till svenska. Användning av tekniken uppläst text avseende svenska program får också räknas med vid uppfyllande av kravet. En prövning av om det finns förutsättningar att öka kvoterna för uppläst text kommer att ske inför nivå 2 som inleds den 1 juli 2017.

Reklam och annonser omfattas inte och ska inte ingå vid bedömningen av om TV4 AB har uppfyllt sina skyldigheter.

TV4 AB behöver inte uppfylla kraven till den del kostnaden för tillgängliggörandet överstiger en procent av nettoomsättningen för den aktuella kanalen.

Tillgängliggörande i beställ-tv får tillgodoräknas i viss omfattning

Myndighetens beslut omfattar inte en skyldighet att tillgängliggöra innehåll i beställ-tv men under vissa förutsättningar får programföretagen tillgodoräkna sig ett sådant tillgängliggörande.

För programtjänster med generella skyldigheter får tillgängliggörande av program i beställ-tv tillgodoräknas under förutsättning att programmet även har sänts,  med eller utan tillgänglighetsteknik, i marknätet, via satellit eller genom tråd under den aktuella redovisningsperioden. Ett sådant tillhandahållande i beställ-tv ska kunna tillgodoräknas under förutsättning att ett tillgängliggörande till någon del även sker linjärt i marknätet, via satellit eller genom tråd.

För TV4, TV4 Fakta, Sjuan och TV12 krävs för ett  tillgodoräknande att det ska vara fråga om program som har sänts linjärt med eller utan tillgänglighetsteknik i marknätet, via satellit eller genom tråd under den aktuella redovisningsperioden, och som också har gjorts tillgängliga för personer med funktionsnedsättning i beställ-tv under perioden. Tillgodoräknandet får inte överstiga 30 procent av den sändningstid som ska tillgängliggöras enligt respektive nivå. Sådan möjlighet till tillgodoräknande gäller endast i fråga om tillgängliggörande genom teckenspråkstolkning, syntolkning och uppläst text.

Årlig redovisning

Programföretagen ska årligen med början 2017, senast den 31 augusti redovisa till Myndigheten för press, radio och tv hur skyldigheterna har uppfyllts för respektive programtjänst.

Programföretag som har programtjänster med generella skyldigheter ska redogöra för hur tillgänglighetsarbetet har bedrivits under året, vilka kontakter som har tagits med representanter för användargrupperna, hur leverantören avser att stärka tillgängligheten till tv-program och hur planen för tillgänglighetsarbetet framåt ser ut.

TV4 AB ska för de programtjänster med särskilda skyldigheter utförligt beskriva på vilket sätt bolaget har beaktat de aktuella målgruppernas behov. 

Årlig prövning

Myndigheten för press, radio och tv kommer årligen, med början 2017, och med verkan från och med den 1 juli, att pröva om ytterligare programtjänster kommer att omfattas av kraven, om en eller flera av de programtjänster som omfattas av de generella skyldigheterna i stället ska omfattas av särskilda skyldigheter och om en eller flera av de programtjänster som omfattas av de särskilda skyldigheterna i stället ska omfattas av de generella skyldigheterna.

Om en reglering införs under beslutets giltighetstid som medger att det även kan ställas krav på att tillgängliggöra beställ-tv för personer med funktionsnedsättning kan myndigheten komma att fatta beslut om sådana krav.

Frågor om beslutet eller redovisningen

Har ni frågor om beslutet eller redovisningen är ni välkomna att kontakta oss på telefon, 08-580 070 00, eller via e-post registrator@mprt.se.

Mail
LinkedIn
Senast uppdaterad 2019-06-24