Förvaltningsrätten har avslagit Verifieras överklagande

Förvaltningsrätten i Stockholm håller med Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) om att Verifiera AB har behandlat känsliga personuppgifter i strid med EU:s dataskyddsförordning. Därmed avslås Verifiera AB:s överklagande.

IMY beslutade i september 2022 att utfärda en reprimand och ett föreläggande mot söktjänsten Verifiera AB, som innehåller uppgifter om individer som tvångsvårdats på grund av psykisk ohälsa eller missbruk. Tjänsten har ett utgivningsbevis som utfärdats av oss på Myndigheten för press, radio och tv (MPRT).

Verifiera AB överklagade beslutet till förvaltningsrätten med motiveringen att dataskyddsförordningen inte är tillämplig eftersom bolaget har ett utgivningsbevis och därmed är grundlagsskyddad. Verifiera AB anser att de bedriver journalistisk verksamhet och att bolagets verksamhet även på den grunden är undantagen tillämpning av dataskyddsförordningens bestämmelser. Förvaltningsrätten i Stockholm delar nu IMY:s bedömning att bolaget därigenom har behandlat känsliga personuppgifter i strid med EU:s dataskyddsförordning.

Bakgrund

IMY har genomfört en tillsyn mot Verifiera AB efter att ha tagit emot klagomål mot företagets söktjänst www.verifiera.se. Tillsynen har skett mot bakgrund av att Verifiera erbjuder en tjänst för bakgrundskontroller. I Verifieras databas har användare kunnat söka efter känsliga personuppgifter i domstolsavgöranden från de allmänna förvaltningsdomstolarna. Granskningen från IMY avsåg känsliga uppgifter om att någon är eller har varit föremål för tvångsvård på grund av psykisk ohälsa eller missbruk.

IMY har slagit fast att dataskyddsförordningen (GDPR) gäller trots att företaget har ett utgivningsbevis från MPRT. Vanligen innebär ett utgivningsbevis att dataskyddsförordningen inte behöver tillämpas. Det finns dock en begräsning av grundlagsskyddet, som infördes 2019. Begränsningen innebär att dataskyddsförordningen gäller när vissa särskilt integritetskänsliga uppgifter offentliggörs i en sökbar uppgiftsamling. Det med hänsyn till verksamheten och de former under vilka uppgiftssamlingen hålls tillgänglig och att det finns särskilda risker för otillbörliga intrång i enskildas personliga integritet.

IMY har konstaterat i sitt beslut att Verifiera AB har behandlat känsliga personuppgifter i strid med dataskyddsförordningen. Dessutom har IMY funnit att bolaget inte har någon rättslig grund som gör det möjligt för bolaget att behandla känsliga personuppgifter. IMY beslutade därför om en reprimand mot Verifiera AB samt ett föreläggande om att vidta åtgärder så att det inte längre ska vara möjligt att ta del av uppgifter om att den eftersökta personen varit föremål för tvångsvård på grund av psykisk ohälsa eller missbruk.