Sök driftsstöd

Du kan söka driftstöd för både befintliga tidningar och nya tidningar. Det är mediestödsnämnden som beslutar om beviljat stöd.

Hur ansöker man om driftsstöd till en ny tidning?

Ansökningsomgångarna meddelas på vår webbplats och ansökan görs via våra e-tjänster. Fyll i formuläret och bifoga de efterfrågade dokumenten. Till en nystartad tidning kan man ansöka om driftsstöd under hela året. För att göra en sådan ansökan behöver ni kontakta myndigheten först. Mediestödsnämnden fattar beslut om tidningen har rätt till stöd.

Läs mer här hur vi hanterar dina personuppgifter

I samband med ansökan ska du även:

  • Uppskatta de årliga rörelsekostnaderna för utgivningen av tidningen. Stödet får bara utgöra vissa andelar av rörelsekostnaderna (40 eller 75 procent beroende på utgivningsfrekvens). Tidningen ska återkomma med uppgifter om vilka faktiska kostnader den hade för tidningsutgivningen. Dessa uppgifter ska vara granskade av en auktoriserad eller godkänd revisor.
  • Mäta tidningens upplaga och täckningsgrad under en period om minst sex månader. Mätningarna ska göras av en oberoende aktör, som godkänts av nämnden. Uppgifterna sammanställs på ett intyg som ansökan kompletteras med. Under mätperioden ska tidningen kontinuerligt skickas till myndigheten.

Om mediestödsnämnden beviljar en ny tidning stöd betalas stödet ut retroaktivt för den tid som tidningen kommit ut, därefter månadsvis i förskott för återstående del av året. För kommande år ska tidningen söka på nytt.

Nämnden fattar beslut i två omgångar. Ett preliminärt beslut som baseras på de uppskattade rörelsekostnaderna och ett slutligt beslut som baseras på de faktiska kostnaderna.

Hur ansöker man om driftsstöd för en befintlig tidning?

Detta gäller dels om tidningen har haft stöd tidigare, dels om tidningen funnits tidigare, men inte tidigare haft stöd.

Ansökningarna görs på särskild blankett och lämnas i oktober. Preliminärt beslut om stöd fattas av nämnden i december för kommande år eller i februari, beroende på vilken mätperiod tidningen har valt.

I maj ska tidningen lämna in uppgifter för de rörelsekostader den haft för utgivningen föregående år. Stödet får bara uppgå till en viss andel av rörelsekostnaderna (40 eller 75 procent beroende på utgivningsfrekvens).

Ett slutligt beslut om driftsstöd fattas av mediestödsnämnden i september för innevarande år.

Tidningar som haft stöd tidigare ska ansöka årligen om stöd. Stödet baseras nämligen på vilken upplaga tidningen hade året före. Upplagan och täckningsgraden med mera mäts under januari till september.

Nämnden prövar årligen ansökningar om driftsstöd. Stödet baseras på vilken upplaga tidningen hade året före. En ny tidning kan ansöka om det närsomhelst under året.

Hur gör man vid förändringar i utgivningen?

Mediestödsnämnden beslut gäller under förutsättning att förhållandena är de samma som vid tillfället för beslut. Om till exempel tidningens utgivningsfrekvens ändras, tidningen byter titel eller ägare ska du meddela myndigheten om detta. I vissa fall kan det krävas ett nytt beslut av nämnden.

Vid byte av utgivningsfrekvens kan utbetalningen av stödet påverkas. Om tidningen utkommer med färre nummer per vecka så betalas inget stöd under mätperioden som ska vara minst sex månader. Stödet betalas ut retroaktivt om tidningen uppfyller kraven därefter. Om en tidning kommer ut med fler nummer per vecka, behåller tidningen sitt stöd under mätperioden. Därefter betalas ett retroaktivt stöd ut för perioden om tidningen har rätt till ytterligare stöd.

Mail
LinkedIn
Senast uppdaterad 2019-05-29