Om att söka stöd för lokal journalistik

Stödet kallas ibland även för ”Vita fläckar-stödet” eftersom stödets syfte är att stödja insatser för journalistisk bevakning i svagt bevakade områden, där helt obevakade områden kallas vita fläckar. Stödet kan sökas av allmänna nyhetsmedier som planerar att starta, utöka eller upprätthålla den journalistiska bevakningen i svagt bevakade områden.

Ansökningsperiod för stöd för lokal journalistik

Ansökningsomgången för 2023 har stängt.

Så definieras ett svagt bevakat område

Stödet för lokal journalistik kan sökas för insatser för journalistisk bevakning av geografiska områden med svag bevakning. Syftet är att stärka lokal journalistik i områden som för närvarande saknar eller har svag journalistisk bevakning. Ett område utgörs i första hand av en kommun men kan också vara en del av en kommun eller flera närliggande kommuner. Stöd kan inte sökas för ämnesområden med svag bevakning.

Frågan om ett område har svag journalistisk bevakning bedöms utifrån i vilken omfattning området bevakas av allmänna nyhetsmedier samt utifrån områdets geografiska och befolkningsmässiga förutsättningar för journalistisk bevakning.

Vid bedömning av om ett område har svag bevakning utgår mediestödsnämnden från de uppgifter som lämnats i ansökan, hur den journalistiska bevakningen i området ser ut samt områdets geografiska och befolkningsmässiga förutsättningar. Institutet för mediestudier för statistik över mediers lokala närvaro och presenterar årligen uppgifter i en databas. Databasen ger en översikt över vilka områden som kan ses som svagt bevakade och är en del av den helhetsbedömning mediestödsnämnden gör.

Du kan söka i databasen över mediers lokala närvaro på Institutet för mediestudiers webbplats.

Det här kan du söka stöd för

Ni kan söka stöd för insatser för journalistisk bevakning som innebär att ett nyhetsmedium startar, utökar eller bibehåller journalistisk bevakning av ett område som saknar eller har svag bevakning.

Stöd för lokal journalistik kan uppgå till högst   två miljoner kronor per område och kalenderår. Stöd för lokal journalistik kan fördelas mellan två eller flera allmänna nyhetsmedier om en sådan fördelning bedöms bäst främja den journalistiska bevakningen av området. Stöd kan i vissa fall beviljas över flera år, som högst tre år.

Samarbeten

Stöd för lokal journalistik kan sökas i samarbete mellan flera olika allmänna nyhetsmedier. De som ingår i samarbetet kan ansöka om stöd var för sig, gemensamt eller utse en sökande som ansvarig för insatsen.

Kriterier för att få lokalt stöd

För att kunna få stöd för lokal journalistik behöver er tidning uppfylla ett antal kriterier. Dessa är:

 • Mediet ska vara ett allmänt nyhetsmedium
 • Mediet ska uppfylla grundläggande krav för ett nyhetsmedium
 • Mediet ska främja tillgängligheten av det redaktionella innehållet för personer med funktionsnedsättning
 • Mediet ska lämna in en teknisk redovisning eller ett mediestödsintyg

För att ses som ett allmänt nyhetsmedium ska mediet ha till sin primära uppgift att bedriva nyhetsbevakning. Mediet ska också ha ett redaktionellt innehåll bestående av regelbunden och allsidig nyhetsförmedling som ger uttryck för ett brett utbud av ämnen och perspektiv samt granskning av för demokratin grundläggande skeenden.

Stöd kan lämnas oavsett mediets innehålls- och spridningsform. Det innebär att innehållet kan bestå av t.ex. text, bild, ljud eller rörlig bild och stöd kan ges till t.ex. tidningar, webbaserade medier, radio eller tv. Stöd kan lämnas till såväl betalda medier som gratismedier.

För att beviljas stöd ska det allmänna nyhetsmediet:

 • Ha ett redaktionellt innehåll som utgör minst 50 procent av hela innehållet.
 • Ha exklusivt, egenproducerat redaktionellt innehåll bestående av nyhetsbevakning och granskning om minst 20 procent av hela innehållet.
 • Vara allmänt tillgängligt.
 • Ha en egen titel med självständiga redaktionella resurser.
 • Ha en ansvarig utgivare.
 • Följa god medieetisk sed.
 • Främja tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning.
 • Vara riktad till en svensk målgrupp.
 • Publiceras eller sändas minst 45 gånger per år (hög regelbundenhet).
 • Ha minst 1 500 regelbundna användare (god användarförankring).

Det är förhållanden under det år som föregår ansökan som ligger till grund för bedömningen.

Det finns lättnader, bland annat för allmänna nyhetsmedier som är riktade till de nationella minoriteterna samt för nystartade allmänna nyhetsmedier.

En förutsättning för att beviljas stöd är att mediet aktivt arbetar för att tillgängligheten till det redaktionella innehållet ska förbättras för personer med funktionsnedsättning. En utgångspunkt bör vara att universell utformning eftersträvas så långt möjligt, dvs. utformning för att i största möjliga utsträckning kunna användas av alla utan behov av anpassning eller specialutformning. Arbetet ska utgå från gällande standarder för tillgänglighet i digital publicering.

Det allmänna nyhetsmediets storlek och ekonomiska och tekniska förutsättningar ska beaktas vid bedömningen om det här kravet är uppfyllt. Ni kan läsa mer om hur ni kan tillgängliggöra ert innehåll under våra sidor om Tillgänglighet.

Allmänna nyhetsmedier som söker stöd ska lämna in uppgifter om god användarförankring, hög regelbundenhet, omfattning av redaktionellt innehåll,andel redaktionellt innehåll och andel exklusivt, egenproducerat redaktionellt innehåll.

För att mäta om kraven är uppfyllda ska en redovisning lämnas in. Ett särskilt intyg kan tas fram av Media Audit vid Kantar Sifo.

Ett alternativ är att nyhetsmediet själva tar fram och lämnar in en teknisk redovisning.  Den tekniska redovisningen består av trafikrapporter, utgåvor och ett s.k. utgåvoprotokoll. Instruktioner för redovisningen finns i Anvisningar för teknisk redovisning inför ansökan om mediestöd. Kompletterande information om trafikmätningar finns under Godkända tredjepartsverktyg.

En teknisk redovisning ska intygas av en kvalificerad revisor. Instruktioner och mall för teknisk redovisning finns via länken om teknisk redovisning av medistöd nedan.

Så ansöker du om lokalt stöd

Ni gör ansökan via vår e-tjänst som hålls öppen under ansökningsperioden. Ansökan görs för ett kalenderår i taget. Stöd kan i vissa fall beviljas för flera år, som högst tre år.

Till ansökan ska ni bifoga blanketten Prognos kostnader lokalt stöd 2023. Ni ska också bifoga antingen ett mediestödsintyg från Media Audit på Kantar Sifo eller genomföra en teknisk mätning som ska göras i enlighet med myndighetens instruktioner i Anvisningar för teknisk redovisning, och även granskas och intygas av en kvalificerad revisor.

Revisorn ska intyga att den tekniska mätningen är gjord i enlighet med myndighetens instruktioner genom att fylla i och skriva under Blankett – Teknisk redovisning revisorsrapport. 

Till e-tjänsten

Från ansökan till beslut

De inkomna ansökningarna handläggs av myndigheten efter ansökningsperioden. De ansökningar som uppfyller de grundläggande kraven utvärderas av mediestödsnämnden utifrån ansökans relevans och effekt i relation till stödets syfte. Mediestöd fördelas i mån av tillgång på medel. Det är mediestödsnämnden som beslutar om stöd ska beviljas eller inte. Besluten får förenas med villkor.

Det här gäller när du beviljats stöd

Om ni beviljas stöd ska ni också redovisa hur stödet har använts, vilka resultat som uppnåtts, samt hur handlingsplanen för tillgänglighet har uppfyllts. Redovisning är viktigt för att säkerställa att det beviljade stödet har använts i överensstämmelse med inlämnad ansökan och reglerna om mediestöd.  

Om ett medium har beviljats stöd över flera år kommer ni behöva lämna in delredovisningar för respektive år som stödet har beviljats för

Brister i redovisningen kan leda till återbetalningsskyldighet och att beviljat stöd krävs åter.

Redovisning av stöd

Redovisning av stöd för lokal journalistik 2023 ska lämnas in senast den 30 april 2024. För de medier som beviljats stöd över tre år ska en delredovisning lämnas in avseende år 2023, även den senast den 30 april 2024.  

Redovisningen består av:

 • Blankett resultatredovisning lokalt stöd 2023 där insatsens resultat och tillgänglighetsarbetet ska beskrivas
 • Blankett ekonomisk redovisning för insatsen avseende lokalt stöd 2023
 • Revisorsrapport utfärdad av en kvalificerad revisor som granskat den ekonomiska redovisningen (mall för detta finns i Blankett ekonomisk redovisning lokalt stöd 2023 eller Blankett ekonomisk delredovisning lokalt stöd 2023 nedan)

Via länken nedan finns de blanketter som ska fyllas i och skickas till bidragsredovisning@mprt.se senast den 30 april 2024. Ange ärendenumret från beslutet i ämnesraden.

Beviljade stöd

Läs beslutsprotokoll och se vilka nyhetsmedier mediestödsnämnden beviljat stöd för.

Redovisning av stöd

Läs mer om hur ni redovisar de stöd ni beviljats.