Sök mediestöd

Mediestöd är ett statligt stöd som kan lämnas för allmänna nyhetsmedier som har till sin primära uppgift att bedriva nyhetsbevakning, oavsett innehålls- och spridningsform. Mediestödet har två olika stödformer: innovations- och utvecklingsstöd och stöd för lokal journalistik.

Syftet med stödet är att stärka demokratin genom att främja allmänhetens tillgång till oberoende nyhetsförmedling i hela landet via en mångfald av allmänna nyhetsmedier med redaktionellt innehåll av hög kvalitet. Mediestödet infördes 1 februari 2019 och regleras i mediestödsförordningen (2018:2053) och i Myndigheten för press, radio och tv:s föreskrifter om mediestöd (MPRTFS 2019:3). Du hittar förordningen och föreskrifterna här.

Under våren har det gått att ansöka om de nya mediestöden. Ansökan om innovations- och utvecklingsstöd stängde 31 maj och Ansökan om stöd för lokal journalistik stängde 15 april.

Nedan presenteras övergripande regler som gäller för båda stödformerna av mediestöd. Mer information stödet och hur man ansöker finns i Vägledning inför ansökan om mediestöd 

Mer information om innovations- och utvecklingsstöd hittar du här.

Mer information om stöd för lokal journalistik hittar du här.

Allmänna nyhetsmedier kan söka stöd

Allmänna nyhetsmedier kan söka mediestöd. För att ses som ett allmänt nyhetsmedium ska mediet ha till sin primära uppgift att bedriva nyhetsbevakning. Mediet ska också ha ett redaktionellt innehåll bestående av regelbunden och allsidig nyhetsförmedling som ger uttryck för ett brett utbud av ämnen och perspektiv samt granskning av för demokratin grundläggande skeenden.

Stöd kan lämnas oavsett mediets innehålls- och spridningsform. Det innebär att innehållet kan bestå av t.ex. text, bild, ljud eller rörlig bild och stöd kan ges till t.ex. tidningar, webbaserade medier, radio eller tv. Stöd kan lämnas till såväl betalda medier som gratismedier.

Grundläggande förutsättningar för stöd

Det finns vissa förutsättningar som mediet måste uppfylla. För att beviljas stöd ska det allmänna nyhetsmediet:

  • ha ett redaktionellt innehåll som utgör minst 50 procent av hela innehållet
  • ha exklusivt, egenproducerat redaktionellt innehåll bestående av nyhetsbevakning och granskning om minst 20 procent av hela innehållet
  • vara allmänt tillgängliga
  • ha en egen titel med självständiga redaktionella resurser
  • ha en ansvarig utgivare
  • följa god medieetisk sed
  • främja tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning
  • vara riktad till en svensk målgrupp
  • publiceras eller sändas minst 45 gånger per år (hög regelbundenhet)
  • ha minst 1 500 regelbundna användare (god användarförankring)

Det är förhållanden under det år som föregår ansökan som ligger till grund för bedömningen.

Det finns lättnader, bland annat för allmänna nyhetsmedier som är riktade till de nationella minoriteterna samt för nystartade allmänna nyhetsmedier. Det finns även lättnader första året för nyhetsmedier som söker stöd för lokal journalistik och som ännu inte uppnår kravet på bl.a. 50 procent redaktionellt innehåll.

Främjande för tillgänglighet

En förutsättning för att beviljas stöd är att mediet aktivt arbetar för att tillgängligheten till det redaktionella innehållet ska förbättras för personer med funktionsnedsättning. En utgångspunkt bör vara att universell utformning eftersträvas så långt möjligt, dvs. utformning för att i största möjliga utsträckning kunna användas av alla utan behov av anpassning eller specialutformning. Arbetet ska utgå från gällande standarder för tillgänglighet i digital publicering.

Under Länkar om tillgänglighet finns ett antal länkar med information om digital tillgänglighet och gällande standarder.

Teknisk redovisning

Allmänna nyhetsmedier som söker stöd ska lämna in uppgifter om god användarförankring, hög regelbundenhet, omfattning och andel redaktionellt innehåll samt exklusivt, egenproducerat redaktionellt innehåll.

För att mäta om kraven är uppfyllda ska en redovisning lämnas in. För tidningar kan ett särskilt intyg tas fram av TS Mediefakta AB. För övriga nyhetsmedier ska en teknisk redovisning lämnas in.

Den tekniska redovisningen består av trafikrapporter, utgåvor och ett s.k. utgåvoprotokoll. Instruktioner för redovisningen finns i Anvisningar för teknisk redovisning inför ansökan om mediestöd . Kompletterande information om trafikmätningar finns under Godkända tredjepartsverktyg.

En teknisk redovisning ska intygas av auktoriserad revisor. Instruktioner och mall för revision finns i Mall för revisionsblankett.

Senast uppdaterad 2019-06-03