Nya krav på tillgänglighet för tv-sändningar

MPRT har i uppgift att besluta om vilka krav på tillgänglighet som ställs på programföretagens tv-sändningar och beställ-tv-tjänster. Nuvarande beslutade krav gäller till och med den 30 juni 2021. Inför beslut om nya krav så kommer vi bland annat göra en kartläggning och analys av de tillgänglighetstekniker och tekniska lösningar som finns.

Uppdraget i korthet

Inför att vi fattar beslut om nya krav som ska gälla från och med 1 juli 2021 har vi gett företaget Funka i uppdrag att kartlägga olika tillgänglighetstekniker och tekniska lösningar som används. De ska också kartlägga hur kravställandet ser ut i andra länder. Läs mer om uppdraget under Kartläggning av tillgänglighetstekniker.

Preliminär tidsplan

Första kvartalet 2021

 • MPRT har möten med funktionshinderorganisationer, programföretag och operatörer och  andra relevanta aktörer.
 • Funkas rapport publiceras på vår webbplats under mars

Andra kvartalet

 • Fortsatta möten med berörda grupper och aktörer (se ovan)
 • Preliminärt april - Remissbehandling av utkast till beslutsmodell, där för första gången krav kommer att ställas på tillhandahållare av beställ-tv-tjänster
 • Preliminärt april - Remissbehandling av utkast till föreskrifter om redovisning av hur en tjänst har gjorts tillgänglig och upprättandet av handlingsplan för hur tillgängligheten till tjänsten ska öka över tid.
 • Preliminärt maj - Anta beslutsmodell och besluta om villkor för respektive leverantör av medietjänster
 • Preliminärt maj - Besluta om föreskrifter om redovisning och handlingsplan

Tredje kvartalet

 • Besluten börjar gälla 1 juli 2021

Kartläggning av tillgänglighetstekniker och krav

I uppdraget att kartlägga tillgänglighetstekniker ska Funka titta på flera olika parametrar, bland annat:

Kartläggning av tillgänglighetstekniker

 • Vilka olika tillgänglighetstjänster och tekniker som finns och används främst i Sverige och Norden men även översiktligt inom EU, samt hur användbara tjänsterna är ur ett brukarperspektiv. Ett särskilt intressant område här är utvecklingen av tjänsten uppläst text.
 • Vilken kapacitet och utrustning som krävs för respektive tillgänglighetstjänst och teknisk lösning för såväl brukare som leverantörer av medietjänster.
 • Uppskattning av vilka kostnader de olika lösningarna har för såväl brukare som leverantör av medietjänster.

Kartläggning av hur skyldigheterna för tv-tjänster är utformade i några europeiska länder

 • I vilken omfattning det ställs krav på olika typer av tillgänglighetstjänster
 • Hur omfattningen av kraven tas fram, exempelvis i kvoter baserat på procentandel av sändningstiden. Ett särskilt intressant område här är hur kraven ställs upp för beställ-tv.
 • Vilka leverantörer av medietjänster som omfattas av krav och om hänsyn tas till deras finansiella förutsättningar, till exempel om det finns kostnadstak eller differentierade krav (eller undantag från kraven) beroende på finansiell förmåga. Här är det även intressant att se om det också finns undantag från tillgänglighetskraven för vissa typer av sändningar, t.ex. direktsänd sport.
 • Undersöka vilka sändningsspråk det ställs krav på och om krav ställs även på sändningar som riktar sig till andra länder.
 • Undersöka i vilken omfattning en leverantör av medietjänster har möjlighet att välja hur, när och på vad sätt tillgängliggörande ska göras i sin programverksamhet.

Hur en leverantör av medietjänster ska redovisa hur denne uppfyllt kraven om tillgänglighet, samt hur detta följs upp.

Tillgänglighet i tv‑sändningar

Är ni ett svenskt programföretag finns krav på att tillgängliggöra tv-sändningar för personer med funktionsnedsättning. Läs mer om vad som gäller här.

Så tillgängliggör ni tv-program

Det finns flera olika tekniker för att tillgängliggöra tv-program. Här beskriver vi några av dem.