Ansvarig utgivare

Varje sändning eller databas som omfattas av yttrandefrihetsgrundlagen ska ha en utgivare utsedd och anmäld. Det är utgivaren som ensam bär ansvaret för det som sänds eller publiceras i databasen. Uppgift om vem som är utgivare ska vara tillgänglig för allmänheten.

Vem utser utgivaren?

Den som driver sändningen eller den grundlagsskyddade verksamheten med databasen är skyldig att utse och anmäla en utgivare. Med ”den som driver verksamheten” menas innehållsleverantören och inte den som endast medverkar med den tekniska sändningskapaciteten.

Vem får vara ansvarig utgivare?

För att vara utgivare måste personen ha fyllt 18 år och vara folkbokförd i Sverige. En person som är försatt i konkurs eller har förvaltare enligt särskilda bestämmelser i lag får inte vara utgivare. Utgivaren kan utse en ställföreträdande utgivare som då måste godkännas av den som sänder.

Vad är utgivaren ansvarig för?

Utgivaren är juridiskt ansvarig om yttrandefrihetsbrott begås, till exempel hets mot folkgrupp, förtal eller förolämpning. Utgivaren ska ha rätt att bestämma över innehållet så att inget sänds eller publiceras mot hans eller hennes vilja. Den som ska fungera som utgivare ska alltså ha en praktisk möjlighet att granska det som ska sändas eller publiceras. Även om utgivaren väljer att delegera viss granskning till medarbetare är det alltid han/hon som ensam bär ansvaret.

Utgivaransvar i direktsändning

I direktsända program kan de medverkande ansvara för eventuella yttrandefrihetsbrott istället för utgivaren. Den som utser ansvarig utgivare kan besluta om detta. Beslutet ska meddelas de medverkande före sändningen och antecknas i ett särskilt register hos den som sänder.

Anteckningen måste innehålla uppgifter om namn, födelsetid och bostadsadress för alla som omfattas av beslutet. Ett utdrag ur registret ska skickas till oss efter varje ny anteckning.

Hur upphör utgivarens uppdrag?

Ett uppdrag som utgivare kan återkallas av den som utsett utgivaren. En utgivare kan även själv avsäga sig sitt uppdrag. Uppdraget upphör också om utgivaren inte längre kan vara utgivare.

För den som känner sig kränkt på internet

Om man anser sig ha blivit kränkt av något som har sänts eller publicerats på en databas som omfattas av yttrandefrihetsgrundlagen kan man föra talan om förtal mot utgivaren. Justitiekanslern är ensam åklagare i yttrandefrihetsmål, men tar endast i undantagsfall upp åtal som handlar om förtal. Det finns möjlighet att driva enskilt åtal.

Mail
LinkedIn
Senast uppdaterad 2019-02-05