Internationella frågor

Mediemarknaden präglas sedan en längre tid av stora förändringar vilket innebär att regleringen mer eller mindre kontinuerligt ses över och ändras. Det svenska regelverket bygger i väsentliga delar på regelverk framtagna på EU-nivå. Vi arbetar därför aktivt med internationella frågor.

Vi samverkar med flera mediemyndigheter, inte bara i Sverige, utan även i Norden och Europa. Arbetet med internationella frågor drivs både genom direkta samarbeten och via olika nätverk. Syftet är att dela kunskap och samverka i frågor om reglering och medieutveckling. Frågor som diskuteras är bland andra mediemångfald, medie- och informationskunnighet, reklamregler, skydd av barn, myndigheternas oberoende, reglering av nya tjänster, tillsyn av regelverk och registrering av medietjänster.

Med utgångspunkt i den svenska mediepolitiken är målsättningen med myndighetens internationella arbete att: 

  • föra fram Sveriges hållning i beslutsprocesser och arbeta för att utformningen av framtida regleringar och andra initiativ inom medieområdet på EU-nivå ligger i linje med den svenska mediepolitiken,
  • dela kunskap och samverka i frågor om reglering och medieutveckling.

Inom EU finns det två samarbetsorgan där vi deltar aktivt. Det är den europeiska gruppen av regleringsmyndigheter för audiovisuella medietjänster (Erga) och the European Platform of Regulatory Authorities (EPRA).

Om Erga

Den europeiska gruppen av regleringsmyndigheter för audiovisuella medietjänster (Erga) skapades av kommissionen 2014 och inrättades formellt 2018. Erga består av tillsynsmyndigheter på medierättens område och ska bland annat bistå kommissionen med råd och sakkunskap vid implementeringen av det så kallade AV-direktivet (direktivet om audiovisuella medietjänster). MPRT har deltagit i Ergas arbete sedan starten. Inom Erga finns varje år flera arbetsgrupper som MPRT aktivt deltar i för att bistå med nationell expertkunskap på medierättens område. Gruppernas arbete resulterar oftast i offentliga rapporter och positionspapper som bland annat används som underlag i kommissionens arbete.    

Utöver arbetsgruppernas möten hålls två årliga plenummöten då Erga-medlemmarna träffas för att diskutera Ergas framtida arbete och de rapporter och positionspapper som har tagits fram under året. EPRA (se nedan) och Europeiska audiovisuella observatoriet, m.fl. deltar som observatörer under plenummötena.

Erga-medlemmarna deltar i Ergas arbete utan arvode. Erga leds av en styrelse som består av fem Erga-medlemmar. Ergas sekretariat finansieras av kommissionen.

Till Ergas webbplats

Ergas arbetsgrupper 2023

Under 2023 deltar MPRT i Ergas fem olika arbetsgrupper (tre subgrupper och två actiongrupper). Erga har gemensamt beslutat om ett arbetsprogram för de olika arbetsgrupperna för år 2023.

Gruppen kommer under året fokusera på AV-direktivets regler om samarbete mellan myndigheter i gränsöverskridande ärenden och liknande regler i bl.a DSA-förordningen och EMFA-förslaget. Gruppen kommer även titta närmare på hur medlemsländerna har genomfört vissa regler i AV-direktivet gällande bl.a. videodelningsplattformar och europeisk produktion.    

       Läs mer om DSA.pdf                            Läs mer om EMFA.pdf

Gruppen kommer under året fortsätta arbetet med att följa och bidra till debatten kring ny reglering av media, och då i synnerhet vad gäller DSA och EMFA, se respektive länk nedan.

       Läs mer om DSA.pdf                            Läs mer om EMFA.pdf

 

 

Gruppen kommer under året fortsätta med arbetet gällande desinformation (inklusive uppförandekoden), politisk annonsering och frågor relaterade till EU:s handlingsplan för demokrati.

            Läs mer om uppförandekoden på EU-kommissionens webbplats

Gruppen kommer under året bland annat se över Ergas interna styrdokument och identifiera eventuella kommunikationsbehov.

Gruppen kommer under året utbyta erfarenheter kring medlemsländernas MIK-arbete.

Om EPRA

European platform of regulatory authorities (EPRA ) bildades 1995 och består av 54 tillsynsmyndigheter från 47 länder som är medlemmar i EPRA. Sverige har varit med i EPRA sedan starten. Det är ett forum för regleringsmyndigheter inom medieområdet i Europa. Från Sverige deltar både MPRT och Statens medieråd. EPRA är en öppen plattform för diskussioner om en mängd olika relevanta ämnen för de regulatoriska myndigheterna i Europa.  På de två möten som hålls årligen diskuteras gemensamma frågor inom medieområdet och erfarenheter utbyts även i mindre arbetsgrupper. Europeiska kommissionen, Europarådet, Europeiska audiovisuella observatoriet och kontoret för OSSE: s representant för mediefrihet är observatörer under mötena. 

EPRA-mötena är informella för att uppmuntra en öppen diskussion om frågor som rör tillämpningen av mediereglering. EPRA:s stadgar förbjuder uttryckligen gemensamma ståndpunkter eller deklarationer.

EPRA-styrelseledamöterna representerar inte deras respektive myndigheter utan väljs som individer, de är inte kandidater utan nominerade och utövar sina uppgifter utan arvode. Sekretariat finansieras uteslutande av medlemmarna.  Dess styrelse har ansvaret för att administrera och lagligen företräda EPRA i sin dagliga verksamhet.

Till EPRA:s webbplats

EPRA – tre teman 2023

Epra fokuserar under 2023 på tre tematiska områden. Dessa är:

  • Att stärka och skydda minderåriga
  • Desinformation, mångfald och tillförlitligt innehåll
  • Regulatoriska myndigheter i en digital miljö

Inom dessa områden utbyter mediemyndigheter kunskap och best practice i olika frågor som exempelvis  medie-och informationskunnighet, AI och reglering av videodelningsplattformar. Myndigheten deltar i Epras årliga möten som infaller i maj respektive oktober liksom i ett flertal digitala träffar under året.

Läs mer om medieutveckling

Läs mer om utvecklingen av medier och vår konsumtion.

Medie- och informationskunnighet

Läs mer om vad MIK är och hur vårt arbete bidrar till en ökad kunnighet.