Villkor för den framtida kommersiella radion

MPRT är nu klara med uppdraget att se över villkoren för kommersiell radio på längre sikt. I dialog med relevanta aktörer, inklusive branschen har vi analyserat behovet av eventuella förändringar i regelverket för tillståndsgivningen. 

Uppdraget har resulterat i två rapporter som omfattar, dels att göra en kartläggning och analys av digitalradioutvecklingen i Europa och av marknaden för digitalradio i Sverige, dels analysera behovet av ytterligare förändringar i regelverket för tillståndsgivning för analog och digital kommersiell radio. Syftet är att skapa goda förutsättningar för en långsiktigt hållbar kommersiell radioverksamhet, med ett stort utbud för olika intressen och smakinriktningar.   

Digitalradioutvecklingen i Sverige och några europeiska länder

I den ena rapporten En långsiktigt hållbar kommersiell radio - Kartläggning och analys av digitalradioutvecklingen i Europa och av marknaden för digitalradio i Sverige redogör vi för digitalradions utveckling.  Här konstaterar vi att olika länder gjort olika val rörande digitaliseringen. De flesta länderna har inte valt något släckningsdatum för analog marksänd radio utan den får verka parallellt med digitala marksändningar. Vi konstaterar vidare att radion behöver finnas på alla plattformar för att vara konkurrenskraftig i en digital medievärld. Det ger radion möjlighet att utveckla innehåll som passar lyssnaren oavsett på vilken plattform mediekonsumenten väljer att lyssna.

Förslag på nytt tillståndsförfarande för analog kommersiell radio

I den andra rapporten En långsiktigt hållbar kommersiell radio - Förslag till framtida villkor för analog och digital kommersiell radio bedömer vi att det nuvarande tillståndsförfarandet för analog kommersiell radio (slutet anbudsförfarande) inte ger goda förutsättningar för en långsiktigt hållbar kommersiell radioverksamhet. Regleringen behöver därför ändras.

Tillståndshavarna vill i första hand ha en förlängning av sina tillstånd och föreslår att det som motkrav kan ställas villkor om att bygga ut det digitala nätet eller betala en avgift baserat på omsättningen. MPRT bedömer att dessa förslag inte är lämpliga utan föreslår i stället att de tillstånd för analog kommersiell radio som ska börja gälla den 1 augusti 2026 ska fördelas efter ett urvalsförfarande baserat på det förfarande som idag gäller för digital kommersiell radio.

Vid urvalet ska MPRT beakta att det blir en mångfald både till innehåll och ägande. Hänsyn ska därför tas till både innehållet i en programtjänst, övrigt utbud av programtjänster i området, lyssnarnas preferenser och sökandes förhållanden till andra aktörer vad gäller ägande och inflytande. För att främja en långsiktigt hållbar kommersiell radioverksamhet ska hänsyn också kunna tas till tidigare erfarenhet av radioverksamhet i det aktuella sändningsområdet och/eller på radiomarknaden i stort.

Nuvarande analoga och digitala kommersiella tillstånd upphör att gälla den 31 juli 2026 och de nya bestämmelserna föreslås tillämpas för de tillstånd som ska börja gälla den 1 augusti 2026. Genom det föreslagna tillståndsförfarandet kommer tillståndshavarna inte längre betala sändningsavgifter. En övergång till ett urvalsförfarande innebär därför minskade medel till statskassan. Om dagens reglering skulle kvarstå oförändrad är det sannolikt att aktörerna inte skulle vara beredda att lägga lika höga anbud och sändningsavgifterna skulle därmed inte bli lika höga, bland annat på grund av att antalet lyssnare minskar vilket medför lägre reklamintäkter. Vidare kan det inte uteslutas att någon av de större aktörerna lämna marknaden, vilket skulle påverka såväl lyssnarna som konkurrensen och mångfalden negativt.

Bakgrund

Möjligheten att sända analog kommersiell radio har funnits sedan 1993, men hur tillstånden har fördelats och hur villkor om innehåll och bestämmelser om sändningsavgifter har sett ut, har förändrats genom åren. Först 2018 blev det möjligt att få tillstånd att sända nationell kommersiell radio och idag sänds de tre nationella kanalerna Mix Megapol, Rix FM och NRJ. Nuvarande tillstånd har fördelats genom ett slutet anbudsförfarande. Aktörerna har sammanlagt betalat drygt 1,3 miljarder kronor för nuvarande åtta-åriga tillstånd. Sedan 1993 har tillståndshavarna betalat sammanlagt cirka 4,1 miljarder kronor i sändningsavgifter.

Tillstånd för att sända digital kommersiell meddelades redan 2014 men sändningarna inleddes först för några år sedan och kanalerna når inte hela landet. Om det finns fler sökande än utrymme att fördela ska MPRT gör ett urval och då beakta att det blir en mångfald både till innehåll och ägande. Sådant urval har hittills inte behövt göras. Myndigheten avser att under 2023 utlysa ytterligare utrymme.

Uppdraget

Regeringen har uppdragit åt MPRT att utreda villkoren för kommersiell radio på längre sikt (Ku 2021/01993). I uppdraget ingår att:

  • kartlägga och analysera dels digitalradioutvecklingen i Europa sedan 2016, dels marknaden för digitalradio i Sverige.
  • analysera behovet av ytterligare förändringar i regelverket för tillståndsgivning för analog och digital kommersiell radio i syfte att skapa goda förutsättningar för en långsiktigt hållbar kommersiell radioverksamhet, med ett stort utbud för olika intressen och smakinriktningar. Utgångspunkt för analysen är de förslag som myndigheten lämnat i rapporten Synkronisering av tillståndsperioderna för analog och digital kommersiell radio (Ku2021/00325).
  • lämna författningsförslag till ändrad lagstiftning om MPRT kommer fram till att det finns behov av det.
  • lämna en uppskattning av de ekonomiska konsekvenserna förslagen skulle få för staten och en redogörelse för konsekvenserna för lyssnare och aktörer på den svenska mediemarknaden.

Vi ska utföra uppdraget i dialog med de kommersiella radioföretagen i Sverige, Post- och telestyrelsen och andra relevanta myndigheter och aktörer.

Så arbetar vi med uppdraget
Arbetet med detta uppdrag bedrivs inom myndigheten i projektform med deltagare från myndighetens olika enheter som arbetar med tillståndsgivning, tillsyn, kommunikation och bevakning och analys av medieutvecklingen. 

Vi har haft möten med flera aktörer på den svenska och europeiska radiomarknaden och har även haft möten med flera myndigheter. Mötena kommer att fortsätta under året.