Våra nätverk inom EU och Norden

När mediefrågorna blir allt mer gränsöverskridande behövs det både nationella och internationella nätverk för att diskutera gemensamma frågor. Som tillsyns- och regleringsmyndighet för audiovisuella mediefrågor i Sverige samarbetar vi med de andra europeiska tillsyns- och regleringsmyndigheterna i nätverk. Vi har även ett särskilt nära samarbete med de nordiska mediemyndigheterna. Vi deltar även i flera svenska nätverk där våra frågor diskuteras.

De nordiska länderna har mycket gemensamt vilket gör det lämpligt att utbyta praxis i flera olika mediefrågor. De nordiska ländernas medielagstiftning bygger till stor del på AV-direktivet, våra mediemarknader har en liknande utveckling och dessutom är flera av aktörerna verksamma på samma nordiska marknad.

Inom EU finns det två samarbetsorgan där vi deltar aktivt. Det är the European platform of regulatory authorities (EPRA) och the European Regulators Group for Audiovisual Media Services (Erga). Syftet med forumen är att skapa en plattform för att möjliggöra diskussion och kunskapsutbyte mellan de europeiska tillsynsmyndigheterna.

Europeiska nätverk

Erga

The European Regulators Group for Audiovisual Media Services (Erga) bildades av kommissionen 2014.  Erga består av regleringsmyndigheter inom EU och arbetar på uppdrag från kommissionen. Erga ska ge råd och bistå kommissionen med att implementera ett gemensam europeiskt direktiv/lag inom medieområdet; AVMSD (AV-direktivet).  Inom Erga finns flera arbetsgrupper där MPRT aktivt deltar i möten och med expertkunskap. Dessa är; implementering av AV-direktivet, desinformation och mediemångfald och upptäckbarhet. Arbetet inom grupperna presenteras oftast i olika rapporter som blir offentliga och som används av kommissionen som underlag i deras arbete.

EPRA

European platform of regulatory authorities (EPRA ) bildades 1995 och består av 54 tillsynsmyndigheter från 47 länder som är medlemmar i EPRA. Sverige har varit med i EPRA sedan starten. Det är ett forum för tillsynsmyndigheter inom medieområdet i Europa. Från Sverige deltar både MPRT och Statens medieråd. EPRA är en öppen plattform för diskussioner om en mängd olika relevanta ämnen för de regulatoriska myndigheterna i Europa.  På de två möten som hålls årligen diskuteras gemensamma frågor inom medieområdet och erfarenheter utbyts även i mindre arbetsgrupper. EPRA- mötena är informella och stadgarna förbjuder gemensamma ståndpunkter eller deklarationer.

Svenska nätverk

I Sverige finns det flera olika nätverk där vi ingår.

MIK Sverige

Ett av dem är MIK Sverige som bildades av Statens medieråd och vars syfte är att utveckla kunskap och effektivisera arbetet inom medie- och informationskunnighet (MIK). MIK Sverige är ett nationellt aktörsnätverk som bildades av Statens medieråd under 2020. Syftet med nätverket är att genom samverkan mellan aktörer utveckla kunskap och effektivisera arbetet inom området och därigenom stärka medie- och informationskunnigheten hos alla i Sverige. Under uppbyggnadsåret leds nätverket av en temporär styrgrupp som, utöver Statens medieråd, består av; Kungliga biblioteket, Myndigheten för press, radio och tv samt Svenska Filminstitutet.

Rörlighet i staten (RIS)

Rörlighet i staten är ett samarbete mellan 16 myndigheter. Syftet är att erbjuda utvecklingsmöjligheter för statligt anställda och ta tillvara den stora kompetens som finns i staten genom ökad rörlighet. RIS erbjuder ett mentorskapsprogram för nya chefer. Inom RIS finns även flera olika nätverk där MPRT deltar aktivt bland annat inom omvärlds- och personalfrågor. Dessutom finns det möjlighet att genom RIS arbeta på andra myndigheter under kortare eller längre perioder, för att utbyta kunskap och erfarenheter.

Marknadskontrollrådet

Swedac är ansvarig myndighet för samordning av den svenska marknadskontrollen. Samordningen sker bland annat i Marknadskontrollrådet, där representanter från berörda myndigheter ingår. Swedac är även kontaktpunkt gentemot EU-organ i övergripande marknadskontrollfrågor och arbetar både nationellt och internationellt för ett ökat erfarenhetsutbyte om marknadskontroll och för en enhetlig tillämpning av reglerna för marknadskontroll. MPRT är ansvarig för marknadskontrollen av utrustning för tv-apparater.

Myndighetsnätverket mot korruption

Statskontoret har i uppdrag att utveckla myndigheternas arbete med att upptäcka och förebygga korruption. Det sker bland annat genom ett statligt myndighetsnätverk mot korruption där MPRT ingår. Nätverket har fyra tematiska möten per år med inslag av erfarenhetsutbyte.

Vårt arbete i EU och Norden

Läs mer om vårt arbete med de europeiska och nordiska mediemyndigheterna.

Medie- och informationskunnighet

Läs mer om vad MIK är och hur vårt arbete bidrar till en ökad kunnighet.