Ansökan om stöd för lokal journalistik 2020

Nu har årets ansökningsomgång till stöd för lokal journalistik öppnat. Här hittar du all information du behöver inför din ansökan. Alla dokument och länkar hittar du i slutet av texten.

Ansökningsperiod

Årets ansökningsomgång för lokal journalistik öppnade den 10 februari och ansökan är öppen till den 31 mars.

Skicka in ansökan

Ansökan görs via myndighetens e-tjänster. Detaljerade instruktioner för vad ansökan ska innehålla finns i dokumentet Vägledning för ansökan om mediestöd.

Ansökan består bland annat av frågor om det sökande mediet, den planerade insatsen och området som insatsen avser. En person som är behörig att företräda företaget ska försäkra uppgifterna i ansökan. Till ansökan ska sökande bifoga följande handlingar.

  • Blanketten Kostnadsredovisning ansökan lokalt stöd
  • Teknisk redovisning med revisorsintyg eller intyg från Kantar Media Audit (se instruktioner längre ner på denna sida)
  • Utgivningsbevis (utfärdat av MPRT eller PRV)
  • Registreringsbevis från Bolagsverket eller motsvarande
  • Skuldfrihetsintyg från Kronofogden eller motsvarande

Teknisk redovisning

En förutsättning för att kunna bli beviljad stöd är att mediet kan visa att det uppfyller kraven på hög regelbundenhet, god användarförankring och redaktionellt respektive exklusivt innehåll. För detta krävs ett intyg som skickas in till myndigheten i samband med ansökan. För tryckta tidningar kan Kantar Media Audit (tidigare TS Mediefakta AB) ta fram ett så kallat mediestödsintyg. För andra än tryckta tidningar gäller följande:

Ett intyg kan utfärdas antingen av Kantar Media Audit eller valfri auktoriserad revisor som mediet själva väljer. För att kunna utfärda ett intyg behöver Kantar Media Audit eller revisorn ta del av underlag från mediet. Vi rekommenderar därför att sökande börjar med att läsa instruktionerna nedan om hur dessa underlag ska tas fram.

För den tekniska mätningen ska två underlag tas fram.

1.     Ta fram utgåvoprotokoll för varje utgåva under 2019

Utgåvoprotokoll tas fram för att mäta andelen redaktionellt material och andelen exklusivt egenproducerat innehåll.

Som utgåva räknas varje publicering eller sändning av ett medium, till exempel ett nummer av en tidning eller en webbradiosändning. Om ett medium publicerar material löpande, exempelvis på webben, behöver mediet själva bestämma vad som är en utgåva. Det kan till exempel vara allt som publiceras mellan en tisdag och nästa tisdag.

Ett utgåvoprotokoll är en sammanfattning av vilka innehållsobjekt som finns med i varje utgåva. Ett innehållsobjekt kan vara en bild, en annons, en artikel eller ett nyhetsinslag. Varje sådant innehållsobjekt behöver beskrivas med några egenskaper, exempelvis hur många tecken det omfattar (bilder och ljud omvandlas till tecken enligt instruktionerna), om det är en annons eller inte och om det är exklusivt material. All information om ett innehållsobjekt ska skrivas på en rad i ett Exceldokument. Utgåvoprotokollen är utformade för att stämma överens med e-plikten till Kungliga Biblioteket. Nedan finns ett exempel på utgåvoprotokoll för en webbplats. Närmare instruktioner finns i myndighetens instruktioner för teknisk mätning. 

Exempel på utgåvoprotokoll i excel

Ovan: exempel på utgåvoprotokoll i excel.

2.     En trafikmätning ska göras för varje utgåva under 2019

Trafikmätningen görs för att mäta mediets användarförankring. Trafikmätning för webben görs via godkända tredjepartsverktyg. Trafikmätningen ska göras enligt myndighetens instruktioner, det är till exempel endast besök/lyssningar/visningar från Sverige som kan räknas.

3.     Lämna båda underlagen till en auktoriserad revisor

Revisorn går igenom underlagen utifrån myndighetens instruktioner och intygar att mätningen gått till på rätt sätt och att mediet uppfyller de krav som ställs enligt förordningen. Revisorn skriver under ett intyg som sedan lämnas till myndigheten (Se Mall för revisionsblankett nedan)

4.     Skicka in revisorsintyget till myndigheten i e-tjänsten

Myndigheten kontrollerar att mediet uppfyller kraven och att revisorn är auktoriserad. Om mätningen inte kan skickas in i samband med ansökan går det bra att komplettera i efterhand. Meddela i så fall myndigheten detta vid ansökan. Observera att det är obligatoriskt att ladda upp ett dokument i e-tjänsten, det går dock bra att ladda upp ett tomt dokument.

Beslut om stöd

Mediestödsnämnden fattar beslut om stöd för lokal journalistik. Nämnden har som mål att kunna fatta besluten vid sitt sammanträde i juni. Beslut kan dock komma att fattas tidigare eller senare.

Ytterligare information

Kontakta gärna Myndigheten för press, radio och tv om du har ytterligare frågor.

E-postadress: registrator@mprt.se
Tel: 08-580 070 00
Adress: Myndigheten för press, radio och tv | Box 33 | 121 25 Stockholm-Globen

Mail
LinkedIn
Senast uppdaterad 2020-02-10