Det här är public service

Public service är radio och tv i allmänhetens tjänst och med det menas att de ska ha ett utbud för alla som betalas av oss alla. Verksamhet ska bedrivas självständigt och vara oberoende till staten men även andra maktsfärer i samhället. Tanken med public service är att alla medborgare i ett demokratiskt land ska få tillgång till opartisk och mångsidig information inom olika områden.

Det finns sedan länge en bred politisk enighet om att det vid sidan om kommersiella medier behövs ett starkt och oberoende public service. För att värna om oberoendet och bibehålla ett högt förtroende hos allmänheten finns det ett särskilt regelverk för deras verksamhet. Det handlar om en särskild ägandeform, om långsiktiga sändningstillstånd och om ett särskilt finansieringssystem. Programmen ska spegla den svenska mångfalden, vara av god kvalitet, allsidiga och relevanta. Utbudet ska som helhet präglas av folkbildningsambitioner.

Utbud och sändningstillstånd

Public service olika kanaler

Public service består av tre olika företag, Sveriges Television AB (SVT), Sveriges Radio AB (SR) och Sveriges Utbildningsradio AB (UR). SVT sänder fyra kanaler SVT1, SVT2, SVT Barn och Kunskapskanalen som de samsänder med UR. SR har fyra nationella kanaler: P1, P2, P3 och P4. P4 består av 25 lokala kanaler. SR sänder även lokalt i Södertälje och P6 i Stockholm samt P3 Din Gata i Malmö. Dessutom sänder de digitalt över vissa områden.

Public service har sändningstillstånd

Public service-företagen har sändningstillstånd som beslutas av regeringen och dessa gäller endast för sändningarna i marknätet. Tillstånden gäller under sex år, sedan görs en översyn. Nuvarande period började den 1 januari 2020 och pågår till den 31 december 2025. Sändningstillstånden innehåller särskilda villkor för public service som till exempel vilken typ av program de ska sända. De ska sända nyheter, kulturprogram, program för barn och unga, samt program för språkliga minoriteter och personer med funktionsnedsättning. Det är viktigt att programmen som sänds är sakliga, opartiska och tar hänsyn till den enskildes privatliv.

Public service får inte sända reklam

Public service-företagen får inte sända reklam och inte använda sig av produktplacering.  Vad gäller SVT och SR finns strikta begränsningar för  sponsring. UR:s program får inte sponsras till någon del.

Ägande och finansiering

Public service ägs av en stiftelse

SR, SVT och UR är aktiebolag som ägs av Förvaltningsstiftelsen för Sveriges Radio AB, Sveriges Television AB och Sveriges Utbildningsradio AB. Ledamöterna utses av regeringen efter förslag från de politiska partierna. Förvaltningsstiftelsen har bildats för att främja bolagens oberoende. De bestämmer inte hur mycket pengar public service ska få och får inte heller besluta om bolagens organisation eller verksamhetsinriktning.

Public service finansieras med en public service-avgift

Public service finansieras via skatten med en public service-avgift. Den ska betalas av alla som är över 18 år med beskattningsbar förvärvsinkomst.

Public service-avgiften administreras av Skatteverket. De tre public service-företagen (SVT, SR och UR) får 8,563 miljarder kronor (varav SVT 5,041 miljarder kronor, SR 3,077 miljarder kronor och UR 445 miljoner kronor) till sin verksamhet varje år.

Relaterade länkar

Medelsvillkor

Regeringen ställer villkor på hur public service-företagen får använda sina pengar. Sedan den 1 januari 2020 görs det i något som heter medelsvillkor och de gäller för hela tillståndsperioden 2020 till 2026. Innan dess fanns det årliga anslagsvillkor. Till skillnad från sändningstillståndet, som enbart gäller marknätet, reglerar medelsvillkoren public service-företagens hela verksamhet. Numera omfattas alla sändningar, oavsett distributionsform inklusive företagens playtjänster av medelsvillkoren.

Granskning av public service

Granskningsnämnden granskar public service

Granskningsnämnden har i uppdrag att årligen bedöma om public service-företagen har uppfyllt sina uppdrag. Bedömningen görs i efterhand utifrån de redovisningar som SVT, SR och UR lämnar in till nämnden. I juni 2022 meddelar granskningsnämnden sin bedömning av public service-företagens verksamhet för 2021.

Förhandsprövning av nya tjänster

De tre public service-företagen ska anmäla vissa nya tjänster och väsentliga ändringar av dessa tjänster till regeringen för godkännande om de är en del av deras kompletterande verksamhet. Anmälan ska även skickas till Myndigheten för press, radio och tv. De tjänster som ska anmälas är nya tjänster av större betydelse, men även väsentliga ändringar av befintliga tjänster. Det är MPRT som gör förhandsprövningen av tjänsten efter att en anmälan kommit in antingen från det berörda public service-företaget eller någon annan.

Förhandsprövning

Public service-företagen ska anmäla vissa nya tjänster och väsentliga ändringar av dessa tjänster till regeringen för godkännande. En sådan anmälan ska även skickas till MPRT.

Sök i vårt webbdiarium

Du kan söka efter pågående och avslutade ärenden samt beslut från myndigheten och våra nämnder.

För dig som sänder tv

Läs mer om de olika sändningsformerna av tv. Vilka som kräver tillstånd eller registrering.

För dig som sänder radio

Läs mer om de olika sändningsformerna för radio. Vilka som kräver tillstånd eller registrering.