Om att söka driftsstöd

Driftsstödet riktar sig till er som driver nyhetstidningar med betalande prenumeranter och kan vara både tryckt och digital. Stödet ska hjälpa er att täcka delar av kostnaderna för att driva tidningen. Ansökningsperioden för driftstöd är under hösten och gäller för nästkommande år.

Ansökningsperiod för driftsstödet

Ansökningsomgången för driftsstöd 2023 har stängt.

Presstödsförordningen upphör 31 december och driftsstödet utgår.

Kriterier för att få driftsstöd

De nyhetstidningar som uppfyller kraven som ställs i presstödsförordningen kan få driftsstöd. Några av de grundläggande kraven för att få stöd är:

  • Det ska vara en allmän nyhetstidning eller publikation av dagspresskaraktär.
  • Tidningen kan vara tryckt eller digital.
  • Tidningen ska ges ut regelbundet, minst en gång per vecka.
  • Tidningen ska ha minst 1 500 betalande prenumeranter (upplaga).
  • Tidningen får ha max 30 procent täckningsgrad, d.v.s. max 30 procent av hushållen på utgivningsorten får prenumerera på tidningen
  • Driftsstödet får bara täcka en viss andel av tidningens kostnader och får bara användas för att täcka kostnader som är knutna till den dagstidning som stödet beviljats för. Detta ska också redovisas till nämnden.

Ansökningar om driftsstöd för nystartade tidningar

Nystartade tidningar kan söka utanför ordinarie ansökningsperiod. Ansökningar om driftsstöd för en nystartad tidning ska ha lämnats in till myndigheten senast den 1 juni 2023.

I samband med ansökan ska ni:

  • Uppskatta de årliga rörelsekostnaderna för utgivningen av tidningen. Stödet får bara utgöra vissa andelar av rörelsekostnaderna (40 eller 75 procent beroende på utgivningsfrekvens). Tidningen ska återkomma med uppgifter om vilka faktiska kostnader den hade för tidningsutgivningen. Dessa uppgifter ska vara granskade av en auktoriserad eller godkänd revisor.
  • Mäta tidningens upplaga och täckningsgrad under en period om minst sex månader. Mätningarna görs av Kantar Media Audit, som sammanställer uppgifterna i ett så kallat presstödsintyg.

Det här gäller när ni beviljats stöd

Mediestödsnämnden fattar beslut i två omgångar. Ett beslut om preliminärt stöd som baseras på de uppskattade rörelsekostnaderna och ett beslut om slutligt driftsstöd som baseras på de faktiska kostnaderna. Om mediestödsnämnden beviljar en ny tidning stöd betalas stödet ut retroaktivt för den tid som tidningen upplaga m.m., därefter månadsvis i förskott för återstående del av året. För kommande år ska tidningen söka på nytt, då som befintlig tidning.

Till e-tjänsten

Så ansöker ni om driftsstöd för befintlig tidning

Med befintlig tidning menar vi generellt tidningar som inte har startat under nuvarande eller föregående år. Stödet gäller tidningar som både har och inte haft stödet tidigare. Ni ansöker om driftsstöd via vår e-tjänst som hålls öppen under ansökningsperioden.

Ansökningsprocessens olika steg

Oktober - Ansökningsperiod för befintliga tidningar. Ansökan kompletteras med presstödsintyg från Kantar Media Audit när detta är klart.

December - Mediestödsnämnden fattar ett beslut om preliminärt driftsstöd i december för kommande år eller i februari, beroende på vilken mätperiod tidningen har valt.

Maj - I maj ska tidningen lämna in uppgifter för de rörelsekostnader den haft för utgivningen föregående år. Stödet får bara uppgå till en viss andel av rörelsekostnaderna (40 eller 75 procent beroende på utgivningsfrekvens). Tidningen kan också redovisa digitala läsarintäkter, som kan höja tidningens upplaga och därmed ge ett högre stöd.

September - Mediestödsnämnden fattar ett beslut om slutligt driftsstöd för innevarande år.

Till ansökan för 2022

Det här gäller när ni beviljats stöd

Mediestödsnämnden prövar årligen ansökningar om driftsstöd och stödet gäller för det kommande året. Det beviljade stödet delas ut månadsvis i förskott och baseras på vilken upplaga tidningen hade året före. Upplagan och täckningsgraden med mera mäts under januari till september. Om er tidning behöver fortsatt stöd behöver ni årligen ansöka om driftsstöd.

Om er utgivning förändras

Mediestödsnämnden beslut gäller under förutsättning att förhållandena är de samma som vid tillfället för beslut. Om till exempel er tidnings utgivningsfrekvens ändras, tidningen byter titel eller ägare ska ni meddela myndigheten om detta. I vissa fall kan det krävas ett nytt beslut av nämnden.

Om utgivningsfrekvensen förändras kan även utbetalningen av stödet påverkas. Om er tidning utkommer med färre nummer per vecka så betalas inget stöd ut under mätperioden som ska vara minst sex månader. Stödet betalas ut retroaktivt om tidningen uppfyller kraven därefter. Om er tidning kommer ut med fler nummer per vecka, behåller ni ert stöd under mätperioden. Därefter betalas ett retroaktivt stöd ut för perioden om tidningen har rätt till ytterligare stöd.

Om er tidning har driftsstöd och planerar övergå till digital utgivning

Vi får mycket frågor från tidningar med driftsstöd som planerar att ändra sin utgivning till att publiceras helt eller delvis digitalt. Vi har samlat några av de vanligaste frågorna och svaren här.

När en tidning gör en sådan förändring under en pågående driftsstödsperiod behöver nämnden göra bedömningen att det fortfarande rör sig om en dagstidning med rätt till stöd. För en digital tidning innebär det bland annat att den ska vara låst för andra än abonnenter och att utgåvorna ska vara avgränsade från varandra. Endast en mindre del (20 procent) av innehållet i den aktuella utgåvan får vara tillgängligt för andra än tidningens abonnenter.

Myndigheten kan begära att få inloggning till tidningen för att kunna följa att utgivningen fortfarande sker i enlighet med villkoren för driftsstöd.

Den digitala utgåvan ska spegla utgivningen av papperstidningen vilket innebär att det redaktionella innehållets omfattning ska motsvara omfattningen för den tryckta tidningen och i övrigt uppfylla de krav som ställs på en dagstidning med rätt till stöd.

När en tidning ökar sin utgivning med en digital utgåva ska innehållet vara låst för andra än abonnenter och spegla en normalutgåva av papperstidningen.

En dagstidning som ger ut fler nummer i veckan kan behålla det redan beviljade driftsstödet under den period som tidningens upplaga, täckningsgrad m.m. mäts. En förutsättning för att behålla stödet är att abonnenterna meddelas om ändringarna i utgivningen, att abonnemangspriset anpassas efter de regler som gäller för tidningar med den nya utgivningsfrekvensen och att tidningen i övrigt uppfyller kraven att vara en dagstidning.

En dagstidning som kommer ut digitalt har av naturliga skäl ett annat format. Nämnden har förståelse för att en digital dagstidning kan skilja sig från en pappersutgåva av samma publikation, men det måste ändå vara tydligt att utgåvorna delar samma visuella identitet. Det ska med andra ord inte handla om olika produkter.

En digital utgåva av en tidning ska uppfylla alla de krav som ställs på en dagstidning med rätt till driftsstöd.

Enligt presstödsförordningen får driftsstödet till digitala tidningar jämkas om det är skäligt med hänsyn till kostnaderna för produktion och distribution. Mediestödsnämnden (tidigare presstödsnämnden) avskaffade den schabloniserade jämkningen till digitala tidningar under 2014.

I ansökan uppger det tidningsutgivande företaget en prognos över de kostnader som är förknippade med utgivningen av tidningen under den aktuella perioden. Driftsstödet för tidningar som kommer ut en eller två gånger i veckan får inte överstiga 75 procent av kostnaderna för utgivningen. Motsvarande andel för tidningar som kommer ut tre till sju dagar i veckan är 40 procent. Om driftsstödet överstiger tillåten andel jämkas stödet inför att tidningen får ett beslut om preliminärt driftsstöd för året.

Tidningar som har fått beslut om preliminärt driftsstöd ska varje år redovisa de faktiska kostnaderna för tidningsutgivningen. Därefter kan nämnden fatta beslut om slutligt driftsstöd. När de faktiska kostnaderna för utgivningen har redovisats gör nämnden en slutlig bedömning av om driftsstödet ska jämkas.

Digitala läsarintäkter

I den sålda upplagan, som driftsstödet grundas på, ingår så kallade digitala läsarintäkter. Detta är intäkter från digital läsning av tidningens redaktionella material som inte redan räknas in i upplagan som revideras av Kantar Sifo. Digitala läsarintäkter är övriga intäkter kopplade till den digitala publiceringen av tidningen, som till exempel försäljning av enstaka artiklar på webbplatsen eller intäkter från artikeldatabaser. Den digitala publiceringen ska ha en prissättning som står i rimlig proportion till tidningens prissättning i övrigt.

De digitala läsarintäkterna redovisas tillsammans med den årliga ekonomiska redovisningen av driftsstödet. Det är helt frivilligt att redovisa digitala läsarintäkter.

Beräkning av upplaga från digitala läsarintäkter

De digitala läsarintäkterna omräknas till upplaga, som läggs till den tidigare reviderade upplagan. Det görs genom att intäkterna divideras med ett belopp mediestödsnämnden fastställt per tidningskategori.

Antal nummer per vecka Belopp (kronor)
1 350
2 500
3 750
4 1000
5 1250
6 1500
7 1750

När upplagan från digitala läsarintäkter adderats med den tidigare upplagan kontrolleras om tidningen har rätt till ett högre stöd. Om stödet ska höjas gör mediestödsnämnden detta i beslutet om slutligt driftsstöd.

Ansökan driftsstöd 2023

Här hittar du mer information inför ansökan om driftsstöd 2023.

Till e-tjänsten

I vår e-tjänst kan du registrera eller söka tillstånd för din sändning. Du kan även söka stöd för nyhetsmedier samt anmäla program till granskningsnämnden.

Regler för press- och mediestöd

Stöden till medier regleras av flera förordningar. Läs mer om vad som gäller för att få press- och mediestöd.

Beviljade stöd

Läs beslutsprotokoll och se vilka nyhetsmedier mediestödsnämnden beviljat stöd för.