Om att söka distributionsstöd

Syftet med distributionsstödet är att främja samverkan mellan tidningar och att stimulera till så stor spridning av dagstidningar som möjligt. Dagstidningar som ingår i samdistributionen kan få distributionsstöd. Tidningarna som ingår i samdistributionen omfattas av en princip om ett likapris.

Stödet utgår med 0,20 kronor per distribuerat exemplar. De flesta av landets dagstidningar medverkar i samdistributionen och får därmed del av distributionsstödet.

Så beräknas distributionsstödet

Distributionsstöd får du för varje abonnerat exemplar av en dagstidning

  • Vars upplaga i huvudsak är betald.
  • Som har ett abonnemangspris som avviker högst 25 procent från det pris tidningar har i den kategori som tidningen tillhör.
  • Som distribueras av ett distributionsföretag eller, av ett befordringsföretag i lantbrevbäringsturer eller särskilda tidningsutdelningsturer, där minst två tidningsföretag deltar.

Mediestödsnämnden betalar ut stödet månadsvis i efterskott till distributionsföretaget som i sin tur förmedlar stödet till din tidning.

Så ansöker du om distributionsstöd

Om du företräder ett tidningsföretag som vill ansöka om distributionsstöd kontaktar du oss antingen via e-post registrator@mprt.se eller telefon 08-580 070 00.

Vill du få distributionsstöd för din tidning måste du förbinda dig att

  • Avstå från egen distribution av en abonnerad dagstidning inom alla områden där stödberättigad samdistribution förekommer om denna påbörjas vid en tidpunkt då den egna tidningen kan medfölja.
  • Överlämna hela distributionsarbetet till postbefordringsföretaget respektive distributionsföretaget i varje område där tidningen deltar i stödberättigad samdistribution.

Distributionsstöd är till skillnad från driftsstödet inte ett stöd som behöver sökas årligen, utan endast en gång.

Distributionsföretag som vill förmedla distributionsstöd

Om ni är ett distributionsföretag som vill ansöka om att förmedla distributionsstöd måste ni uppfylla vissa villkor. Bland annat ska företaget hålla samdistributionen öppen för samtliga dagstidningar som uppfyller kraven ovan. Distributionsföretaget ska också tillämpa en prissättning som innebär att storleken av den enskilda tidningens abonnerade upplaga inom distributionsområdet inte inverkar på distributionsavgiften per distribuerat exemplar, den så kallade likaprisprincipen.

Mediestödsnämnden har beslutat om utgångspunkter och riktlinjer för tillämpning av bestämmelserna avseende distributionsstödet i presstödsförordningen (1990:524). Ytterligare bestämmelser som avser distributionsstödet finns i Myndigheten för press radio och tv:s föreskrifter om presstöd (MPRTFS 2016:1).

Regler för press- och mediestöd

Stöden till medier regleras av flera förordningar. Läs mer om vad som gäller för att få press- och mediestöd.

Beviljade stöd

Läs beslutsprotokoll och se vilka nyhetsmedier mediestödsnämnden beviljat stöd för.