Redovisning av tillgänglighetsarbetet

Senast den 31 augusti varje år ska ni redovisa tillgänglighetsarbetet till myndigheten. Detta gör ni genom att fylla i den blankett som finns längst ner på sidan. I redovisningen ska ni ange på vilket sätt ni har tillgängliggjort era sändningar och i hur stor uträckning det skett.

Samtliga programföretag

Alla programföretag ska fylla i en blankett om antalet sändningstimmar och tillgängliggjorda timmar på olika plattformar.

Programföretag med generella skyldigheter

Programföretag som har kanaler med generella skyldigheter ska även redogöra för:

  • hur tillgänglighetsarbetet har bedrivits under året,
  • vilka kontakter som har tagits med representanter för användargrupperna,
  • hur man avser att stärka tillgängligheten till tv-program och
  • hur planen för det framtida tillgänglighetsarbetet ser ut.

Programföretag med särskilda skyldigheter

TV4 AB ska, för de kanaler som omfattas av särskilda skyldigheter, även utförligt beskriva på vilket sätt programföretaget har tagit hänsyn till de aktuella målgruppernas behov. TV4 AB får lämna en gemensam redovisning för det innehåll som har tillgängliggjorts i de kanaler som omfattas av särskilda skyldigheter.

Skicka in redovisningen

Skicka in er redovisning till registrator@mprt.se senast den 31 augusti varje år.

Så tillgängliggör ni tv-program

Det finns flera olika tekniker för att tillgängliggöra tv-program. Här beskriver vi några av dem.

Regler för tillgänglighet

Både public service-företagen och de kommersiella programföretagen ska tillgängliggöra sina tv-sändningar. Läs mer här om vilka krav som ställs på dem.