Nytt mediestöd 2024

Regeringen beslutade den 14 oktober 2021 att tillsätta en Mediestödsutredning med syfte att utreda och förankra förändringar i press- och mediestöden. Under 2022 redovisade utredningen sina förslag med avsikten att bestämmelserna om det nya mediestödet ska gälla från och med den 1 januari 2024.

Mediestödet föreslås ha som syfte att stärka demokratin genom att främja allmänhetens tillgång till oberoende nyhetsförmedling av hög kvalitet samt främja tillgången på lokal och regional nyhetsförmedling i hela landet, och att stödet bidrar till en mångfald av allmänna nyhetsmedier av hög kvalitet.

Nu går det att ta del av synpunkter på MPRT:s utkast till föreskrifter

Myndigheten har tagit fram ett utkast till föreskrifter som den 5 juli 2023 skickats på remiss till berörda aktörer och vars synpunkter nu finns att ta del av längre ner på denna sidan i dokumentet ”Remissvar utkast till föreskrifter för det nya mediestödet”.

Anledningen till att vi redan nu utarbetat ett utkast till föreskrifter - innan lagen och förordningen är godkända av kommissionen eller beslutade - är de signaler som myndigheten har fått från medieaktörerna/branschen. Många av de sökande aktörerna är beroende av mediestödet för sin redaktionella verksamhet och behöver så snart som möjligt få veta om de får stöd eller inte för 2024. Vi behöver därför inleda handläggningen så snart det är praktiskt möjligt under hösten 2023 för att besluten ska kunna fattas snart efter det att lagen och förordningen har trätt i kraft. Vi har i arbetet med föreskrifterna utgått från Mediestödsutredningens (Ds 2022:14) förslag till förordning (i utkastet kallat ”förordningsförslaget”).

Första ansökningsomgången

Myndigheten avser att öppna en första ansökningsomgång till det nya stödet i slutet av 2023. I samband med detta kommer ett webbinarium att hållas med information om det nya mediestödet och ansöknings­förfarandet. Avsikten är att mediestödsnämnden ska kunna fatta beslut om stöd under det första kvartalet 2024. Tidplanen är preliminär men vi arbetar för att redaktionerna ska få beslut gällande stöd och utbetalningar av stöd så snart det går.

Bakgrund

Mediestödsutredningen (Ds 2022:14) gjorde på uppdrag av regeringen en analys av konsekvenserna av medieutvecklingen och lämnade förslag om hur stödet till nyhetsmedier kan förbättras genom förändringar för att anpassa stöden till det moderna medielandskapet. Enligt utredningens förslag som presenterades 2022 ska driftsstödet som funnits sedan 1970-talet ersättas med ett nytt redaktionsstöd som baseras på kostnader för redaktionell personal.

Den 20 juni 2023 lämnade regeringen propositionen Ett hållbart mediestöd i hela landet till riksdagen. Vid presentationen av propositionen förklarade regeringen att den nya regleringen ligger nära det förslag som presenterades av Mediestödsutredningen.

Redaktionsstöd ska enligt förslaget lämnas i form av allmänt redaktionsstöd och utökat redaktionsstöd. Bestämmelserna om distributionsstöd förs över från presstödsförordningen.

Mediestöd kommer även att lämnas i form av ett tillfälligt stöd, övergångsstöd under 2024–2028, för tidningar som haft driftsstöd. Det så kallade ”varannandagsstödet”, det vill säga stödet för tidningsdistribution med anledning av övergången till utdelning av post varannan dag, kvarstår till 2025 och regleras i en egen förordning (2021:1205). Innovations- och utvecklingsstödet avvecklas.

Det nya mediestödet omfattar fem stödformer:

  • Allmänt redaktionsstöd
  • Utökat redaktionsstöd
  • Distributionsstöd 
  • Övergångsstöd
  • Stöd för tidningsdistribution vid varannandagsutdelning av post

Det nya mediestödet är teknikneutralt. Mediets innehåll kan bestå av text, ljud, bild och rörlig bild och inkluderar bland annat dagspress, webb-tidningar och gratistidningar. 

 

När kommer MPRT med mer information om nya mediestödet?

MPRT remitterade ett utkast till föreskrifter om mediestöden 5 juli. I utkastet kan aktörer och sökande se hur myndigheten har tolkat  vissa begrepp och hur ansökan ska gå till. Till och med den 1 september fanns möjlighet att lämna synpunkter på myndighetens föreskrifter. Nu arbetar MPRT vidare med föreskrifterna inför första ansökningsomgången.

Hur ser arbetsgången ut nu för regeringen gällande mediestödet?

Propositionen innehåller regeringens avväganden om ett nytt mediestöd från 2024 och kommer att utskottsbehandlas under hösten 2023. Parallellt arbetar Regeringskansliet med en ny förordning om mediestöd. Den nya regleringen som avses träda i kraft den 1 januari 2024 ska också godkännas av EU-kommissionen.

När kommer man att kunna söka det nya mediestödet?

Vi arbetar för att öppna för att ta emot ansökningar redan i höst. Vad ansökan ska innehålla framgår av utkastet till föreskrifter. Avsikten är att vi ska öppna en ansökningsomgång i slutet av 2023.

Vilka regler kommer att gälla för det nya mediestödet?

Vilka allmänna förutsättningar som ska gälla för stödet kommer att framgå av lagen om mediestöd. Vilka stödformer som kommer att finnas och vilka särskilda förutsättningar som kommer att gälla för de olika stöden kommer att framgå av förordningen om mediestöd.

Vi som har haft driftstöd tidigare, får vi övergångsstöd automatiskt?

Nej, ni kan inte få övergångsstöd automatiskt. Alla som vill ta del av mediestödet 2024 kommer att behöva söka det och även visa att förutsättningarna för mediestöd uppfyllda.

När kommer mediestödsnämnden fatta beslut om vilka som får stöd?

Avsikten är att besluten om mediestöd ska fattas under första kvartalet 2024. Tidplanen är preliminär men myndigheten arbetar för att vara så snabba det bara går så att redaktionerna ska få det stöd som de behöver för verksamheten.  

När kommer stödet att betalas ut?

Vi hoppas kunna betala ut stödet under första kvartalet 2024.