Lämna tillbaka digital tv-utrustning avgiftsfritt

Den som tillhandahåller digitala tv-tjänster ska se till att slutanvändare i vissa fall avgiftsfritt kan lämna tillbaka digital tv-utrustning. Detta enligt en bestämmelse i den så kallade standardlagen som började gälla 3 juni 2022.

För dig som är konsument

Om du vid byte av tv-leverantör upplever att digitalboxen inte kan användas med din nya leverantörs digitala tv-tjänster, och din tidigare leverantör inte låter dig returnera boxen kostnadsfritt, kan du göra en anmälan till MPRT. Den som tillhandahåller digitala tv-tjänster ska nämligen se till att slutanvändare avgiftsfritt kan lämna tillbaka digital tv-utrustning, om utrustningen inte kan användas med andra tillhandahållares digitala tv-tjänster.

Anmälan görs till registrator@mprt.se, skriv gärna ”Retur av digital tv-utrustning” i ämnesraden. Vi utreder frågan och kan förelägga leverantören att uppfylla sin skyldighet.

För er som tillhandahåller digitala tv-tjänster

Enligt ett EU-direktiv bör den digitala tv-utrustning som ni tillhandahåller era slutanvändare vara interoperabel så att den, när det är lämpligt och tekniskt möjligt, kan återanvändas med andra tillhandahållare av digitala tv-tjänster. Av en bestämmelse i den så kallade standardlagen följer att den som tillhandahåller digitala tv-tjänster ska se till att slutanvändare avgiftsfritt kan lämna tillbaka digital tv-utrustning, om utrustningen inte kan användas med andra tillhandahållares digitala tv-tjänster. Med digital tv-utrustning avses framför allt digitalboxar.

MPRT kan förelägga en näringsidkare som inte uppfyller skyldigheten att följa bestämmelsen i standardlagen. Ett sådant föreläggande får förenas med vite.