Så arbetar vi med medie- och informationskunnighet

När allt mer av informationen blivit digital och det har öppnats möjligheter att både ta till sig och publicera digitalt innehåll, krävs det ökade kunskaper för att mediekonsumenten ska kunna sortera och värdera innehållet. Det har blivit allt viktigare att utbilda befolkningen i medie- och informationskunnighet - MIK.

Vad är MIK?

Medie- och informationskunnighet är ett paraplybegrepp för många olika kunskapsområden. Områden av kunskap som den enskilde medborgaren behöver ha för att navigera i en alltmer komplex digital verklighet. Kompetenser som handlar om att kunna ta del av information, använda, kritiskt bedöma och skapa medieinnehåll på ett ansvarsfullt och säkert sätt. 

Varför är det viktigt att vara mediekunnig?

Yttrandefriheten är ett fundament i en fungerande demokrati. Medierna fungerar som en förvaltare av yttrandefriheten genom att ge tillgång till information, granska makten och ge ett rum för debatt och dialog. Den snabba medieutvecklingen har lett till att vi fått nya konsumtionsmönster och därmed nya förutsättningar för alla medborgare att använda sin yttrandefrihet. Digitaliseringen ger nya möjligheter att uttrycka och ta del av åsikter. Det finns oändligt många fler plattformar att både vara mediekonsument och medieskapare på.

Flera aktörer arbetar med MIK i Sverige

I Sverige är arbetet med MIK uppdelat på flera olika aktörer som bibliotek, skola, organisationer, företag och myndigheter. MIK-frågan finns inom flera politikområden, departement och myndigheter som har i uppdrag att arbeta med frågor inom området.

Under Kulturdepartementet är det främst Statens medieråd som har i uppdrag att arbeta för att främja medie- och informationskunnigheten i Sverige. Statens medieråd har bland annat i uppdrag att leda ett MIK-nätverk för att samla de aktörer som arbetar med frågor relaterade till MIK, men även att bygga upp en plattform för kunskaps- och informationsspridning samt att kartlägga utvecklingen på MIK-området.

Nätverket MIK Sverige

MIK Sverige är ett nationellt aktörsnätverk som bildades av Statens medieråd under 2020. Syftet med nätverket är att genom samverkan mellan aktörer utveckla kunskap och effektivisera arbetet inom området och därigenom stärka medie- och informationskunnigheten hos alla i Sverige.

Så bidrar vi till utvecklingen av MIK

Vår roll utgår från att vi är reglerings- och tillsynsmyndighet inom medieområdet. De insatser som vi utför hör till regleringen för medierna.

Vi analyserar och sprider kunskap om medieutvecklingen

Vi följer, analyserar och sprider kunskap om utvecklingen inom medieområdet  till allmänheten. Vi publicerar statistik och annan information om ägande- och branschstruktur, teknik, innehåll och ekonomiska förhållanden inom medieområdet. Vi sprider också information om regler och beslut av större vikt eller principiell betydelse.

Vi ger förutsättningar för fler att ta del av en mediemångfald

Det demokratiska samtalet stärks genom att en mångfald av åsikter och information sprids i medier som alla på lika villkor kan ta del av. Vi bidrar till detta genom att ställa krav på programföretag att öka tillgängligheten till program för personer med funktionsnedsättning. Vår hantering av presstöd och mediestöd ger vidare förutsättningar för fler att få tillgång till allmänna nyhetsmedier, likaså vår tillståndsgivning.

Vi informerar om avsändare och ansvarig utgivare

En viktig komponent för att kunna värdera ett innehåll och skilja på åsikt och fakta, är att veta vem som står bakom innehållet. Vi tillhandahåller information om vilka som bedriver olika slags sändningsverksamheter och vilka som är ansvariga utgivare för det som publiceras på olika medier.

Vi utövar tillsyn och informerar om hur reglerna ska förstås

Genom att utöva tillsyn över delar av medieutbudet och sedan sprida information om granskningen bidrar vi till ett ansvarstagande medielandskap och ett ökat förtroende för medierna hos medborgarna.

Nationella och nordiska nätverk

Mycket av vårt arbete görs i samverkan och genom nätverk inom Sverige och i Norden.

Internationella frågor

Läs mer om vårt arbete med de europeiska och nordiska mediemyndigheterna.