Sök redaktionsstöd

Redaktionsstöd är ett nytt mediestöd som kan lämnas till allmänna nyhetsmedier sedan 2020.

Ansökningsperiod för redaktionsstödet

Redaktionsstödet kommer inte att utlysas under 2023 på grund av brist på medel. 

Det här kan du söka stöd för

Redaktionsstöd ges till allmänna nyhetsmedier som har behov av ekonomiskt stöd för sin redaktionella verksamhet. Allmänna nyhetsmedier kan exempelvis vara dagstidningar, gratistidningar, webbplatser, poddradio, appar m.m. som har till sin primära uppgift att bedriva nyhetsbevakning.

Kriterier för att kunna få redaktionsstöd

Redaktionsstöd 2023 får lämnas till allmänna nyhetsmedier som

 1. har ett redaktionellt innehåll som utgör minst 50 procent av hela innehållet,
 2. har ett exklusivt, egenproducerat redaktionellt innehåll bestående av nyhetsbevakning och granskning som utgör minst 20 procent av mediets hela innehåll,
 3. är allmänt tillgängliga,
 4. har en egen titel med självständiga redaktionella resurser,
 5. har en ansvarig utgivare,
 6. följer god medieetisk sed,
 7. främjar tillgängliggörande av sitt redaktionella innehåll till personer med funktionsnedsättning,
 8. är riktade till en svensk målgrupp,
 9. publiceras eller sänds minst 45 gånger per år (hög regelbundenhet) och
 10. har minst 1 500 regelbundna användare (god användarförankring).

Redaktionsstöd får inte lämnas till medier som får driftsstöd enligt presstödsförordningen (1990:524).

Stödets storlek

Redaktionsstöd får endast användas för kostnader som är förknippade med det allmänna nyhetsmediets redaktionella verksamhet.

Storleken på redaktionsstöd ska fastställas utifrån de årliga kostnader som är förknippade med det allmänna nyhetsmediets redaktionella verksamhet.

Redaktionsstöd får lämnas med högst

 • 2 500 000 kronor, men inte överstiga 75 procent av de årliga kostnader som är förknippade med det allmänna nyhetsmediets redaktionella verksamhet, om kostnaderna uppgår till högst 4 999 999 kronor,
 • 4 500 000 kronor, men inte överstiga 75 procent av de årliga kostnader som är förknippade med det allmänna nyhetsmediets redaktionella verksamhet, om kostnaderna uppgår till minst 5 000 000 kronor och högst 9 999 999 kronor,
 • 10 000 000 kronor, men inte överstiga 60 procent av de årliga kostnader som är förknippade med det allmänna nyhetsmediets redaktionella verksamhet, om kostnaderna uppgår till minst 10 000 000 kronor och högst 24 999 999 kronor,
 • 15 000 000 kronor, men inte överstiga 40 procent av de årliga kostnader som är förknippade med det allmänna nyhetsmediets redaktionella verksamhet, om kostnaderna uppgår till minst 25 000 000 kronor och högst 39 999 999 kronor, och
 • 25 000 000 kronor, men inte överstiga 40 procent av de årliga kostnader som är förknippade med det allmänna nyhetsmediets redaktionella verksamhet, om kostnaderna uppgår till minst 40 000 000 kronor.

Redaktionsstöd får dock inte, tillsammans med stöd för lokal journalistik och driftsstöd enligt presstödsförordningen (1990:524),överstiga 75 procent av de årliga rörelsekostnader som är förknippade med utgivningen av det allmänna nyhetsmediet.

Så ansöker ni om redaktionsstöd

Ni gör ansökan via vår e-tjänst som hålls öppen under ansökningsperioden. Mer information om hur ansökan går till och vad ni redan nu kan förbereda hittar du här nedan.

Till e-tjänsten

Vid frågor, kontakta registrator@mprt.se

Det kan ni förbereda inför ansökan

Nedan följer information om vilka underlag som ni ska bifoga när vi ansöker om redaktionsstöd.

Mätning av krav

När det gäller kraven på hög regelbundenhet, god användarförankring, andel redaktionellt innehåll och exklusivt, egenproducerat redaktionellt innehåll ska en teknisk mätning göras. Redovisningen ska utgå från förhållandena under 2022.

Underlaget gäller för ansökningar om redaktionsstöd 2023. Information om hur detta ska göras framgår av myndighetens anvisningar för teknisk redovisning. Myndighetens tekniska anvisningar utgår ifrån de kvantitativa innehållskrav som vanligtvis gäller enligt mediestödsförordningen. I de fall det finns lättnader för vissa krav framgår dessa av revisorsrapporten. Du hittar den tekniska redovisningen under Relaterade länkar längre ner på sidan.

Uppgifter om redaktionella kostnader och totala kostnader för utgivningen

Stödets storlek kommer att baseras på mediets redaktionella kostnader under 2022. Vi har en blankett som ska användas för detta och en mall för en revisorsrapport.

Eftersom stödet får uppgå till max 75 procent av kostnaderna för utgivningen kommer även de totala rörelsekostnaderna för mediet att begäras in. Observera att i den nivån räknas även driftsstöd enligt presstödsförordningen och stöd för lokal journalistik in.

Bilagor som ska lämnas

 • Utgivningsbevis eller uppgift om ansvarig utgivare,
 • Registreringsbevis från Bolagsverket eller motsvarande som visar vem som tecknar den sökandes firma,
 • Utdrag eller intyg som visar att den sökande inte har skulder för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten

Dessa bilagor ska vara aktuella och får högst vara 3 månader gamla.

Beviljade stöd

Läs beslutsprotokoll och se vilka nyhetsmedier mediestödsnämnden beviljat stöd för.

Till e-tjänsten

I vår e-tjänst kan du registrera eller söka tillstånd för din sändning. Du kan även söka stöd för nyhetsmedier samt anmäla program till granskningsnämnden.