Kontakta organisationer i tillgänglighetsfrågor

På den här sidan hittar ni förslag och länkar på organisationer och myndigheter ni kan kontakta i frågor som rör tillgänglighet.

Organisationer

Utgångspunkten för tillgänglig tv bör vara användarna – de som ska kunna ta del av programmen. Här listar vi kontaktuppgifter till några organisationer som ni leverantörer kan kontakta för att föra dialog om tillgänglighetsfrågor.

Funktionsrätt Sverige

Funktionsrätt Sverige, är en paraplyorganisation för ett stort antal funktionsrättsförbund som slutit sig samman för att agera med samlad kraft. Förbundet är en intressepolitisk organisation som driver sakpolitik ur ett funktionasrättsperspektiv men är religiöst och partipolitiskt obunden.

Hörselskadades Riksförbund (HRF)

Hörselskadades Riksförbund (HRF) är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden folkrörelse som arbetar för att tillvarata hörselskadades intressen genom att upplysa, stödja och påverka.

Riksorganisationen unga med synnedsättning (US)

US är en intressepolitisk organisation,  av och för ungdomar med synnedsättning i åldrarna 10–31 år. Föreningens inriktning drivs och bestäms av medlemmarna själva.

Sveriges Dövas Riksförbund (SDR)

Sveriges Dövas Riksförbund (SDR) är ett partipolitiskt och religiöst obundet förbund. De driver frågor, agerar kraftfullt och väcker opinion om mänskliga och demokratiska rättigheter. De arbetar för rätten och möjligheten att använda svenskt teckenspråk.

Synskadades Riksförbund (SRF)

Synskadades Riksförbund är en ideell intresseorganisation av synskadade. SRF är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation som tar avstånd från all form av diskriminering och som präglas av öppenhet och demokrati.

Unga Hörselskadade (UH)

Unga Hörselskadade (UH) är en ideell förening för dig som är mellan 0-30 år och har en hörselskada. Unga Hörselskadade kämpar för ett tillgängligt samhälle där barn och ungdomar med hörselskada är delaktiga, självständiga och utvecklas på lika villkor.

Föreningen för hörselskadade och döva barn med familjer (FHDBF)

Föreningen startades för att det fanns en önskan om ett forum och en oas att mötas i och kunna ge varandra stöd. Deras målsättning är att vara ett kontaktnät och att sträva efter kvalitet.  Allt arbete sker utifrån FN:s Barnkonvention.

Myndigheter

Det finns flera myndigheter som har tillsyn över att samhället är tillgängligt inom olika områden. Här följer några tips om vart du kan vända dig med olika tillgänglighetsfrågor.

Kulturrådet

Har ett uppdrag att driva på utvecklingen så att personer med funktionsnedsättning ska kunna ta del av kulturlivet och utöva kultur på jämlika villkor med andra.

Relaterad länk

Myndigheten för delaktighet (MFD)

Arbetar för att främja ett samhälle som ska vara användbart och tillgängligt för alla. MFD tar bland annat fram stöd och verktyg för arbetet med tillgänglighet och delaktighet.

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG)

Ansvarar för att lagen om tillgänglighet till digital offentlig service får genomslag. Du kan anmäla exempelvis bristande tillgänglighet på offentliga aktörers webbplatser till DIGG.

Vägledning för webbutveckling är de officiella riktlinjerna för hur man bör arbeta med webbplatser inom offentlig sektor i Sverige. Även den privata sektorn kan med fördel använda riktlinjerna. Vägledningens huvudfokus är digital tillgänglighet och användbarhet .

Myndigheten för tillgängliga medier (MTM)

Har i uppdrag att vara ett nationellt kunskapscentrum för tillgängliga medier och arbeta för att alla ska ha tillgång till litteratur, nyheter och samhällsinformation utifrån vars och ens förutsättningar, oavsett läsförmåga eller funktionsnedsättning. MTM producerar och distribuerar litteratur och tidningar i tillgängliga format. MTM arbetar också med att vägleda och ge råd till nyhetsmedier om hur de kan öka tillgängligheten på sina sajter.

Post- och telestyrelsen (PTS)

Bevakar områdena elektronisk kommunikation och post. På sin webbplats har de bland annat information om digital delaktighet och inkluderande kommunikationslösningar.