Nya föreskrifter om standarder för digital tv

Myndigheten för press, radio och tv (MPRT) har beslutat om nya föreskrifter om standarder för digital tv. Föreskrifterna har ett konsumentskyddande syfte och innebär att tv-utrustning som säljs i Sverige måste uppfylla vissa krav.

MPRT har sedan lång tid tillbaka utfärdat föreskrifter om standarder för tv. Syftet med det är att underlätta för konsumenter. Exempelvis ska föreskrifterna säkerställa att konsumenter kan byta tv-abonnemang utan att behöva byta tv.

De nya föreskrifterna träder i kraft den 1 mars 2023 och berör både återförsäljare av digital tv-utrustning och tillverkare av sådan utrustning samt operatörer inom digitala tv-tjänster. Det är inte tillåtet att sälja eller hyra ut produkter som saknar de föreskrivna gränssnitten eller avkodningsmöjligheterna.

Bakgrund

I den så kallade standardlagen finns bestämmelser om att MPRT får meddela föreskrifter om standardiserade gränssnitt för tv-mottagare och om avkodning av digitala tv-signaler. MPRT har under hösten 2022 arbetat med att ta fram nya föreskrifter. De nya föreskrifterna bygger på ett EU-direktiv och motsvarar vad som har gällt tidigare, enligt äldre direktiv och föreskrifter. Genom föreskrifterna säkerställs att digitala tv-apparater har vissa standardiserade öppna gränssnitt och att konsumentutrustning kan dekryptera digitala tv-signaler på ett visst sätt. MPRT har tillsyn över att reglerna följs. Vid de två senaste stickprovskontrollerna har de kontrollerade tv-apparaterna varit utrustade med standardiserade gränssnitt i enlighet med då gällande föreskrifter.