Kontakta organisationer i tillgänglighetsfrågor

På den här sidan hittar ni förslag och länkar på organisationer och myndigheter ni kan kontakta i frågor som rör tillgänglighet.

Tips på vart du kan vända dig med olika tillgänglighetsfrågor

Det finns flera myndigheter som har tillsyn över att samhället är tillgängligt inom olika områden. Här följer några tips om vart du kan vända dig med olika tillgänglighetsfrågor.

Myndigheten för delaktighet (MFD)

Arbetar för att främja ett samhälle som ska vara användbart och tillgängligt för alla. MFD tar bland annat fram stöd och verktyg för arbetet med tillgänglighet och delaktighet.

Post- och telestyrelsen (PTS)

Bevakar områdena elektronisk kommunikation och post. På sin webbplats har de bland annat information om digital delaktighet och inkluderande kommunikationslösningar.

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG)

Ansvarar för att lagen om tillgänglighet till digital offentlig service får genomslag. Du kan anmäla exempelvis bristande tillgänglighet på offentliga aktörers webbplatser till DIGG.

Vägledning för webbutveckling är de officiella riktlinjerna för hur man bör arbeta med webbplatser inom offentlig sektor i Sverige. Även den privata sektorn kan med fördel använda riktlinjerna. Vägledningens huvudfokus är digital tillgänglighet och användbarhet .

Myndigheten för tillgängliga medier (MTM)

Har i uppdrag att vara ett nationellt kunskapscentrum för tillgängliga medier och arbeta för att alla ska ha tillgång till litteratur och samhällsinformation utifrån vars och ens förutsättningar, oavsett läsförmåga eller funktionsnedsättning. MTM producerar och distribuerar litteratur och tidningar i tillgängliga format.

Kulturrådet

Har ett uppdrag att driva på utvecklingen så att personer med funktionsnedsättning ska kunna ta del av kulturlivet och utöva kultur på jämlika villkor med andra.

Relaterad länk