EU-konferens om medier, demokrati och plattformar

Hur påverkar EU:s kommande plattformsreglering det demokratiska samtalet och mediepolitiken? Det är ämnet för en konferens som Regeringskansliet arrangerar i Stockholm den 23–24 januari 2023. Konferensen kommer att kunna ses i efterhand.

Oberoende och starka medier är centrala för en motståndskraftig demokrati och har en helt avgörande roll bland annat när det gäller att påverka den allmänna opinionen och ställa makthavare till svars. Som ett led i det har den europeiska kommissionen uttryckt att det behövs en gemensam europeisk reglering som säkerställer mediernas oberoende på europeisk nivå. Under hösten 2022 presenterades därför en europeisk mediefrihetsakt – som är ett förslag till en ny förordning om en gemensam ram för medietjänster på den inre marknaden.

Syftet med förslaget är att skydda mediernas mångfald och oberoende och därigenom bidra till en bättre fungerande inre marknad för medietjänster. För att allmänheten ska kunna få ta del av en mångfald av fria och oberoende medier så föreslår kommissionen att EU ska ställa ett antal krav på medlemsstaterna, medieföretagen, stora plattformsföretag och på andra aktörer som verkar på mediemarknaden.

Experter, branschrepresentanter och organisationer kommer att – under denna konferens – diskutera hur nyligen beslutad och kommande europeisk reglering för de stora plattformstjänsterna och på medieområdet påverkar mediesektorn och medlemsstaternas nationella mediepolitik.

Mot den bakgrunden rör sig temat för konferensen runt två centrala frågor:

  • Hur påverkar tech-regleringen mediebranschen och möjligheterna att bedriva en effektiv mediepolitik inom EU och nationellt?
  • Vad bör mediepolitiken fokusera på framöver som ett verktyg för en välfungerande demokrati?

Konferensen riktar sig såväl till tjänstemän inom departement och myndigheter i hela EU som till experter och andra aktörer inom mediesektorn. Runt 150–200 personer förväntas delta efter särskild inbjudan.