Så här tillgängliggör du tv-program

Som programföretag ska ni förse tv-sändningar med sådana tekniska hjälpmedel som har till syfte att göra program tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Nedan beskriver vi kortfattat de tekniker som tillgänglighetskraven omfattar.

Dessa tekniker kan användas

För att uppfylla den generella skyldigheten att främja tillgängligheten till tv-sändningar ska åtminstone en av de tekniker som finns beskrivna nedan, eller någon liknande teknik, användas.

Textning innebär att svensk text som återger vad som sägs i programmet visas i bilden, vanligtvis i dess nederkant. Tillgänglighetskraven omfattar tv-sändningar på svenska och det som avses i det här sammanhanget är alltså inte översättningstextning, utan textning av program som är på svenska. Textning används främst av personer som är döva eller har en hörselnedsättning. Det kan även vara till nytta för personer som till exempel har svenska som andraspråk eller problem med att förstå talspråk. Textning är också användbart för människor som vistas i en miljö där man inte vill eller kan tillgodogöra sig tv-ljudet, exempelvis i kollektivtrafiken.

Teckenspråkstolkning innebär att en person som talar teckenspråk översätter det talade språket till teckenspråk. Teckenspråkstolkning används främst av döva och personer med hörselnedsättning som använder teckenspråk för att kommunicera, men även av vissa personer med olika kognitiva funktionsnedsättningar.

Det är viktigt att skilja på program producerade på svenskt teckenspråk (med personer som talar teckenspråk) och program som tolkas från talad svenska till svenskt teckenspråk. Tekniken teckenspråkstolkning avser det sistnämnda.

Syntolkning innebär att en infogad berättarröst beskriver vad som syns och sker i bild. Syntolkning används främst av personer med synnedsättning men kan även vara till nytta för exempelvis personer med kognitiva funktionsnedsättningar.

Uppläst text innebär att texten i program blir uppläst, både med syntetisk och mänsklig röst. Uppläst text används bland annat av personer med synnedsättning och personer som har läs- och skrivsvårigheter. Tekniken är ett stöd för alla som av olika anledningar har svårt att läsa svensk översättningstext.

Uppläst text är främst avsedd för översättningstextning men är även till nytta i program på svenska där det förekommer inbränd textning, exempelvis för att förtydliga vad som sägs i en telefonkonversation eller när någon talar dialekt.

Relaterade dokument

Närmare information om vilka tekniska lösningar som är vanligast för respektive teknik finns i denna rapport.

Våra beslut om krav på tillgänglighet till tv-sändningar handlar om att förse tv-sändningar med sådana tekniska hjälpmedel som syftar till att göra programmen tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Det handlar alltså inte om att anpassa sändningarnas innehåll. Därmed kan skyldigheten inte uppfyllas genom att exempelvis anpassa grafik i ett tv-program så att den blir så synlig och lättläst som möjligt för alla tittare.

Så redovisar ni tillgängligheten

Varje år ska ni som programföretag redovisa ert tillgänglighetsarbete till oss. Läs mer om hur ni gör det här.

Regler för tillgänglighet

Både public service-företagen och de kommersiella programföretagen ska tillgängliggöra sina tv-sändningar för personer med funktionsnedsättning. Läs mer här om vilka krav som ställs på dem.