Nya krav på tillgänglighet för tv-sändningar

MPRT har nu beslutat om nya krav för leverantörer av medietjänster att göra tv-program tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Besluten ska gälla under perioden 1 september 2021 till den 31 augusti 2023.

Rapporten Tillgänglig tv med förslag till nya tillgänglighetskrav

MPRT har nu fastställt rapporten Tillgänglig tv som innehåller en beslutsmodell för vilka krav om tillgänglighet som kommer ställas för linjära tv-sändningar och beställ-tv. Under våren remissbehandlades ett utkast till rapporten. Vissa av de inkomna synpunkterna har bemötts i rapporten men finns också att ta del av i sin helhet här nedan. MPRT kommer nu inom den närmsta tiden fatta beslut om vilka villkor som ska gälla för varje enskild leverantörs tjänster.

Myndigheten för press, radio och tv (MPRT) beslutar sedan 2011 om krav på tillgänglighet till tv-sändningar för personer med funktionsnedsättning för alla leverantörer av medietjänster utom public service-företagen. Kraven omfattar teknikerna textning, teckenspråkstolkning, syntolkning och uppläst text. Nuvarande beslut upphör den 30 juni 2021 och myndigheten ska därför fatta nya beslut, där krav även kommer att ställas på beställ-tv (play-tjänster).

Denna rapport med beslutsmodell har tagits fram inför MPRT:s beslut om tillgänglighet till linjära tv-tjänster och beställ-tv. Den fastställda beslutsmodellen finns i kapitel 2. I de efterföljande kapitlen redogör MPRT för de bedömningar som ligger till grund för beslutsmodellen.

 • Sammanfattningsvis innebär beslutsmodellen följande.
  Kraven omfattar leverantörer av medietjänster som är etablerade i Sverige.
 • Kraven omfattar linjära tv-tjänster och beställ-tv.
 • Besluten ska gälla från och med den 1 september 2021 till och med den 31 augusti 2023.
 • Kraven ska uppfyllas under följande två perioder:
  o 1 september 2021–31 augusti 2022 (period 1)
  o 1 september 2022–31 augusti 2023 (period 2).
 • Efter varje period ska leverantören redovisa hur kraven har uppfyllts samt bifoga en handlingsplan med redogörelse för hur tillgängligheten till tjänsten ska öka.
 • Linjära tv-tjänster och beställ-tv som riktar sig till en svensk publik och har en tittartidsandel på en procent eller mer ska omfattas av särskilda krav. Kraven kommer att ställas utifrån kvoter beräknat på andel av sändningstiden i en programtjänst när det gäller linjära tv-tjänster och utifrån antal program när det gäller beställ-tv.
 • Tjänster med lägre tittartidsandel än en procent omfattas av ett generellt krav på att främja tillgänglighet till linjära tv-tjänster och beställ-tv.
 • För tjänster som omfattas av radio- och tv-lagen och som riktar sig till en eller flera andra stater inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES-stater) gäller kravet på främjande att program ska göras tillgängliga på åtminstone ett av de officiella språken som talas i något av de länder som tjänsten riktar sig till.
 • Vissa mindre, ofta lokala, aktörer undantas från krav då deras tjänster inte kan anses ha en massmedial påverkan.

Inför arbetet med att ta fram denna rapport gav MPRT konsultbolaget Funka nu AB (Funka) i uppdrag att utreda utvecklingen av tillgänglighetstjänster och vilka krav som ställs i några andra länder. Funkas rapport visar att det i Sverige ställs krav på fler leverantörer och i vissa fall även högre krav än i flera andra länder. Av rapporten och i de kontakter som MPRT haft med olika brukarorganisationer framgår att ett av de största problemen för användarna är att det saknas information om vilka program som görs tillgängliga samt var och hur användarna kan ta del av programmen. Den efterfrågade informationen är central för att programmen verkligen ska vara tillgängliga. MPRT publicerar redan idag viss information på myndighetens webbplats med länkar till olika beställ-tv-tjänster med tillgänglighetstjänster. I kravet på att upprätta en handlingsplan ska också leverantörerna redogöra för hur de informerar användarna om vilka program som görs tillgängliga genom olika tillgänglighetstekniker samt var och hur programmen finns att ta del av. Vidare ska leverantörerna redogöra för vilken kommunikation de har med användarna och deras möjlighet att påverka urvalet av program som ska göras tillgängliga. Handlingsplanerna kan komma att publiceras på MPRT:s webbplats.

Möten mellan leverantörer av medietjänster, brukarorganisationer och andra relevanta aktörer är betydelsefulla då de ökar förståelsen för vikten av att program görs tillgängliga liksom insikten om de svårigheter som kan finnas när det gäller att göra program tillgängliga. Sådana möten möjliggör också kunskaps- och erfarenhetsutbyte om exempelvis olika tekniker. MPRT har inför tidigare beslut om tillgänglighet anordnat sådana gemensamma möten, vilket nu inte låtit sig göras på grund av den rådande pandemin. MPRT avser att bjuda in till gemensamma möten med bransch och brukargrupper under beslutsperioden.

Funkas rapport och ett utkast till rapport med förslag på beslutsmodell som MPRT tagit fram har remissbehandlats. Inkomna synpunkter kan läsas i sin helhet på MPRT:s webbplats. Vidare har MPRT haft möten med både funktionshindersorganisationer och leverantörer av medietjänster. Med beaktande av vad som framkommit under detta arbete har MPRT fastställt en beslutsmodell, som framgår av kapitel 2, och som ska tillämpas när MPRT fattar beslut för varje enskild leverantör och dess tjänster.

Since 2011 the Swedish Press and Broadcasting Authority (MPRT) has been setting out requirements for accessibility to television services for people with disabilities. The requirements apply to all media service providers except for public service companies. The requirements include techniques of subtitling, sign language interpretation, audio description and spoken text. The current decision is set to expire on 30 June 2021 and the Authority will therefore make new decisions, where requirements will also apply to video-on-demand services.  

This report with a decision model has been conducted prior to the Authority’s decision on accessibility to linear television services and video-on-demand services. The decision model is found in chapter 2. The following chapters discuss assessments underlying the decision model.

To summarize, the decision model implies.  

 • The requirements apply to all media service providers that are established in Sweden except for public service companies.
 • The requirements apply to linear TV services and video-on-demand services.    
 • The decisions shall apply from 1 September 2021 until 31 August 2023.   
 • The requirements must be met during the following two periods:
  1 September 2021–31 August 2022 (period 1)
  1 September 2022–31 August 2023 (period 2).      
 • After each period, the supplier must report how the requirements have been met and attach an action plan with an account of how the accessibility of the service will increase. 
 • Linear TV services and video-on-demand-services that are aimed at a Swedish audience and have a viewership share of one percent or more must be covered by special requirements. The requirements will be set based on quotas calculated on the share of the broadcast time in one program service regarding linear television services and based on the number of programs regarding video-on-demand-services.               
 • Services with a lower viewing time share than one percent are covered by a general requirement to promote accessibility to linear television services and video-on-demand-services.   
 • Services covered by the Radio and Television Act of Sweden,  and targeted at one or more other states within the European Economic Area (EEA States), are covered by the requirement to promote the provision of programs in at least one of the official languages spoken in one of the countries to which the service is addressed.
 • Some smaller, often local, providers are exempted from requirements as their services cannot be considered to have a mass media impact.    

 Prior to conducting this report, the Authority has commissioned the consulting company Funka nu AB (Funka) to examine the development of accessibility services and requirements set out in some other countries. Funka's report shows that Sweden sets out requirements for more providers and in some cases even more stringent requirements than in several other countries. This report and the contacts that the Authority has had with various media services and user organizations show that lack of information about which programs are made available and where and how one can take part of them constitute one of the major problems for media services users. This type of requested information is central for programs being deemed as accessible. As of today, the Authority has published on its website links to various on-demand-services with accessibility services.

The requirement to establish an action plan implies that the media service providers must account for how they inform the users about which programs are made available through various accessibility techniques and where and how the programs are being made available. Furthermore, the suppliers must account for their communication with the users and their ability to influence the selection of programs to be made available. The action plans may be published on the Authority’s website.                                

Meetings between media service providers, user organizations and other relevant actors contribute to raising awareness about the importance of making programs accessible as well as they give the insight into the difficulties associated with that. These meetings enable the exchange of knowledge and experience about, for instance, different techniques. Prior to previous decisions on accessibility, the Authority has organized such joint meetings, that were not possible this year due to the current situation with Covid-19 pandemic. The Authority intends to invite to joint meetings with industry and user groups during the decision period.             

Funka’s report and a draft of this report including proposals for a decision-making model has been circulated for consultation. This can be found on the Authority’s website. Furthermore, the Authority has had meetings with both disability organizations and providers of media services. By taking into consideration the results of these meeting the Authority has established a decision model, which is set out in Chapter 2, and which is to be applied when the Authority makes decisions for each individual supplier and its services.  

Kartläggning av tillgänglighetstekniker och krav

Vi har uppdragit åt Funka att kartlägga olika tillgänglighetstekniker och tekniska lösningar som används och hur kravställandet ser ut i andra länder. Funka har nu lämnat sin rapport.

I rapporten undersöker Funka det nuvarande utbudet av tekniker för tillgänglighet till tv-tjänster, samt de skyldigheter som gäller för detta i Norge, Finland, Irland och Spanien. Den utgår dels ifrån enkätundersökningar med leverantörer av tv-tjänster, representanter för funktionshinderorganisationer och individer med funktionsnedsättning, och dels ifrån intervjuer med representanter för tillsynsmyndigheterna i de utvalda länderna.

Synpunkter på rapporten om kartläggning

Under våren gavs möjlighet att lämna synpunkter på Funkas rapport. Nedan kan du ta del av rapporten och inkomna remissvar.

Uppdraget i korthet

Inför att vi fattar beslut om nya krav som ska gälla från och med 1 juli 2021 har vi gett företaget Funka i uppdrag att kartlägga olika tillgänglighetstekniker och tekniska lösningar som används. De ska också kartlägga hur kravställandet ser ut i andra länder. Läs mer om uppdraget under Kartläggning av tillgänglighetstekniker.

Tidsplan

 • 18 maj – MPRT publicerar  utkast till rapport med förslag  till beslutsmodell om krav på tillgänglighet till tv
 • 18–31 maj  – Leverantörer av medietjänster, funktionshindersorganisationer m.fl. får lämna synpunkter på rapporten
 • Juni  – MPRT publicerar rapporten i sin slutliga utformning
 • Juni  – MPRT beslutar om vilka krav som ska gälla för alla leverantörer och deras tjänster
 • 1 September – Besluten om krav på tillgänglig tv börjar gälla
Tillgänglighet i tv‑sändningar

Är ni ett svenskt programföretag finns krav på att tillgängliggöra tv-sändningar för personer med funktionsnedsättning. Läs mer om vad som gäller här.

Så tillgängliggör ni tv-program

Det finns flera olika tekniker för att tillgängliggöra tv-program. Här beskriver vi några av dem.