Sök redaktionsstöd

Redaktionsstöd är ett nytt mediestöd som kan lämnas till allmänna nyhetsmedier. Totalt finns 500 miljoner kronor att fördela under 2020.

Ansökningsperiod och beslut för redaktionsstödet

Ansökan är öppen mellan den 15 september och den 15 oktober.
Du ansöker via e-tjänsten på vår webbplats.

Beslut om vilka som blir beviljade stöd för 2020 kommer att fattas i slutet av året.

Det här kan du söka stöd för

Redaktionsstöd ges till allmänna nyhetsmedier som har behov av ekonomiskt stöd för sin redaktionella verksamhet. Allmänna nyhetsmedier kan exempelvis vara dagstidningar, gratistidningar, webbplatser, poddradio, appar m.m. som har till sin primära uppgift att bedriva nyhetsbevakning.

Under 2020 kan även ett allmänt nyhetsmedium avse en del av en radio- eller tv-kanal om denna del har till sin primära uppgift att bedriva nyhetsbevakning och också har ett redaktionellt innehåll bestående av regelbunden och allsidig nyhetsförmedling som ger uttryck för ett brett utbud av ämnen och perspektiv samt granskning av för demokratin grundläggande skeenden.

Kriterier för att kunna få redaktionsstöd

Redaktionsstöd får lämnas till allmänna nyhetsmedier som

 1. har ett redaktionellt innehåll som utgör minst 50 procent av hela innehållet, eller när det gäller redaktionsstöd för 2020 minst 40 procent av hela innehållet,
 2. har ett exklusivt, egenproducerat redaktionellt innehåll bestående av nyhetsbevakning och granskning som utgör minst 20 procent av mediets hela innehåll,
 3. är allmänt tillgängliga,
 4. har en egen titel med självständiga redaktionella resurser,
 5. har en ansvarig utgivare,
 6. följer god medieetisk sed,
 7. främjar tillgängliggörande av sitt redaktionella innehåll till personer med funktionsnedsättning,
 8. är riktade till en svensk målgrupp,
 9. publiceras eller sänds minst 45 gånger per år (hög regelbundenhet), eller när det gäller redaktionsstöd för år 2020 minst 15 gånger per år, och
 10. har minst 1 500 regelbundna användare (god användarförankring).

Stödets storlek

Redaktionsstöd får endast användas för kostnader som är förknippade med det allmänna nyhetsmediets redaktionella verksamhet.

Storleken på redaktionsstöd ska fastställas utifrån de årliga kostnader som är förknippade med det allmänna nyhetsmediets redaktionella verksamhet.

Redaktionsstöd får lämnas med högst

 • 2 500 000 kronor, men inte överstiga 75 procent av de årliga kostnader som är förknippade med det allmänna nyhetsmediets redaktionella verksamhet, om kostnaderna uppgår till högst 4 999 999 kronor,
 • 4 500 000 kronor, men inte överstiga 75 procent av de årliga kostnader som är förknippade med det allmänna nyhetsmediets redaktionella verksamhet, om kostnaderna uppgår till minst 5 000 000 kronor och högst 9 999 999 kronor,
 • 10 000 000 kronor, men inte överstiga 60 procent av de årliga kostnader som är förknippade med det allmänna nyhetsmediets redaktionella verksamhet, om kostnaderna uppgår till minst 10 000 000 kronor och högst 24 999 999 kronor,
 • 15 000 000 kronor, men inte överstiga 40 procent av de årliga kostnader som är förknippade med det allmänna nyhetsmediets redaktionella verksamhet, om kostnaderna uppgår till minst 25 000 000 kronor och högst 39 999 999 kronor, och
 • 25 000 000 kronor, men inte överstiga 40 procent av de årliga kostnader som är förknippade med det allmänna nyhetsmediets redaktionella verksamhet, om kostnaderna uppgår till minst 40 000 000 kronor.

Redaktionsstöd får dock inte, tillsammans med stöd för lokal journalistik, driftsstöd enligt presstödsförordningen (1990:524) och stöd enligt förordningen (2020:716) om statligt stöd för utgivning av tryckta allmänna nyhetstidningar med anledning av spridningen av sjukdomen covid-19, överstiga 75 procent av de årliga rörelsekostnader som är förknippade med utgivningen av det allmänna nyhetsmediet.

Så ansöker ni om redaktionsstöd

Ni gör ansökan via vår e-tjänst som hålls öppen under ansökningsperioden. Mer information om hur ansökan går till och vad ni redan nu kan förbereda hittar du här nedan.

Vid frågor, kontakta registrator@mprt.se

Det kan ni förbereda inför ansökan

Nedan följer information om vilka underlag som ni kan börja förbereda redan nu om ni planerar att söka redaktionsstöd.

Mätning av krav

När det gäller kraven på hög regelbundenhet, god användarförankring, andel redaktionellt innehåll och exklusivt, egenproducerat redaktionellt innehåll ska en teknisk mätning göras. Redovisningen ska utgå från förhållandena under 2019.

Underlaget gäller för ansökningar om redaktionsstöd 2020. Information om hur detta ska göras framgår av myndighetens anvisningar för teknisk redovisning. Myndighetens tekniska anvisningar utgår ifrån de kvantitativa innehållskrav som vanligtvis gäller enligt mediestödsförordningen. I de fall det finns lättnader för vissa krav framgår dessa av revisorsrapporten. Du hittar länkar till båda dokumenten i länklistan under artikeln.

Uppgifter om redaktionella kostnader och totala kostnader för utgivningen

Stödets storlek kommer att baseras på mediets redaktionella kostnader under 2019. Vi kommer att tillhandahålla en blankett som ska användas för detta och en mall för en revisorsrapport.

Eftersom stödet får uppgå till max 75 procent av kostnaderna för utgivningen kommer även de totala rörelsekostnaderna för mediet att begäras in. Observera att i den nivån räknas även driftsstöd enligt presstödsförordningen, stöd för lokal journalistik och tillfälligt stöd för utgivning in.

Bilagor som ska lämnas

 • Utgivningsbevis eller uppgift om ansvarig utgivare,
 • Registreringsbevis från Bolagsverket eller motsvarande som visar vem som tecknar den sökandes firma,
 • Utdrag eller intyg som visar att den sökande inte har skulder för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten

Dessa bilagor ska vara aktuella och får högst vara 3 månader gamla.

För de som sökt stöd enligt mediestödsförordningen tidigare i år

Allmänna nyhetsmedier som har lämnat in en teknisk redovisning i ansökningar om stöd för lokal journalistik eller innovations- och utvecklingsstöd i år behöver inte göra en sådan på nytt.

Det underlättar däremot vår handläggning om ni lämnar in den på nytt i e-tjänsten, alternativt lämnar en hänvisning till i vilket ärende som handlingen ligger.