Allmänt om stöd till nyhetsmedier

Det finns två former av ekonomiskt stöd som nyhetsmedier kan söka - presstöd och mediestöd. Dessa ekonomiska stöd från staten finns för att främja en mångfald av nyhetsmedier både på en nationell och lokal nivå samt stärka närvaron av medier även i svagt bevakade områden i landet. Det är mediestödsnämnden som beslutar om vilka nyhetsmedier som ska få stöd.

Preliminära ansökningsperioder 2023

  • 1 februari till 15 mars - Stöd för lokal journalistik
  • 3 april till 5 maj - Stöd för viss tidningsdistribution (varannandagsstöd)

Två typer av stöd till medier

De två stöden presstöd och mediestöd kan endast sökas av allmänna nyhetsmedier, men de riktar sig till olika former av nyhetsmedier inom branschen. Presstödet är ett rättighetsstöd, det vill säga att om tidningen uppfyller alla kriterier får den alltid stöd, medan mediestödet delas ut i mån av medel. Kraven som medierna ska uppfylla för att få stöd regleras i presstödsförordningen respektive mediestödsförordningen.

Presstöd

Riktar sig till nyhetstidningar med betalande prenumeranter och kan vara både tryckt och digital. Det kan till exempelvis vara din nationella eller lokala morgontidning. Det finns två former av stöd inom presstödet - distributionsstöd och driftsstöd. För att kunna få presstöd behöver tidningen uppfylla en rad kriterier. Ett av grundkraven för att kunna få presstöd är att det är en tidning som ges ut regelbundet, minst en gång per vecka, och har minst 1 500 betalande prenumeranter. Det finns även ett stöd för viss tidningsdistribution vid varannandagsutdelning av post som införts under en övergångsperiod.

Det är mycket som krävs för att en dagstidning ska bli till och drivas - journalister, lokaler, tryck, administration, försäljning, teknisk utrustning och mycket mer. Driftsstödet hjälper tidningar att täcka delar av kostnaderna för att driva en tidning.

Sök driftsstöd

Det kostar att distribuera och dela ut tidningar till alla prenumeranter. Med distributionsstöd får tidningen ett stöd för varje utdelat exemplar. Syftet med stödet är att bidra till en större spridning av tidningar i hela landet.

Sök distributionsstöd

Postnord  har övergått till utdelning av post varannan dag.  Det påverkar tidningsläsare i områden utan andra distributörer av nyhetstidningar. Regeringen införde därför stöd för viss tidningsdistribution, ibland kallat "varannandagsstöd" med syftet att stötta tidningshusen att nå ut till läsare i hela landet. Stödformen finns under en övergångsperiod om fem år och är ett rättighetsstöd med en egen förordning (2021:1205).

Sök stöd för viss tidningsdistribution

Mediestöd

Riktar sig till alla allmänna nyhetsmedier vars huvudsyfte är att förmedla nyheter. Innehållet kan vara text, ljud eller rörlig bild och förmedlas via webbaserade medier, tryckta tidningar, radio eller tv som kan vara både betal- och gratismedier. Mediestödet kan alltså kan ges till nyhetsmedier oavsett publicerings- eller spridningsform. Inom mediestödet finns det tre former av stöd - stöd för lokal journalistik, innovations- och utvecklingsstöd samt redaktionsstöd.

En viktig grundbult i demokratin är att det finns tillgång till oberoende nyhetsförmedling i hela landet via en mångfald i utbudet av nyhetsmedier. Stödet kallas ibland även för ”Vita fläckar-stödet” eftersom stödets syfte är att stödja insatser för journalistisk bevakning i svagt bevakade områden, där områden helt utan bevakning kallas vita fläckar. Stödet kan sökas av allmänna nyhetsmedier som planerar att starta, utöka eller upprätthålla den journalistiska bevakningen i svagt bevakade områden.

Sök stöd för lokal journalistik

Marknaden för nyhetsmedier har förändrats mycket sedan millennieskiftet där exempelvis konsumtionen förflyttats från det tryckta mediet till det digitala mediet. Syftet med innovations- och utvecklingsstödet är att hjälpa tidningarna med de omställningar som behövs för att möta den nya marknadens förutsättningar. Stödet ges för insatser eller förstudier för utveckling av redaktionellt innehåll i digitala kanaler, innovationer och utveckling när det gäller digital publicering eller utveckling av digitala affärsmodeller.

Sök innovations- och utvecklingsstöd

Redaktionsstöd ges till allmänna nyhetsmedier som har behov av ekonomiskt stöd för sin redaktionella verksamhet. Allmänna nyhetsmedier kan exempelvis vara dagstidningar, gratistidningar, webbplatser, poddradio, appar m.m. som har till sin primära uppgift att bedriva nyhetsbevakning.

Sök redaktionsstöd

Den form av press- och mediestöd MPRT fördelar kallas direkt presstöd - ett ekonomiskt stöd som betalas ut direkt till tidningsföretagen.

  • De första formerna av direkt presstöd infördes under 1960-talet. Under årens lopp har flera former av direkta presstöd tillkommit och sedan tagits bort. Driftstödet och distributionsstödet är de typer av direkt presstöd som har funnits med under nästan hela presstödets historia och som än idag delas ut.
  • 1969 - Presstödsnämnden bildas, vars uppgift blir att bland annat fördela presstödet.
  • 1970 - Distributionsstödet införs
  • 1971 - Driftsstödet införs
  • 2016 - Presstödsnämnden går samman med dåvarande Myndigheten för radio och tv och bildar dagens Myndigheten för press, radio och tv (MPRT). Nämndens funktion finns kvar som ett beslutande organ, presstödsnämnden, inom MPRT.
  • 2019 - Mediestödet införs med de två stödformerna Stöd för lokal journalistik och Innovations- och utvecklingsstöd. Totalt finns nu fyra direkta presstöd.
  • 2019 - Det beslutande organet presstödsnämnden inom MPRT byter namn till mediestödsnämnden.
  • 2020 - Redaktionstödet införs som en ny stödform inom mediestödet.
Beviljade stöd

Läs beslutsprotokoll och se vilka nyhetsmedier mediestödsnämnden beviljat stöd för.

Till e-tjänsten

I vår e-tjänst kan du registrera eller söka tillstånd för din sändning. Du kan även söka stöd för nyhetsmedier samt anmäla program till granskningsnämnden.