Så behandlar vi personuppgifter

Här redogör vi för hur vi hanterar personuppgifter som vi samlar in på webbplatsen och i e-tjänsterna.

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en enskild levande person. Exempel på personuppgifter är namn, personnummer och e-postadress.

Personuppgiftsansvar

MPRT är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in och behandlar, bland annat personuppgifter på denna webbplats. Personuppgiftsbehandlingen sker med stöd av gällande dataskyddsreglering.

Besökare på webbplatsen

Den information vi får om besökare används till att föra statistik över antalet besökare och för att se vilka sidor som är besökta. Statistiken tas fram månadsvis och lagras som längst i 14 månader.

Vi skyddar den information som vi hanterar och lämnar inte den vidare. Personuppgifter kan dock lämnas till våra avtalspartners och it-leverantörer. I dessa fall är leverantören personuppgiftsbiträde och hanterar personuppgifterna på MPRT:s uppdrag och enligt våra instruktioner i ett avtal.

Prenumerationer och beställningar 

Personuppgifter som lämnas i samband med prenumeration av nyheter på vår webbplats och vårt nyhetsbrev sparas bara så länge som du är prenumerant. När du avanmäler dig så raderar vi dina personuppgifter.

Personuppgifter som lämnas i samband med beställningar av publikationer sparas bara så länge som krävs för att kunna skicka materialet. I de fall vi tar betalt sparas fakturaunderlaget enligt gällande regler.

Uppgifterna som du lämnar i samband med din anmälan registreras hos Myndigheten för press, radio och tv (MPRT). MPRT är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och uppgifterna hanteras i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning.

Vilka uppgifter behandlas?

Vi behandlar uppgifter om namn och adress (e-postadress). Eventuella andra personuppgifter som du lämnar i anmälan kommer också att behandlas.

Om anmälan leder till en prövning inhämtar MPRT en kopia från det berörda programföretaget av det eller de program som är föremål för prövning.

Vad ska uppgifterna användas till?

Vi använder uppgifterna för att hantera din anmälan.

Rättslig grund för behandlingen

Den rättsliga grunden för behandling av dina personuppgifter när du gör din anmälan är att behandlingen är nödvändig för att utföra MPRT:s uppgift att utöva tillsyn enligt radio- och tv-lagen. Det är vidare en rättslig förpliktelse för myndigheter att registrera inkomna handlingar.

Vem kan ta del av uppgifterna?

Uppgifterna finns i MPRT:s ärendehanteringssystem. De är tillgängliga för myndighetens personal och för ledamöterna i det särskilda beslutsorganet granskningsnämnden för radio och tv. Uppgifterna i ärendet delges även det programföretag som anmälan avser. Det sker eftersom det är programföretagen som är föremål för MPRT:s tillsyn.

Personuppgifter kan lämnas till våra avtalspartners och it-leverantörer. I dessa fall är leverantören personuppgiftsbiträde och hanterar personuppgifterna på MPRT:s uppdrag och enligt våra instruktioner i ett avtal.

Vissa upplysningar ur myndighetens ärendehanteringssystem är sökbara via myndighetens webbplats. Dina personuppgifter är dock inte tillgängliga via webbplatsen.

Uppgifterna som du lämnar i samband med din ansökan om presstöd registreras hos Myndigheten för press, radio och tv (MPRT). Det gäller oavsett om du ansöker om driftsstöd, distributionsstöd eller utvecklingsstöd. MPRT är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och uppgifterna hanteras i enlighet med de bestämmelser som regleras av gällande dataskyddslagstiftning.

Vilka uppgifter behandlas?

Vi behandlar följande personuppgifter.

  • Namn
  • Personnummer
  • Kontaktuppgifter: adress, e-postadress, telefonnummer
  • Arbetsuppgifter och timlön (vid beviljade utvecklingsstödsprojekt)
  • Vi begär in registreringsbevis från Bolagsverket där det framgår personnummer, namn och adress.

Vad ska uppgifterna användas till?

Vi använder uppgifterna för att hantera din ansökan.

Rättslig grund för behandlingen

Den rättsliga grunden för behandling av dina personuppgifter när du ansöker om presstöd är att behandlingen är nödvändig för att utföra MPRT:s uppgift att pröva frågor om stöd enligt presstödsförordningen och enligt förordningen om utvecklingsstöd till tryckta allmänna nyhetstidningar. Det är vidare en rättslig förpliktelse för myndigheter att registrera inkomna handlingar.

Vem kan ta del av uppgifterna?

Uppgifterna är tillgängliga för myndighetens personal. Uppgifterna kommer också att vara tillgängliga för presstödsnämndens ledamöter. Personuppgifter kan lämnas till våra avtalspartners och it-leverantörer. I dessa fall är leverantören personuppgiftsbiträde och hanterar personuppgifterna på MPRT:s uppdrag och enligt våra instruktioner i ett avtal.

Vissa upplysningar ur myndighetens ärendehanteringssystem är sökbara via myndighetens webbplats. Dina personuppgifter är dock inte tillgängliga via webbplatsen. 

Uppgifterna som du lämnar i samband med din ansökan eller anmälan registreras hos Myndigheten för press, radio och tv (MPRT) som är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifterna. De hanteras i enlighet med de bestämmelser som regleras av gällande dataskyddslagstiftning.

Vilka uppgifter behandlas?

Vi behandlar följande personuppgifter.

  • Namn
  • Personnummer
  • Kontaktuppgifter: adress, e-postadress, telefonnummer

Vi kan begära registreringsbevis från Bolagsverket eller Länsstyrelsen. Vi kan även inhämta intyg från insolvensregistret från Bolagsverket, personbevis från Infotorg och förvaltarfrihetsbevis från Överförmyndare i kommunen.

Vad ska uppgifterna användas till?

Vi använder uppgifterna för att hantera din ansökan eller anmälan. Uppgifterna används också vid MPRT:s tillsyn av att de regler eller villkor som ställs upp för verksamheten följs.

Rättslig grund för behandlingen

Den rättsliga grunden för behandling av dina personuppgifter när du ansöker eller gör din anmälan är att behandlingen är nödvändig för att utföra MPRT:s uppgift att pröva frågor om tillstånd enligt radio- och tv-lagen, att upprätta och föra register enligt myndighetens instruktion samt att besluta i frågor om utgivningsbevis enligt yttrandefrihetsgrundlagen. Uppgifterna är också nödvändiga för att utföra MPRT:s uppgift att utöva tillsyn enligt radio- och tv-lagen och över verksamhet enligt yttrandefrihetsgrundlagen. Det är vidare en rättslig förpliktelse för myndigheter att registrera inkomna handlingar.

Vem kan ta del av uppgifterna?

Uppgifterna finns i MPRT:s ärendehanteringssystem och i MPRT:s register. De är tillgängliga för myndighetens personal.

I ärenden där utgivare registreras, ger MPRT information om registreringen till den juridiska person som ansökan eller anmälan gäller samt till den som har registrerats som utgivare. Om det sker en ändring av utgivare, informeras såväl den tidigare som den nya utgivaren och den berörda juridiska personen. Den juridiska personen informeras också om andra ändringar genom registerutdrag.

Uppgifter ur registret delges även Post- och telestyrelsen, PTS, (gäller närradio, tillfälliga tillstånd, kommersiell radio och marksänd tv), Kungliga biblioteket, Medieombudsmannen (gäller utgivningsbevis) och närradioföreningar (gäller beslut om närradio). Vi delger också bland annat Justitiekanslern och polisen upplysningar ur registret när dessa myndigheter vänder sig till oss med en förfrågan.

Personuppgifter kan vidare lämnas till våra avtalspartners och it-leverantörer. I dessa fall är leverantören personuppgiftsbiträde och hanterar personuppgifterna på MPRT:s uppdrag och enligt våra instruktioner i ett avtal.

Vissa upplysningar ur myndighetens ärendehanteringssystem respektive myndighetens register är sökbara via myndighetens webbplats. I de fall till exempel ett utgivningsbevis eller ett sändningstillstånd är utfärdat för en privatperson framgår namn och adress till den personen. Detsamma gäller om en juridisk person har en c/o-adress hos en enskild person. Personuppgifter för den som ansökt eller lämnat en anmälan till myndigheten är i övrigt inte tillgängliga via webbplatsen. 

Offentlighetsprincipen 

Som statlig myndighet omfattas MPRT av offentlighetsprincipen. Det innebär att alla handlingar, inklusive personuppgifter, som inte är arbetsmaterial är allmänna handlingar och kan komma att lämnas ut till den som begär det. I vissa fall omfattas dock uppgifter av sekretess och lämnas därför inte ut. 

Rätt att begära information, rättelse, radering och begränsning

Du har rätt att få information om vilka uppgifter MPRT har om dig. Du har vidare rätt att begära rättelse av inkorrekta personuppgifter. Om vi använder dina uppgifter med stöd av samtycke har du rätt att ångra dig, återkalla ditt samtycke eller begära att få ut dina personuppgifter på ett strukturerat sätt (dataportabilitet). Du har också rätt att begära att personuppgifter om dig raderas eller att behandlingen begränsas. Får vi en sådan begäran prövar vi den enligt gällande lagstiftning. Det som ska sparas i våra arkiv enligt arkivlagen har vi inte rätt att radera. 

Kontakt 

Om du har några frågor om behandlingen av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss. Du kan även kontakta vårt dataskyddsombud. Märk brevhuvudet eller ämnesraden i e-post med "dataskyddsombudet".

Myndigheten för press, radio och tv

E-post: registrator@mprt.se

Postadress:
Myndigheten för press, radio och tv
Kabyssgatan 4D, 120 30 Stockholm

Telefon: 08-580 070 00

Organisationsnummer: 202100-6347

Om du inte är nöjd med det svar du har fått har du rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten (Integritetsskyddsmyndigheten).