There is a license error on this site:
License has expired
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Teknisk redovisning mediestöd - Myndigheten för press, radio och tv

Teknisk redovisning vid ansökan om mediestöd

För att kunna få mediestöd ska ni visa att ert medium uppfyller kraven på hög regelbundenhet, god användarförankring och redaktionellt respektive exklusivt och egenproducerat innehåll.

Ni ska visa detta genom ett intyg som skickar in med ansökan. Det finns två alternativ:

 • Mediestödsintyg som tas fram av Media Audit vid Kantar Sifo. Kontakta Kantar Sifo för mer information.
 • Teknisk redovisning som styrks av en valfri auktoriserad revisor. Det är denna redovisning som beskrivs nedan.

Så gör ni en teknisk redovisning

För den tekniska redovisningen ska två underlag tas fram, ett utgåvoprotokoll och en trafikmätning.

1. Ta fram utgåvoprotokoll för varje utgåva under föregående år

Utgåvoprotokoll tas fram för att mäta andelen redaktionellt material och andelen exklusivt egenproducerat redaktionellt innehåll. Som utgåva räknas varje publicering eller sändning av ett medium, till exempel ett nummer av en tidning eller en webbradiosändning. Om ett medium publicerar material löpande, exempelvis på webben, behöver mediet själv bestämma vad som är en utgåva. Det kan till exempel vara allt som publiceras mellan en tisdag och nästa tisdag.

Ett utgåvoprotokoll är en sammanfattning av vilka innehållsobjekt som finns med i varje utgåva. Ett innehållsobjekt kan vara en bild, en annons, en artikel eller ett nyhetsinslag. Varje sådant innehållsobjekt behöver beskrivas med några egenskaper, exempelvis hur många tecken det omfattar (bilder och ljud omvandlas till tecken enligt instruktionerna), om det är en annons eller inte och om det är exklusivt material. All information om ett innehållsobjekt ska skrivas på en rad i ett Exceldokument.

Utgåvoprotokollen är utformade för att stämma överens med e-plikten till Kungliga biblioteket. Nedan finns ett exempel på utgåvoprotokoll för en webbplats. Webbmedium kan ofta ta hjälp av utvecklare för att generera utgåvoprotokollen automatiskt från webbplatsen.

2. Gör en trafikmätning för varje utgåva under föregående år

Trafikmätningen görs för att mäta mediets användarförankring. Du gör en trafikmätning för webben via godkända tredjepartsverktyg.

En grundläggande förutsättning för att ett allmänt nyhetsmedium ska kunna beviljas mediestöd är att mediet har god användarförankring. För digitala nyhetsmedier mäts detta krav genom trafikmätningar i godkända tredjepartsverktyg.

För att ett tredjepartsverktyg för mätning ska godkännas måste det vara eller tillhöra en plattform som under mätperioden är allmänt erkänt och etablerat på marknaden. 

Ett mätverktyg eller plattform kan anses vara etablerat först om det för medieformatet har en ansenlig marknadsandel eller betydande antal aktiva professionella användare. Eftersom nya verktyg/plattformar introduceras över tid och praxis utvecklas går det inte att i förtid strikt definiera vilka verktyg som godkänns, men några exempel på godkända lösningar idag är:  

Video

 • Youtube
  Dailymotion
  Vimeo
  Twitch

  Ljud 

 • Acast
  Radioplay

  Webb

 • Verktyg godkända av KIA-Index

Trafikmätningen ska göras enligt myndighetens instruktioner, det är till exempel endast besök/lyssningar/visningar från Sverige som kan räknas. Närmare instruktioner finns i myndighetens anvisningar för teknisk redovisning nedan.

3. Lämna båda underlagen till en auktoriserad revisor

Revisorn går igenom underlagen utifrån myndighetens instruktioner och intygar att mätningen gått till på rätt sätt och att mediet uppfyller de krav som ställs enligt förordningen. Revisorn skriver under ett intyg som sedan lämnas till myndigheten, se mall för blankett för teknisk redovisning – revisorsrapport nedan.

4. Skicka in revisorsintyget till myndigheten i e-tjänsten

Myndigheten kontrollerar att mediet uppfyller kraven och att revisorn är auktoriserad. Om mätningen inte kan skickas in i samband med ansökan går det bra att komplettera i efterhand till registrator@mprt.se. Meddela i så fall myndigheten detta vid ansökan.

Sök redaktionsstöd

Läs mer om hur du söker stöd för redaktionella kostnader och vilka kriterier som ställs.

Sök stöd för lokal journalistik

Läs mer om hur ni ansöker om stöd för lokal journalistik och vilka krav och regler som ställs.

Innovations- och utvecklingsstöd

Det går inte att söka innovations- och utvecklingsstöd. Läs mer om nya mediestödet.

Till e-tjänsten

I vår e-tjänst kan du registrera eller söka tillstånd för din sändning. Du kan även söka stöd för nyhetsmedier samt anmäla program till granskningsnämnden.