Nytt mediestöd 2024

Regeringen beslutade den 15 november 2023 om en ny lag om mediestöd. Lagen träder i kraft den 1 januari 2024 och innehåller bestämmelser om det nya mediestödets syfte, mottagare av mediestöd, mediestödsnämndens sammansättning och de grundläggande villkoren för mediestöd. Lagen om mediestöd utgår från Mediestödsutredningen som presenterades 2022.

Mediestödets syfte är att stärka demokratin genom att främja allmänhetens tillgång till oberoende nyhetsförmedling av hög kvalitet. Syftet ska uppnås huvudsakligen genom att mediestödet främjar tillgången till lokal och regional nyhetsförmedling i hela landet, men även genom att stödet bidrar till en mångfald av allmänna nyhetsmedier av hög kvalitet.

Den nya lagen om mediestöd

Riksdagen fattade den 15 november 2023 beslut om den nya lagen om mediestöd som kommer träda i kraft den 1 januari 2024. I lagen framgår bland annat mediestödets syfte och de allmänna förutsättningarna för mediestöd, som gäller för samtliga stödformer. Det som återstår nu är att EU-kommissionen godkänner den nya regleringen. Efter att EU-kommissionen godkänt regleringen kan regeringen fatta beslut om förordning och därefter kan myndigheten fatta beslut om föreskrifter. I förordningen och föreskrifterna kommer ytterligare detaljer om mediestödet att framgå. De särskilda villkoren för de olika stödformerna kommer att framgå av förordningen.

MPRT:s utkast till föreskrifter

Myndigheten har tagit fram ett utkast till föreskrifter som den 5 juli 2023 skickats på remiss till berörda aktörer och synpunkterna från remissutskicket finns att ta del av längre ner på denna sida i dokumentet ”Remissvar utkast till föreskrifter för det nya mediestödet”.
Anledningen till att vi utarbetat ett utkast till föreskrifter - innan lagen och förordningen är godkända av kommissionen eller beslutade - är de signaler som myndigheten har fått från medieaktörerna/branschen. Många av de sökande aktörerna är beroende av mediestödet för sin redaktionella verksamhet och behöver så snart som möjligt få veta om de får stöd eller inte för 2024. Vi behöver därför inleda handläggningen så snart det är praktiskt möjligt under början av 2024 för att besluten ska kunna fattas snart efter det att lagen och förordningen har trätt i kraft. Vi har inför remissutskicket av utkastet till föreskrifterna utgått från Mediestödsutredningens (Ds 2022:14) förslag till förordning (i utkastet kallat ”förordningsförslaget”).

Första ansökningsomgången

Myndigheten avser att öppna en första ansökningsomgång till det nya stödet i början av 2024. Men redan under slutet av 2023 när förordningen väl är beslutad så kommer vi gå ut med information om det nya mediestödet och ansökningsförfarandet. Avsikten är att mediestödsnämnden ska kunna fatta beslut om stöd i april 2024. Tidplanen är preliminär men vi arbetar för att redaktionerna ska få beslut gällande stöd och utbetalningar av stöd så snart det går.

Bakgrund

Mediestödsutredningen (Ds 2022:14) gjorde på uppdrag av regeringen en analys av konsekvenserna av medieutvecklingen och lämnade förslag om hur stödet till nyhetsmedier kan förbättras genom förändringar för att anpassa stöden till det moderna medielandskapet. Enligt utredningens förslag som presenterades 2022 ska driftsstödet som funnits sedan 1970-talet ersättas med ett nytt redaktionsstöd som baseras på kostnader för redaktionell personal.

Den 20 juni 2023 lämnade regeringen propositionen Ett hållbart mediestöd i hela landet till riksdagen. Vid presentationen av propositionen förklarade regeringen att den nya regleringen ligger nära det förslag som presenterades av Mediestödsutredningen.

Redaktionsstöd ska enligt förslaget lämnas i form av allmänt redaktionsstöd och utökat redaktionsstöd. Bestämmelserna om distributionsstöd förs över från presstödsförordningen.

Mediestöd kommer även att lämnas i form av ett tillfälligt stöd, övergångsstöd under 2024–2028, för tidningar som haft driftsstöd. Det så kallade ”varannandagsstödet”, det vill säga stödet för tidningsdistribution med anledning av övergången till utdelning av post varannan dag, kvarstår till 2025 och regleras i en egen förordning (2021:1205). Innovations- och utvecklingsstödet avvecklas.

Det nya mediestödet omfattar fem stödformer:

  • Allmänt redaktionsstöd
  • Utökat redaktionsstöd
  • Distributionsstöd 
  • Övergångsstöd
  • Stöd för tidningsdistribution vid varannandagsutdelning av post

Det nya mediestödet är teknikneutralt. Mediets innehåll kan bestå av text, ljud, bild och rörlig bild och inkluderar bland annat dagspress, webb-tidningar och gratistidningar. 

 

När kommer MPRT med mer information om nya mediestödet?

Riksdagen beslutade den 15 november 2023 om lagen om mediestöd som bland annat innehåller de allmänna förutsättningarna för mediestöd. Efter att EU-kommissionen godkänt den nya regleringen kommer Regeringskansliet kunna besluta om förordning om mediestöd. I förordningen kommer mer detaljerad information om mediestödet och när förordningen är beslutad kommer myndigheten att kunna besluta om föreskrifter om mediestöd.

MPRT remitterade i juli 2023 ett utkast till föreskrifter om mediestöd. I utkastet kan aktörer och sökande ta del av hur myndigheten har tolkat vissa begrepp och hur ansökan ska gå till. Till och med den 1 september fanns möjlighet att lämna synpunkter på myndighetens föreskrifter.

Nu arbetar MPRT vidare med föreskrifterna inför första ansökningsomgången och kommer meddela på hemsidan när en ansökningsomgång kan öppnas.

Hur ser arbetsgången ut nu för regeringen gällande mediestödet?

Den 15 november 2023 beslutade riksdagen om lagen om mediestöd. Den nya regleringen som avses träda i kraft den 1 januari 2024 ska också godkännas av EU-kommissionen. Regeringen väntas innan årsskiftet besluta om ny förordning om mediestöd som reglerar de särskilda villkoren för de olika stödformerna. När förordningen väl är antagen kommer MPRT att efter hand publicera information om det nya mediestödet och om hur ansökan går till samt vilka underlag som ska skickas in när ansökan öppnar. Den nya Mediemyndigheten kommer i januari att fatta beslut om föreskrifterna för det nya mediestödet.

När kommer man att kunna söka det nya mediestödet?

Vi arbetar för att öppna för att ta emot ansökningar i januari 2024. Vad ansökan ska innehålla framgår av utkastet till föreskrifter. Myndigheten kommer att uppdatera informationen på hemsidan när vi vet mer och när en ansökningsomgång kan utlysas.

Ansökan kommer du kunna göra via e-tjänsten på den nya Mediemyndighetens hemsida www.mediemyndigheten.se

Vilka regler kommer att gälla för det nya mediestödet?

Vilka allmänna förutsättningar som ska gälla för stödet framgår av lagen om mediestöd. Vilka stödformer som kommer att finnas och vilka särskilda förutsättningar som kommer att gälla för de olika stöden kommer att framgå av förordningen om mediestöd.

Vi som har haft driftstöd tidigare, får vi övergångsstöd automatiskt?

Nej, ni kan inte få övergångsstöd automatiskt. Alla som vill ta del av mediestödet 2024 kommer att behöva söka det och även visa att förutsättningarna för mediestöd uppfyllda.

När kommer mediestödsnämnden fatta beslut om vilka som får stöd?

Avsikten är att beslut om mediestöd ska fattas i april 2024. Tidplanen är preliminär men myndigheten arbetar för att vara så snabba det bara går så att redaktionerna ska få det stöd som de behöver för verksamheten.  

När kommer stödet att betalas ut?

Vi hoppas kunna betala ut stödet i april 2024.