Närradio

Närradion är de ideella föreningarnas radio och innebär, lite som namnet antyder, att ni sänder inom ett mindre område, vanligtvis en kommun. Sändningarna sker i marknätets FM-band och eftersom antalet frekvenser är begränsat behöver ni ett tillstånd från oss. Förutom tillstånd från oss behöver ni även ett frekvenstillstånd från Post- och telestyrelsen (PTS).

Detta krävs för att få sända närradio

Gemensamt för alla som söker tillstånd är att ni måste ha anknytning till sändningsområdet. För att ni ska kunna få ett tillstånd att sända närradio så behöver ni även uppfylla tre kriterier.

1. Ni måste tillhöra någon av följande kategorier för att kunna söka tillstånd

 • Ideella föreningar
 • Församlingar och trossamfund
 • Närradioföreningar, det vill säga en sammanslutning av flera tillståndshavare i ett sändningsområde

2. Föreningen måste ha en anknytning till sändningsområdet.

När vi bedömer om en ideell förening eller ett trossamfund har anknytning till sändningsområdet tar vi hänsyn till var studion och övriga lokaler för verksamheten finns, var den ansvarige utgivaren och styrelsemedlemmarna är bosatta samt var föreningsstämman och styrelsemöten hålls.

Ett sändningsområde är oftast en kommun men om det finns särskilda skäl kan vi besluta om ett större sändningsområde. En tillståndshavare måste därför vara beredd på att dela med sig av sin sändningstid om fler föreningar får tillstånd att sända i samma område.

3. Utse en ansvarig utgivare

Föreningen måste utse en ansvarig utgivare för sändningen och registrera denne i samband med er ansökan för att kunna få ett tillstånd att sända.

Så ansöker du om tillstånd

En ansökan om att få tillstånd att sända närradio sker i två steg.

 1. Ni ansöker om tillstånd att få sända närradio hos oss (MPRT)
 2. Ni ansöker om frekvenstillstånd hos PTS.

Det är PTS som beslutar vilken frekvens ni får sända på. Reglerna om tillståndsgivningen för närradion finns i radio- och tv-lagen och gäller alla som vill ansöka om tillstånd.

1. Så ansöker ni om tillstånd för närradio

Ni ansöker om tillstånd för närradio i vår e-tjänst. När ni gör er ansökan behöver ni samtidigt skicka med vissa bilagor. Ni ska dessutom registrera en ansvarig utgivare för sändningen.

Följande bilagor behöver skickas med i er ansökan.

Föreningar ska skicka med:

 • Stadgar och protokoll som visar att stadgar har antagits.
 • Vem eller vilka som har firmateckningsrätt.
 • Uppgifter om vilka som sitter i styrelsen.

Bilagor för vid registrering av ansvarig utgivare:

 • Personbevis
 • Intyg från insolvensregistret som ni beställer från Bolagsverket
 • Förvaltarfrihetsbevis 
 • Ett intygande att utgivaren åtar sig sitt uppdrag

Till e-tjänsten

2. Så ansöker ni om frekvenstillstånd 

När ni har fått tillstånd från oss måste ni ansöka om att få använda en radiosändare, ett så kallat frekvenstillstånd, hos PTS. De beslutar om de tekniska förutsättningarna för att få sända, det vill säga sändarens placering, frekvens, effekt och antennhöjd. Oftast finns det bara en frekvens i kommunen men flera föreningar med tillstånd och därför behöver ni dela på frekvensen.

Ansök om frekvenstillstånd på PTS webbplats

Det här gäller när du fått tillstånd

Tillståndet för att sända närradio gäller i fem år. Om det finns fler tillståndshavare i samma sändningsområde måste ni dela på frekvensen.

Innehållsregler för radio och tv

Radio- och tv-sändningar ska följa flera regler som finns i lagen och i sändningstillståndet. Läs om dem här.

Sök i vårt tillståndsregister

Du kan själv söka efter befintliga tillstånd och utgivningsbevis i vårt tillståndsregister.