Så söker du innovations- och utvecklingsstöd

Innovations- och utvecklingsstödet är ett mediestöd med syfte att hjälpa nyhetsmedier med de omställningar som behövs för att möta den nya marknadens förutsättningar.

Ansökningsperiod för innovations- och utvecklingsstöd

Stödet kommer inte att utlysas under 2023 på grund av brist på medel. 

Det här kan ni söka stöd för

Stödet ges för insatser eller förstudier för utveckling av redaktionellt innehåll i digitala kanaler, innovationer och utveckling när det gäller digital publicering eller utveckling av digitala affärsmodeller. Stöd kan beviljas för insatser under max 3 år och förstudier under max 1 år. Ni anger själva hur mycket stöd ni vill söka, men det får inte utgöra mer än 40 procent av insatsens budget. För insatser med särskild betydelse för de nationella minoriteterna, för barn och unga eller för personer med funktionsnedsättning kan stöd lämnas för högst 75 procent av insatsens budget.

Innovations- och utvecklingsstöd kan sökas i samarbete mellan flera olika allmänna nyhetsmedier. De som ingår i samarbetet kan ansöka om stöd var för sig, gemensamt eller utse en sökande som ansvarig för insatsen.

Kriterier för att få innovations- och utvecklingsstöd

För att kunna få stöd behöver er tidning uppfylla ett antal kriterier. Dessa är:

 • Mediet ska vara ett allmänt nyhetsmedium
 • Mediet ska uppfylla grundläggande krav
 • Mediet ska främja tillgängligheten för innehållet
 • Mediet ska lämna in en teknisk redovisning eller ett mediestödsintyg

För att ses som ett allmänt nyhetsmedium ska mediet ha till sin primära uppgift att bedriva nyhetsbevakning. Mediet ska också ha ett redaktionellt innehåll bestående av regelbunden och allsidig nyhetsförmedling som ger uttryck för ett brett utbud av ämnen och perspektiv samt granskning av för demokratin grundläggande skeenden.

Stöd kan lämnas oavsett mediets innehålls- och spridningsform. Det innebär att innehållet kan bestå av t.ex. text, bild, ljud eller rörlig bild och stöd kan ges till t.ex. tidningar, webbaserade medier, radio eller tv. Stöd kan lämnas till såväl betalda medier som gratismedier.

För att beviljas stöd ska det allmänna nyhetsmediet:

 • Ha ett redaktionellt innehåll som utgör minst 50 procent av hela innehållet.
 • Ha exklusivt, egenproducerat redaktionellt innehåll bestående av nyhetsbevakning och granskning om minst 20 procent av hela innehållet.
 • Vara allmänt tillgängligt.
 • Ha en egen titel med självständiga redaktionella resurser.
 • Ha en ansvarig utgivare.
 • Följa god medieetisk sed.
 • Främja tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning.
 • Vara riktad till en svensk målgrupp.
 • Publiceras eller sändas minst 45 gånger per år (hög regelbundenhet).
 • Ha minst 1 500 regelbundna användare (god användarförankring).

Det är förhållanden under det år som föregår ansökan som ligger till grund för bedömningen.

Det finns lättnader, bland annat för allmänna nyhetsmedier som är riktade till de nationella minoriteterna samt för nystartade allmänna nyhetsmedier.

En förutsättning för att beviljas stöd är att mediet aktivt arbetar för att tillgängligheten till det redaktionella innehållet ska förbättras för personer med funktionsnedsättning. En utgångspunkt bör vara att universell utformning eftersträvas så långt möjligt, dvs. utformning för att i största möjliga utsträckning kunna användas av alla utan behov av anpassning eller specialutformning. Arbetet ska utgå från gällande standarder för tillgänglighet i digital publicering.

Det allmänna nyhetsmediets storlek och ekonomiska och tekniska förutsättningar ska beaktas vid bedömningen om det här kravet är uppfyllt. Ni kan läsa mer om hur ni kan tillgängliggöra ert innehåll under våra sidor om Tillgänglighet.

Så ansöker ni om innovations- och utvecklingsstöd

Ni gör ansökan via vår e-tjänst som hålls öppen under ansökningsperioden. Ansökan är öppen en gång per år. Mer information om hur ansökan går till och vad som krävs kan ni läsa på sidan Ansök om innovations- och utvecklingsstöd.

Från ansökan till beslut

De inkomna ansökningarna handläggs av myndigheten efter ansökningsperioden. De ansökningar som uppfyller de grundläggande kraven utvärderas av mediestödsnämnden utifrån ansökans relevans och effekt i relation till stödets syfte. Mediestöd fördelas i mån av tillgång på medel. Det är mediestödsnämnden som beslutar om stöd ska beviljas eller inte. Besluten får förenas med villkor.

Det här gäller när du beviljats stöd

Om ni beviljas stöd ska ni också redovisa hur stödet har använts, vilka resultat som uppnåtts, samt hur handlingsplanen för tillgänglighet har uppfyllts. Redovisning är viktigt för att säkerställa att det beviljade stödet har använts i överensstämmelse med inlämnad ansökan och reglerna om mediestöd. Brister i redovisningen kan leda till återbetalningsskyldighet och återkrav av beviljat mediestöd. Läs mer om hur ni redovisar på sidan Redovisning av stöd.

 

Teknisk redovisning vid ansökan om mediestöd

Läs mer om hur ni gör en teknisk redovisning vid ansökan om mediestöd.

Till e-tjänsten

I vår e-tjänst kan du registrera eller söka tillstånd för din sändning. Du kan även söka stöd för nyhetsmedier samt anmäla program till granskningsnämnden.

Redovisning av stöd

Läs mer om hur ni redovisar de stöd ni beviljats.

Beviljade stöd

Läs beslutsprotokoll och se vilka nyhetsmedier mediestödsnämnden beviljat stöd för.