Tillgänglighet i medier

När det gäller tillgängligheten till innehåll i medier finns idag vissa krav, särskilt när det gäller tv-sändningar och play-tjänster. Att kunna ta del av tv-program är en förutsättning för att kunna utöva informations- och yttrandefrihet. Men tv-program är inte tillgängliga för alla. För den som har en funktionsnedsättning och exempelvis inte hör eller ser så bra kan det vara svårt att uppfatta handlingen i ett program.

Det finns flera olika tekniska hjälpmedel som gör att tv-program blir mer tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Det finns främst hjälpmedel för de som har nedsatt syn och hörsel. Även personer med andra typer av funktionsnedsättningar kan ha nytta av dessa tjänster, till exempel dyslektiker eller personer med kognitiva funktionsnedsättningar. Att främja tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning är också ett villkor för att allmänna nyhetsmedier ska kunna få mediestöd.

MPRT:s nätverk om tillgänglighet till medier

Tillgänglighet till medier är ett prioriterat område för vår myndighet och ytterst en demokratifråga. Därför har vi bildat ett nätverk som samlar olika organisationer som är särskilt berörda av frågorna. Syftet med nätverket är att bidra till förbättrad tillgänglighet genom en närmare och mer systematisk kontakt mellan olika aktörer inom området press, radio och tv. Två gånger om året arrangerar vi möten för att diskutera olika frågeställningar.

Nätverket ska bidra till:

 • möjlighet för organisationer att komma med synpunkter på myndighetens tillgänglighetsarbete på ett förutsägbart sätt
 • tydliga och öppna kontaktvägar samt utbyte av information mellan medlemmar
 • samarbeten mellan intressenter som vill utveckla lösningar utanför MPRT:s ansvar
 • att medlemmarna arbetar tillsammans för att identifiera och söka lösningar på tillgänglighetsproblem som saknar ägande aktör inom eller i anslutning till nätverkets ansvarsområde.

Nätverket är öppet för fler att ansluta. I dagsläget deltar följande organisationer:

 • Afasiförbundet
 • Riksorganisationen Unga med synnedsättning
 • Dyslexiförbundet
 • Synskadades Riksförbund
 • Unga hörselskadade
 • FUB
 • Hörselskadades Riksförbund (HRF)
 • Funktionsrätt Sverige
 • Förbundet Sveriges Dövblinda
 • Sveriges Dövas Riksförbund
 • Myndigheten för tillgängliga medier (MTM)
 • Statens medieråd
 • Post- och telestyrelsen (PTS)
För dig som konsument

Här hittar du information om vad du som konsument kan förvänta dig när det gäller tillgängligheten till innehåll i radio och tv.

För er som företag

Läs mer om vilka krav vi ställer på er som programföretag och vad som gäller för er som nyhetsmedier som ska söka mediestöd.