Rapport klar gällande uppdrag om vidaresändningsplikt och framhävande av information av allmänt intresse

I juni 2022 fick Myndigheten för press, radio och tv i uppdrag av regeringen att se över vidaresändningsplikten och framhävande av information av allmänt intresse. Den 28 juni 2023 slutredovisades uppdraget till Kulturdepartementet.

Myndigheten fick i uppdrag att se över bestämmelserna i radio- och tv-lagen om skyldighet att vidaresända tv-sändningar och sökbar text-tv genom tråd och att tillhandahålla utrymme för sändningar av tv-program från lokala kabelsändarorganisationer. Myndigheten skulle också bedöma om det behövs ändringar i radio- och tv-lagen för att tjänster som utgörs av eller underlättar tillgången till vissa tekniska tilläggstjänster ska omfattas av vidaresändningsplikten. Det handlar om textning, tolkning, uppläst text eller liknande teknik som syftar till att göra programmen tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. 

I uppdraget ingick även att kartlägga nationella regler om framhävande av allmänintresse i EES. Det ingick dessutom att analysera vad som kan utgöra ett innehåll av allmänintresse i radio och tv i Sverige och behovet av nationella bestämmelser om framhävande av sådant innehåll.

Myndighetens arbete med uppdraget har resulterat i en rapport. Läs och ladda ner rapporten nedan.

Vidaresändningsplikt

Vidaresändningsplikten innebär att nätägare eller nätoperatörer av trådbundna nät (kabel-, fiber- och kopparnät) är skyldiga att se till att anslutna hushåll kan ta emot vissa kanaler utan extra kostnad. I dagsläget är det SVT:s kanaler (dvs. SVT1, SVT2, SVT Barn/SVT24 och Kunskapskanalen) som omfattas. Regionala sändningar i dessa kanaler ska sändas i det område de är avsedda för.

Utrymme för lokala kabelsändarorganisationer

Reglerna om utrymme för lokala kabelsändarorganisationer innebär en möjlighet för föreningar och andra organisationer att ansöka hos MPRT om att få bli en lokal kabelsändarorganisation och på så sätt få tillgång till ett kostnadsfritt utrymme i trådnät inom en kommun. MPRT:s förordnande av en lokal kabelsändarorganisation gäller högst tre år i taget.

Framhävande av innehåll av allmänintresse

Den delen i uppdraget som rör framhävande av allmänt intresse har sin bakgrund i det så kallade AV-direktivet som föreskriver att en EU-medlemsstat får vidta åtgärder för att säkerställa att audiovisuella medietjänster av allmänintresse framhävs på lämpligt sätt.

Enligt uppdragsbeskrivningen gäller möjligheten att vidta åtgärder för framhävande för tjänster av allmänt intresse, i likhet med skyldigheten att vidaresända ett program, typiskt sett public service.