Vidaresändningsplikt, utrymme för lokala kabelsändarorganisationer och framhävande av information av allmänintresse

Myndigheten för press, radio och tv har fått i uppdrag av regeringen att se över bestämmelserna i radio- och tv-lagen om skyldighet att vidaresända tv-sändningar och sökbar text-tv genom tråd och att tillhandahålla utrymme för sändningar av tv-program från lokala kabelsändarorganisationer.

Myndigheten ska också bedöma om det behövs ändringar i radio- och tv-lagen för att tjänster som utgörs av eller underlättar tillgången till textning, tolkning, uppläst text eller liknande teknik som syftar till att göra programmen tillgängliga för personer med funktionsnedsättning ska omfattas av vidaresändningsplikten (tekniska tilläggstjänster).

Myndigheten ska även analysera vad som kan utgöra ett innehåll av allmänintresse i radio och tv och behovet av nationella bestämmelser om framhävande av sådant innehåll.

Vidaresändningsplikten innebär att nätägare eller nätoperatörer av trådbundna nät (kabel-, fiber- och kopparnät) är skyldiga att se till att anslutna hushåll kan ta emot vissa kanaler utan extra kostnad. I dagsläget är det SVT:s kanaler (dvs. SVT1, SVT2, SVT Barn/SVT24 och Kunskapskanalen) som omfattas. Regionala sändningar i dessa kanaler ska sändas i det område de är avsedda för.

Reglerna om utrymme för lokala kabelsändarorganisationer innebär en möjlighet för föreningar och andra organisationer att ansöka hos Myndigheten för press, radio och tv om att få bli en lokal kabelsändarorganisation och på så sätt få tillgång till en gratis kanal i kabelnätet inom en kommun. Myndigheten kan förordna och ge utrymme i ett kabelnät för en lokal kabelsändarorganisation för högst tre år i taget.

Med tekniska tilläggstjänster avses tjänster utöver tv-programmen, bland annat sökbar text-tv och olika tillgänglighetstekniker för personer med funktionsnedsättning (tillgänglighetstjänster). Andra exempel på tekniska tilläggstjänster kan vara elektroniska programguider (EPG) och tjänster som möjliggör aktivering av innehåll som finns tillgängligt via internet (till exempel HbbTV). Vidaresändningsplikten avser idag förutom tv-sändningar även sökbar text-tv, men inte andra tilläggstjänster.

Den delen i uppdraget som rör framhävande av allmänt intresse har sin bakgrund i det så kallade AV-direktivet som föreskriver att en EU-medlemsstat får vidta åtgärder för att säkerställa att audiovisuella medietjänster av allmänintresse framhävs på lämpligt sätt.

Enligt uppdragsbeskrivningen gäller möjligheten att vidta åtgärder för framhävande för tjänster av allmänt intresse, i likhet med skyldigheten att vidaresända ett program, typiskt sett public service.

Myndighetens arbete med uppdraget har resulterat i en rapport och har slutredovisats den 28 juni 2023. Läs rapporten nedan.