Det här är ett utgivningsbevis

Ett utgivningsbevis gör att din webbplats eller databas omfattas av grundlagsskydd. Om er verksamhet räknas som ett massmedium kan ni under vissa förutsättningar omfattas av ett automatiskt grundlagsskydd för era databaser eller webbplatser, vilket privatpersoner och andra aktörer inte gör. Som annan aktör kan du däremot ansöka om ett frivilligt utgivningsbevis från oss.

Det här innebär ett utgivningsbevis

Med ett utgivningsbevis blir din webbplats eller databas grundlagsskyddad enligt Yttrandefrihetsgrundlagen (YGL). Det innebär att:

 • det gäller särskilda ansvarsregler för yttrandefrihetsbrott,
 • det är utgivaren som ansvarar för det som publiceras,
 • meddelare har rätt att vara anonyma – vilket innebär att myndigheter inte får efterforska deras namn och journalister får inte avslöja meddelarens identitet,
 • myndigheter inte får förhandsgranska eller försvåra publicering (censurförbud).

Du har även möjlighet att publicera uppgifter som annars inte skulle vara tillåtet enligt Dataskyddsförordningen (GDPR). Förordningen tillåter att det görs undantag från reglerna om personuppgiftsbehandling för webbplatser med utgivningsbevis för att på så sätt upprätthålla rätten till yttrandefrihet. 

Av grundlagen framgår dock att den inte hindrar att det i lag meddelas föreskrifter om förbud för publicering av känsliga personuppgifter, exempelvis uppgifter om hälsa om det finns särskilda integritetsrisker med publiceringen. 

Automatiskt grundlagsskydd för massmedier

Massmedieföretag omfattas av ett automatiskt grundlagsskydd och ska då registrera utgivare och namnen på databaserna till oss. 

Massmedieföretag definieras enligt YGL som:

 • Redaktioner för periodiska skrifter
 • Radio- och tv-redaktioner
 • Tryckerier
 • Bok- och musikförlag
 • Nyhetsbyråer

Frivilligt utgivningsbevis för databas

Om du är en annan aktör eller privatperson kan du ansöka om ett frivilligt utgivningsbevis hos oss. Det ger dig samma grundlagsskydd som massmedierna får genom det automatiska skyddet. Ett frivilligt utgivningsbevis ger dig som exempel driver en blogg, nyhetssajt, digital bio eller driver en webbtjänst samma skydd som dig som publicerar i tidningar, radio och tv.

Förutom att ett utgivningsbevis ger dig en del rättigheter så medför det även en del skyldigheter. Ett frivilligt utgivningsbevis gäller i 10 år och kan därefter förnyas. En sådan ansökan görs på samma sätt som en ursprunglig.

Filmen om utgivningsbevis är framtagen i samarbete med Mediekompass.

Ny praxis för offentliga aktörer

Yttrandefrihetsgrundlagen syftar till att tillförsäkra enskilda (var och en) en rätt att gentemot det allmänna uttrycka sig i vissa massmedier. En ansökan om utgivningsbevis för en databas ska beviljas om förutsättningarna för utfärdande är uppfyllda. Vid en sådan prövning har MPRT tidigare inte tagit hänsyn till om den som ansöker om utgivningsbevis är en statlig, regional eller kommunal myndighet. Myndigheten har nu ändrat sin praxis. Det innebär att varje ansökan från en myndighet, region eller kommun kommer att granskas utifrån inställningen om den enskildes rätt gentemot det allmänna. Det kan leda till att en ansökan om utgivningsbevis för t.ex. en myndighets eller kommuns webbplats avslås.

Det här innebär det att vara ansvarig utgivare

Det är utgivaren som är juridiskt ansvarig om något yttrandefrihetsbrott begås i sändningen eller publiceringen, till exempel hets mot folkgrupp, förtal eller förolämpning. Utgivaren ska därför ha rätt att bestämma över innehållet så att inget sänds eller publiceras mot hens vilja. Det ska alltså vara praktiskt möjligt för utgivaren att granska det som ska sändas eller publiceras. Även om utgivaren väljer att delegera viss granskning till medarbetare är det alltid hen som ensam bär ansvaret.

För att kunna få ett utgivningsbevis måste webbplatsen eller databasen uppfylla följande kriterier:

 • Den är tillgänglig för allmänheten.
 • Den tillhandahålls på särskild begäran, det vill säga att besökaren aktivt söker upp den.
 • Den är väl avgränsad och framstår som en sammanhållen produkt, exempelvis genom enhetlig formgivning.
 • Den kan inte ändras av någon annan än redaktionen.
 • Den har ett namn som innehåller ett domännamn.
 • Dessutom måste webbplatsen eller databasen även uppfylla följande:
 • Den ska ha anknytning till Sverige, till exempel genom att redaktionen finns i här.
 • Den ska ha en ansvarig utgivare.
 • Den ska ha ett namn som inte kan förväxlas med någon annan databas som finns registrerad hos oss.

Om du anser att din webbplats eller databas uppfyller de kriterier som ställs kan du ansöka om ett frivilligt utgivningsbevis från oss. Du ansöker via vår e-tjänst. Du behöver även skicka med efterfrågade dokument samt betala in en ansökningsavgift.

Till e-tjänsten

Följande bilagor ska du skicka med i din ansökan

Företag ska skicka med:

 • Registreringsbevis

Föreningar ska skicka med:

 • Stadgar och protokoll som visar att stadgar har antagits.
 • Vem eller vilka som har firmateckningsrätt.
 • Uppgifter över vilka som sitter i styrelsen.

Bilagor för registrering av ansvarig utgivare:

 • Personbevis från Skatteverket
 • Intyg från insolvensregistret som ni beställer från Bolagsverket
 • Förvaltarfrihetsbevis från överförmyndarkontoret i den kommun där utgivare är bosatt
 • Bekräftelse att utgivaren åtar sig uppdraget

Ansökningsavgift

I samband med din ansökan ska du betala en ansökningsavgift. Från och med den 1 juli 2022 gäller nya avgifter. Ansökningsavgiften för en ny ansökan eller förnyelse om utgivningsbevis är 3 000 kr. För att ändra databasens namn, ort som informationen tillhandahålls från eller ändring av den tekniska beskrivningen av verksamheten tas en avgift om 2 000 kr ut. För ändring av vem som bedriver verksamheten, är utgivare eller ställföreträdande utgivare tas en avgift om 1 000 kr ut.

Avgiften ska betalas in till myndighetens bankgirokonto 787-6949. Märk betalningen med domänadressen. Avgiften måste vara betald för att vi ska behandla din ansökan. Vi kan inte utfärda kvitton på utförda betalningar av registreringsavgifter. Utgivningsbeviset blir ditt kvitto på att inbetalning gjorts.

När vi bedömer din ansökan får vi endast titta på om webbplatsen eller databasen uppfyller de kriterier som finns uppställda. Vi får inte titta på innehållet. Det innebär att det som publiceras, i vilket syfte och vem som står bakom webbplatsen inte ligger till grund för vår bedömning om webbplatsen ska få ett utgivningsbevis eller inte.

Det här gäller när du fått ett utgivningsbevis

När du fått ett utgivningsbevis så är din webbplats eller databas grundlagsskyddad enligt YGL i 10 år. För att få behålla skyddet så måste verksamheten alltid uppfylla de förutsättningar som gäller för utgivningsbeviset. Om du inte följer dessa regler kan vi återkalla ditt utgivningsbevis.

Den som har ett utgivningsbevis har även skyldigheter

 • Verksamheten ska ha påbörjats inom sex månader från den dag utgivningsbeviset utfärdades.
 • En ansvarig utgivare ska alltid finnas.
 • Databasens namn, tillhandahållare och utgivare ska publiceras i alla de tillhandahållanden som beviset gäller för (såsom webbplats, applikation eller pushtjänst). Uppgifterna ska vara lättillgängliga, tydliga och anges i anslutning till varandra.
 • Om exempelvis databasens namn, tillhandahållare eller utgivare ändras ska detta meddelas till oss.
 • Innehållet i databasen ska endast kunna ändras av den som driver verksamheten. Om det finns delar som kan ändras av någon annan – till exempel kommentarsfält, chattar eller diskussionsforum – måste dessa tydligt avskiljas från resten av innehållet.
 • Allt innehåll som publiceras ska dokumenteras och behållas i sex månader efter att det tagits bort från databasen.

Då kan ett utgivningsbevis återkallas

Om vi upptäcker att du inte följer reglerna och du efter påpekande inte åtgärdar felen så kan vi återkalla utgivningsbeviset. Några av de vanligare orsakerna till att vi återkallar skyddet är bland annat:

 • En behörig utgivare saknas.
 • Databasens innehåll kan ändras av någon annan än den som driver verksamheten.
 • Verksamheten inte påbörjats inom sex månader från den dag då utgivningsbeviset utfärdades.
 • Den som drev verksamheten anmält att den upphört.

Om databasen är inaktiv och inte riktad till allmänheten sex månader efter utfärdandet kan utgivningsbeviset komma att återkallas.

 

Utgivningsbevis på stora medieplattformar

Vi har inte utfärdat något utgivningsbevis för sidor på Facebook och YouTube då vi i de fallen har ansett att sidorna inte har varit egna databaser på det sätt som krävs enligt yttrandefrihetsgrundlagen.

 

Ansvarig utgivare

Läs mer om vad det innebär att vara ansvarig utgivare.

Till e-tjänsten

I vår e-tjänst kan du registrera eller söka tillstånd för din sändning. Du kan även söka stöd för nyhetsmedier samt anmäla program till granskningsnämnden.

Föreskrifter och förordningar

Här hittar du de lagar, föreskrifter och förordningar som gäller för radio, tv och medier på nätet och som vi utövar vår tillsyn efter.

Sök i vårt tillståndsregister

Du kan själv söka efter befintliga tillstånd och utgivningsbevis i vårt tillståndsregister.