Hantering av personuppgifter vid ansökan om utgivningsbevis och tillstånd för sändningsverksamhet samt anmälan av icke tillståndspliktig verksamhet

Uppgifterna som du lämnar i samband med din ansökan eller anmälan registreras hos Myndigheten för press, radio och tv (MPRT) som är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifterna. De hanteras i enlighet med de bestämmelser som regleras av gällande dataskyddslagstiftning.

Vilka uppgifter behandlas?

Vi behandlar följande personuppgifter.

  • Namn
  • Personnummer
  • Kontaktuppgifter: adress, e-postadress, telefonnummer

Vi kan begära registreringsbevis från Bolagsverket eller Länsstyrelsen. Vi kan även inhämta konkursfrihetsbevis från Bolagsverket, personbevis från Infotorg och förvaltarfrihetsbevis från Överförmyndare i kommunen.

Vad ska uppgifterna användas till?

Vi använder uppgifterna för att hantera din ansökan eller anmälan. Uppgifterna används också vid MPRT:s tillsyn av att de regler eller villkor som ställs upp för verksamheten följs.

Rättslig grund för behandlingen

Den rättsliga grunden för behandling av dina personuppgifter när du ansöker eller gör din anmälan är att behandlingen är nödvändig för att utföra MPRT:s uppgift att pröva frågor om tillstånd enligt radio- och tv-lagen, att upprätta och föra register enligt myndighetens instruktion samt att besluta i frågor om utgivningsbevis enligt yttrandefrihetsgrundlagen. Uppgifterna är också nödvändiga för att utföra MPRT:s uppgift att utöva tillsyn enligt radio- och tv-lagen och över verksamhet enligt yttrandefrihetsgrundlagen. Det är vidare en rättslig förpliktelse för myndigheter att registrera inkomna handlingar.

Vem kan ta del av uppgifterna?

Uppgifterna finns i MPRT:s ärendehanteringssystem och i MPRT:s register. De är tillgängliga för myndighetens personal.

I ärenden där utgivare registreras, ger MPRT information om registreringen till den juridiska person som ansökan eller anmälan gäller samt till den som har registrerats som utgivare. Om det sker en ändring av utgivare, informeras såväl den tidigare som den nya utgivaren och den berörda juridiska personen. Den juridiska personen informeras också om andra ändringar genom registerutdrag.

Uppgifter ur registret delges även Post- och telestyrelsen, PTS, (gäller närradio, tillfälliga tillstånd, kommersiell radio och marksänd tv), Kungliga biblioteket, Pressombudsmannen (gäller utgivningsbevis) och närradioföreningar (gäller beslut om närradio). Vi delger också bland annat Justitiekanslern och polisen upplysningar ur registret när dessa myndigheter vänder sig till oss med en förfrågan.

Personuppgifter kan vidare lämnas till våra avtalspartners och it-leverantörer. I dessa fall är leverantören personuppgiftsbiträde och hanterar personuppgifterna på MPRT:s uppdrag och enligt våra instruktioner.

Vissa upplysningar ur myndighetens ärendehanteringssystem respektive myndighetens register är sökbara via myndighetens webbplats. I de fall till exempel ett utgivningsbevis eller ett sändningstillstånd är utfärdat för en privatperson framgår namn och adress till den personen. Detsamma gäller om en juridisk person har en c/o-adress hos en enskild person. Personuppgifter för den som ansökt eller lämnat en anmälan till myndigheten är i övrigt inte tillgängliga via webbplatsen. 

Offentlighetsprincipen

Som statlig myndighet omfattas MPRT av offentlighetsprincipen. Det innebär att om någon begär att få kopior på dina ansöknings- eller anmälningshandlingar, eller andra uppgifter i ärendet är vi skyldiga att lämna ut dem. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess.

Skyddad identitet och känsliga uppgifter

Om du har skyddad identitet ska du informera MPRT om detta. Du bör även vara aktsam med vilken information du delar i din ansökan eller anmälan. Delge därför endast information som är relevant för ärendet. 

Hur länge sparas personuppgifterna?

Dina personuppgifter lagras i myndighetens ärendehanteringssystem och i myndighetens register. När din ansökan eller anmälan har behandlats färdigt får du ett beslut. Dina personuppgifter i ärendehanteringssystemet arkiveras därefter tillsammans med övriga uppgifter i ärendet. Som myndighet har vi en skyldighet att spara uppgifterna i arkivet. Detta är nödvändigt för att offentlighetsprincipen fullt ut ska kunna fylla sin funktion. Uppgifterna i registret sparas så länge de är aktuella.

Rätt att begära information, rättelse, radering och begränsning

Du har rätt att få information om vilka uppgifter MPRT har om dig. Du kan även begära att vi rättar felaktiga uppgifter om dig och du har möjlighet att inkomma med komplettering. Du har också rätt att begära att personuppgifter om dig raderas eller att behandlingen begränsas. Får vi en sådan begäran prövar vi den enligt gällande lagstiftning. Det som ska sparas i våra arkiv enligt arkivlagen har vi inte rätt att radera.

Om du vill dra tillbaka din ansökan eller anmälan kommer vi att upphöra att behandla den. De inkomna uppgifterna kommer dock att ligga kvar i vårt ärendehanteringssystem i enlighet med offentlighetsprincipen och arkivregler (se ovan). Uppgifterna kommer dock inte att lagras i registret.

Kontakt

Om du har några frågor om behandlingen av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss. Du kan även kontakta vårt dataskyddsombud. Märk brevhuvudet eller ämnesraden i e-post med "dataskyddsombudet".

Myndigheten för press, radio och tv

E-post: registrator@mprt.se

Postadress: Box 33, 121 25 Stockholm-Globen
Besöksadress: Arenavägen 55
Telefon: 08-580 070 00

Organisationsnummer: 202100-6347

Om du inte är nöjd med det svar du har fått har du rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten (Datainspektionen).

Senast uppdaterad 2018-12-11