Villkor för den framtida kommersiella radion

MPRT har fått i uppdrag av regeringen att se över villkoren för kommersiell radio på längre sikt. I dialog med relevanta aktörer, inklusive branschen, ska myndigheten analysera behovet av eventuella förändringar i regelverket för tillståndsgivningen.

I februari i år lämnade MPRT förslag om att tillståndsperioderna för såväl digital som analog kommersiell radio ska löpa ut 2026 (Synkronisering av tillståndsperioderna för analog och digital kommersiell radio, Ku2021/00325). Dessa förslag, som har remitterats och nu bereds i Regeringskansliet, ska vara en utgångspunkt för arbetet. I uppdraget ingår även att göra en kartläggning och analys av digitalradioutvecklingen i Europa sedan 2016 och av marknaden för digitalradio i Sverige.

Uppdraget ska redovisas senast 21 december 2022.

Denna sida kommer att uppdateras kontinuerligt under projektets gång.

Diagram i en rapport.
Aktuella regeringsuppdrag

Läs mer om de aktuella uppdrag vi arbetar med just nu.

För dig som sänder radio

Läs mer om de olika sändningsformerna för radio. Vilka som kräver tillstånd eller registrering.