Villkor för den framtida kommersiella radion

MPRT har fått i uppdrag av regeringen att se över villkoren för kommersiell radio på längre sikt. I dialog med relevanta aktörer, inklusive branschen, ska vi analysera behovet av eventuella förändringar i regelverket för tillståndsgivningen.

Nu finns möjlighet att lämna synpunkter på rapportutkast gällande förslag till villkor för kommersiell radio

Myndigheten har i uppdrag att dels göra en kartläggning och analys av digitalradioutvecklingen i Europa och av marknaden för digitalradio i Sverige, dels analysera behovet av ytterligare förändringar i regelverket för tillståndsgivning för analog och digital kommersiell radio. Syftet är att skapa goda förutsättningar för en långsiktigt hållbar kommersiell radioverksamhet, med ett stort utbud för olika intressen och smakinriktningar.   

Uppdraget har resulterat i utkast till två rapporter som vi nu publicerar för att ge alla intressenter möjlighet att lämna synpunkter och kommentarer. 

I den ena rapporten En långsiktigt hållbar kommersiell radio - Kartläggning och analys av digitalradioutvecklingen i Europa och av marknaden för digitalradio i Sverige redogör vi för digitalradions utveckling.  Här konstaterar vi att olika länder gjort olika val rörande digitaliseringen. De flesta länderna har inte valt något släckningsdatum för analog marksänd radio utan den får verka parallellt med digitala marksändningar. Vi konstaterar vidare att radion behöver finnas på alla plattformar för att vara konkurrenskraftig i en digital medievärld. Det ger radion möjlighet att utveckla innehåll som passar lyssnaren oavsett på vilken plattform mediekonsumenten väljer att lyssna.

I den andra rapporten En långsiktigt hållbar kommersiell radio - Förslag till framtida villkor för analog och digital kommersiell radio bedömer vi att det nuvarande tillståndsförfarandet för analog kommersiell radio (slutet anbudsförfarande) inte ger goda förutsättningar för en långsiktigt hållbar kommersiell radioverksamhet. Regleringen behöver därför ändras. Vi föreslår att det slutna anbudsförfarandet ska ersättas av ett likadant urvalsförfarande som idag gäller för digital kommersiell radio. För att främja en långsiktigt hållbar kommersiell radioverksamhet ska hänsyn kunna tas till tidigare erfarenhet av radioverksamhet i det aktuella sändningsområdet och/eller på radiomarknaden i stort. 

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 21 december 2022. 

Synpunkter på rapporterna 

Fram till den 14 november 2022 kl. 10:00 fanns möjlighet att lämna synpunkter på de båda rapportutkasten. Remissyttrandena gås nu igenom och inkomna synpunkter kan komma att publiceras på myndighetens hemsida. Svaren kan även komma att redogöras för i de slutliga rapporterna. Nedan kan du ta del av rapportutkastet och inkomna remissvar.

Uppdraget

Regeringen har uppdragit åt MPRT att utreda villkoren för kommersiell radio på längre sikt (Ku 2021/01993). I uppdraget ingår att:

  • kartlägga och analysera dels digitalradioutvecklingen i Europa sedan 2016, dels marknaden för digitalradio i Sverige.
  • analysera behovet av ytterligare förändringar i regelverket för tillståndsgivning för analog och digital kommersiell radio i syfte att skapa goda förutsättningar för en långsiktigt hållbar kommersiell radioverksamhet, med ett stort utbud för olika intressen och smakinriktningar. Utgångspunkt för analysen är de förslag som myndigheten lämnat i rapporten Synkronisering av tillståndsperioderna för analog och digital kommersiell radio (Ku2021/00325).
  • lämna författningsförslag till ändrad lagstiftning om MPRT kommer fram till att det finns behov av det.
  • lämna en uppskattning av de ekonomiska konsekvenserna förslagen skulle få för staten och en redogörelse för konsekvenserna för lyssnare och aktörer på den svenska mediemarknaden.

Vi ska utföra uppdraget i dialog med de kommersiella radioföretagen i Sverige, Post- och telestyrelsen och andra relevanta myndigheter och aktörer.

Så arbetar vi med uppdraget
Arbetet med detta uppdrag bedrivs inom myndigheten i projektform med deltagare från myndighetens olika enheter som arbetar med tillståndsgivning, tillsyn, kommunikation och bevakning och analys av medieutvecklingen. 

Vi har haft möten med flera aktörer på den svenska och europeiska radiomarknaden och har även haft möten med flera myndigheter. Mötena kommer att fortsätta under året.