Ansökan om driftsstöd 2020

Tidningsföretag kommer att kunna ansöka om driftsstöd för 2020 från den 1 oktober till den 24 oktober 2019. Ansökan för nystartade tidningar kan skickas in när som helst under året.

Skicka in ansökan

Ansökan om driftsstöd sker via myndighetens e-tjänst.

E-tjänsten är en ny funktion för ansökan om driftsstöd, men har ett liknande upplägg som tidigare års ansökningar. Ansökan består av åtta delar. I de tre första delarna lämnas uppgifter om sökanden, tidningen och tidningsutgivningen.

I den fjärde delen kan särskilda uppgifter lämnas, till exempel om ansökan avser en ny tidning eller begränsat driftsstöd.

I den femte delen bifogas de handlingar som ansökan ska innehålla, dvs. handling som visar vem som tecknar firman, registreringsbevis, utgivningsbevis och kostnadsblankett. Dessa handlingar ska inte vara äldre än tre månader vid ansökningstillfället. Länkar till konstnadsblanketterna hittar du under artikeln. 

I den sjätte delen lämnas en försäkran, bland annat om att uppgifterna i ansökan är korrekta och att tidningen består av minst 55 procent eget innehåll.

I den sjunde delen ska lämnade uppgifter förhandsgranskas, innan ansökan skickas in.

I den åttonde delen skickas ansökan in.

Komplettering av ansökan

Komplettering av en ansökan efter att den är inlämnad sker enklast via e-post till registrator@mprt.se. Tänk på att ange diarienumret för er ansökan i kontakten med myndigheten. Diarienumret får ni automatiskt när ni skickat in ansökan i e-tjänsten.

Tidningsexemplar

I samband med ansökan ska ni skicka in fyra tidningsexemplar, ett från varje kvartal för innevarande år. Det går bra att skicka in fysiska såväl som digitala exemplar. Fysiska tidningar skickas per post till myndigheten (märkta med ärendets diarienummer). Digitala tidningar skickas via e-post, märkt med diarienumret, till registrator@mprt.se.

Presstödsintyg

Ansökan ska kompletteras med intyg från TS Mediefakta AB senast den 15 november 2019. Om TS Mediefakta AB har utfört en mätning av eget och gemensamt innehåll ska även denna skickas in. Ni skickar in intygen via e-post, märkt med diarienumret, till registrator@mprt.se.

Helårsmätning

En mätning av en tidnings upplaga m.m. som grundar sig på tolv månader (helårsmätning) ska skickas in till myndigheten senast den 31 januari 2020, via e-post till registrator@mprt.se.

Tre situationer kan föranleda helårsmätning. Här kan ni läsa om de olika situationerna.

Tidningsföretaget ansöker om helårsmätning

Ett tidningsföretag kan ansöka om helårsmätning hos Myndigheten för press, radio och tv.

Ansökan om driftsstöd för tidningsföretag som har ansökt om helårsmätning behandlas först på mediestödsnämndens sammanträde i februari 2020. Det innebär att driftsstöd, i det fall ansökan beviljas, betalas ut retroaktivt för januari och februari 2020.

Sista dag att ansöka om helårsmätning är den 31 oktober 2019. Det finns inget ansökningsformulär för ansökan om helårsmätning, utan ansökan görs via e-post till registrator@mprt.se.

Helårsmätning till följd av att upplagan understiger en upplagegräns med max 150 exemplar

Lågfrekventa tidningar vars upplaga efter en mätning om nio månader understiger en upplagegräns med max 150 exemplar kommer erbjudas helårsmätning av mediestödsnämnden. Erbjudandet lämnas i samband med mediestödsnämndens beslut om preliminärt driftsstöd som fattas i december 2019. Det är upp till tidningsföretaget att avgöra om man vill genomföra helårsmätningen eller inte. Sista datum för att besvara erbjudandet kommer framgå av mediestödsnämndens beslut om preliminärt driftsstöd.

Ansökan om driftsstöd för tidningar som helårsmätts kommer behandlas av mediestödsnämnden på nytt på sammanträde i februari 2020. Om upplagan efter genomförd helårsmätning når en högre upplagegräns utgår tillägg för januari och februari 2020 retroaktivt.

Helårsmätning till följd av att upplagan överstiger en upplagegräns med max 150 exemplar

För lågfrekventa tidningar vars upplaga efter en mätning om nio månare överstiger en upplagegräns med max 150 exemplar kommer mediestödsnämnden begära helårsmätning. Det görs i samband med att mediestödsnämnden fattar beslut om preliminärt driftsstöd i december 2019. Till dess helårsmätningen är genomförd och redovisad kommer driftsstöd betalas ut utifrån upplagegränsen under den som upplagan överstiger. Om upplagan efter genomförd helårsmätning fortfarande överstiger nämnda gräns utgår tillägg för januari och februari 2020 retroaktivt.

Notera att om upplagan överstiger presstödsförordningens lägsta upplagegränsen (1 500) med max 150 exemplar efter en mätning om nio månader kommer inget driftsstöd betalas ut förrän mediestödsnämnden behandlar ansökan efter genomförd helårsmätning. Om tidningsföretaget beviljas driftsstöd efter genomförd helårsmätning utgår stöd för januari och februari 2020 retroaktivt.

Ansökningsåret 2020 i korthet

Beslut om preliminärt driftsstöd för 2020 planeras fattas på mediestödsnämndens sammanträde den 4 december 2019. Beslut för tidningar som mäts på helår kommer att fattas i februari 2020. Beslutet om slutligt driftsstöd fattas efter sommaren 2020.

Datum

Händelse

24 oktober 2019

Sista dag för att lämna ansökan om driftsstöd 2020.

31 oktober 2019

Sista dag för att ansöka om att förhållanden avseende upplaga m.m. ska grunda sig på tolv månader.

15 november 2019

 

Sista dag för att lämna komplettering med intyg från TS Mediefakta AB för tidningar vars upplaga, täckningsgrad m.m. mätts under nio månader och i förekommande fall innehålls­mätning.

4 december 2019

Mediestödsnämndens sammanträde. Beslut om preliminära driftsstöd för 2020.

31 januari 2020

Sista dag för att lämna komplettering med intyg från TS Mediefakta AB för tidningar vars upplaga, täckningsgrad m.m. mätts under tolv månader.

februari 2020

Mediestödsnämndens sammanträde. Beslut om preliminära driftsstöd för 2020 för tidningar vars upplaga m.m. mätts under tolv månader.

maj 2020

Sista dag för att lämna uppgifter om upplaga som motsvarar läsarintäkterna från digital publicering.

maj 2020

Sista dag för att lämna redovisning av rörelsekostnader för utgivning av den stödberättigade tidningen för 2019 samt revisorsrapport.

maj 2020

 

Sista dag för att lämna redovisning av vilka kostnader stödet har täckt under 2019 samt revisorsrapport.

september 2020

Mediestödsnämndens sammanträde. Beslut om slutliga driftsstöd för 2020.

*De exakta datumen för 2020 är inte fastslagna ännu. Tabellen kommer uppdateras allteftersom datumen bestäms.

Information om redovisning av rörelsekostnader för utgivningen av den stödberättigade tidningen samt hur föregående års driftsstöd har använts kommer läggas ut på myndighetens webbplats när det närmar sig. Detsamma gäller information om redovisning av intäkter från digital publicering.

Ytterligare information

Kontakta gärna Myndigheten för press, radio och tv om du har ytterligare frågor.

E-postadress: registrator@mprt.se
Tel: 08-580 070 00
Adress: Myndigheten för press, radio och tv | Box 33 | 121 25 Stockholm-Globen

Mail
LinkedIn
Senast uppdaterad 2019-09-25